Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

MAu2: Matematikundervisning og geometri

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Fag: Matematik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet, 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i  arbejdet med geometri på 4. - 10. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

 

I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tilgange til matematikundervisning i samspillet mellem elever, lærer og matematikfaget. I dette perspektiv indgår også elevers arbejde med matematikholdige tekster.

 

I praksisperspektivet lægges vægten på undervisningsmetoder og -principper til matematikundervisning på 4.-10. klassetrin. Heri indgår udformning af undervisnings- og læringsmål, modeller til planlægning af matematikundervisning, motivation og elevers kreative aktivitetet i og uden for klassen. 

 

Det matematikfaglige perspektiv omfatter både de matematiske emner, plan- og rumgeometri , og alsidige matematiske kompetencer, med særligt fokus på matematisk ræsonnenement og tankegang.

 

Gennem arbejdet med digitale teknologier opnås kompetence i at bruge forskellige dynamiske geometri­programmer til at arbejde i 2D og 3D og indsigt i, hvilken indflydelse dynamiske geometriprogrammer kan have på matematikundervisningen i grundskolen.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til matematik 4.-10. klassetrin med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter national og international forskning samt teoridannelse inden for

  • undervisning knyttet til forskellige læringssyn, og hvordan de kan bestemme samspillet mellem elever , lærer og matematik.
  • forskellige undervisningsmetoder og -principper, herunder systematiske modeller til planlægning af undervisningsforløb for matematikundervisning på 4. - 10. klassetrin.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde  1: Matematiske emner

Kompetenceområde  2: Matematiske kompetencer

Kompetenceområde  3: Matematikdidaktik

Kompetenceområde  4: Matematiklærerens praksis

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.

Den studerende kan

  • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget  matematik,  dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner.
  • stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i ,om og med  matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin.
  • beskrive, analysere og vurdere undervisning i og elevers læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori.
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle  matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og evaluere  undervisningsforløb i matematik på 4. - 10. klassetrin ud fra et begrundet læringssyn

matematikundervisning, som kan facilitere elevers læring og faglige progression, herunder samspillet mellem elev, lærer og matematik med induktive og deduktive arbejdsmåder

planlægge, gennemføre og evaluere  undervisning, som medtænker elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som skriftlige og visuelle matematikholdige tekster

elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som skriftlige og visuelle matematikholdige tekster, herunder autentiske tekster og læremidler

planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og inspirerende matematikundervisning, som får elever til at engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ virksomhed

undervisningsmetoder ,  læringspotentialet i en engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen

udforme  læringsmål

modeller til planlægning af undervisningsforløb i matematik

begrunde sammenhænge inden for plangeometri herunder benytte matematisk argumentation og bevisførelse med  anvendelse af digitale værktøjer som baggrund for undervisning i plangeometri

plangeometri, flytninger og geometriske mønstre, tegneformer, analytisk geometri, herunder position og retning, trigonometri og dens anvendelse, samt  anvendelse af digitale værktøjer  til konstruktion, undersøgende virksomhed og bevisførelse

beskrive egenskaber ved og sammenhænge mellem rumlige figurer, bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer, med henblik på undervisning i rumgeometri

rumgeometri, beskrivelse og undersøgelse af rumlige figurer, bl. a. med anvendelse af digitale værktøjer

stille karakteristiske matematiske spørgsmål og skelne mellem forskellige matematiske udsagn

matematisk tankegang

ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme et matematisk ræsonnement samt udvikle og gennemføre matematisk argumentation ved visualisering og bevisførelse

matematisk ræsonnement

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.
Kategori 1: 66 timer
Kategori 2: 150 timer
Kategori 3: 50 timer
Kategori 4: 9 timer

 

Modulets relation til praksis

I forbindelse med modulet planlægger de studerende udvalgte aktiviteter i relation til modulets faglige indhold.  Disse afprøves i praksis.

Der arbejdes med en it assisteret tilgang til geometri i matematikundervisningen i grundskolen, og den betydning , dette har for faget. I modulets fokus på forskellige tilgange til matematikundervisningen, herunder spørgsmål omkring motivation og kreativ virksomhed, inddrages digitale mediers muligheder.

 

Deltagelseskrav

  • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
  • En obligatorisk opgave der har fokus på faglige og fagdidaktiske emner. Opgaven stilles og afleveringsfrist fastsættes af underviseren. Den kan udarbejdes i grupper eller individuelt. Den bedømmes bestået/ikke bestået af underviseren.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet  sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V