Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Deltagelsespligt

Studieordning: 2005

jvf. bekendtgørelsen § 11

At være lærerstuderende indebærer, at den enkelte aktivt tager del i studiet, med henblik på at skabe et frugtbart og inspirerende studiemiljø.

Ud over aflevering af obligatoriske opgaver og lignende, består deltagelsespligten i aktiv deltagelse i undervisning, samtale og debat; endvidere i deltagelse i løbende evaluering og semesterevalueringer.

Den enkelte studerende skal mindst én gang i hvert fag deltage i gruppearbejder med fremlæggelser og evaluering. Hver enkelt studerende skal mindst én gang i hvert fag undervise sine medstuderende.

Deltagelsen bør også vise sig gennem medvirken i seminariets råd, udvalg og øvrige arbejdsgrupper.

Den studerende skal, såvel ved aftalt vejledning som ved individuel undervisning (herunder musik), melde afbud i tilfælde af at den studerende forhindres i at møde frem.

De studerendes opfyldelse af deltagelsespligten skal dokumenteres af hvert enkelt fags lærere ved afslutningen af undervisningsåret ved attestation. Denne attestation omfatter den enkelte studerendes deltagelse i mindst 1 gruppearbejde med fremlæggelse og evaluering, samt at den enkelte studerende mindst 1 gang har undervist sine medstuderende.

  1. Ved hvert studieårs – i enkelte tilfælde ved semesterets – begyndelse drøfter og beslutter hver enkelt lærer inden for de ovenfor skitserede rammer sammen med hvert enkelt hold, hvorledes bestemmelserne om aktiv deltagelse skal opfyldes. Der udarbejdes en plan for forløbet, hvoraf det fremgår, hvordan og hvornår den enkelte studerende har påtaget sig de forpligtelser, som man inden for de gældende rammer har.
  2. Ved studieårets – semesterets – afslutning udfyldes holdliste med angivelse af, hvorvidt den enkelte studerende har eller ikke har opfyldt sin deltagelsespligt. Listen underskrives af læreren og af hver enkelt studerende og afleveres til studiekontoret.

Studerende, hvis deltagelse i studiet kan drages i tvivl, indkaldes til samtale med studievejleder. Såfremt en sådan samtale ikke fører til den påkrævede deltagelse, henvises den studerende til rektor, som herefter ifølge § 11 stk. 3 træffer videre afgørelse i sagen.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V