Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HD2: Design, kultur og didaktik

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet, 10 ECTS. Modulsproget er dansk.                      

 

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul skal de studerende individuelt og i samarbejde med andre studerende anvende forskellige former for designprocesser i håndværksmæssig produktfremstilling, herunder eksperimentere med idéudvikling og metode, udtryk og materialer. Designprocesserne tager afsæt i fælles aktuelle problemstillinger, der gennem individuel produktfremstilling giver de studerende indblik i materiel kultur, og hvordan artefakter danner ramme og betydning for menneskers levevis set i samfundsmæssig og/eller historisk perspektiv.

 

Digitale læremidler, håndværksmæssige teknologier, maskinbrug og værktøjslære inddrages i det omfang, det er meningsskabende for det konkrete projekt og professionen.  Håndværk og design i hverdagslivet, forskellige kulturer og tidsperioder indgår som inspiration og kontekstualisering af den studerendes egne designprojekter. Modulets indhold og arbejdsformer reflekteres didaktisk i forhold til centrale bestemmelser om faget i skolen.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes i undervisningsfaget håndværk og design med 10 ECTS-point.

 

Modulets videngrundlag

Bygger på teorier om

  • æstetiske, psykologiske og sociologiske aspekter af materielle kulturstudier.
  • innovation og designprocesser.
  • pædagogisk forskning om praktisk-æstetiske læreprocesser.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet, dog med særligt tyngde i kompetenceområde 2  og 4.

Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi

Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt

Kompetenceområde 3:Innovation, entreprenørskab og materiel kultur

Kompetenceområde 4: Fagdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Kompetencemål 2: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, hvor designprocesser udvikles i et kreativt og innovativt miljø gennem skabende, håndværksmæssigt arbejde.

Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret og innovativ undervisning i håndværk og design.

 

Der er særligt fokus på undervisning, hvor designprocesser udvikles i et kreativt og innovativt miljø gennem skabende, håndværksmæssigt arbejde og kultur- og genstandsanalyser.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrundet gennemføre læringsmålsstyret undervisning i håndværk og design

didaktik og didaktisk forskning inden for håndværk og design

veksle mellem forskellige lærerroller og værkstedets særlige pædagogiske muligheder

klasseledelse i værkstedsfag

mestre håndværksmæssige teknologier, for at formidle differentieret i forhold til mål og elevgruppe

håndværksmæssige teknologier

planlægge og gennemføre undervisning, hvor der skabes mulighed for at eksperimentere med udtryk og betydning

formsproglige virkemidler og teorier om form, farve, funktion og komposition

rammesætte varierede designprocesser med relevante materialer og teknologier, individuelt og i klassens fællesskab

analytiske, eksperimenterende, problemløsende, innovative og fabulerende designprocesser

anvende omverdenens praksisnære problemstillinger som udgangspunkt for brugerorienteret design i undervisning

aktuelle praksisnære problemstillinger         

anvende digitale læremidler til at understøtte lære- og designprocesser

digitale læremidler

anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante elevbetjente maskiner og værktøj

maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og sikkerhed i værkstedet

vejlede elever om ressourceudnyttelse og bæredygtighed i forskellige processer og materialer i undervisningen

materialeanvendelse, ressourceudnyttelse og miljø og bæredygtighed

arbejde undersøgende, problemløsende og vurderende gennem praktiske håndværks- og designprocesser med udgangspunkt i materiel kultur

håndværk og design i hverdagslivet, i forskellige kulturer og tidsperioder

evaluere designprocesser med mål om stigende progression i undervisning

præsentation, dokumentation og evaluering af designprocesser

deltage i faglige debatter for dermed at kunne forme faget i fremtiden

aktuelle fokusområder i national og international forskning inden for fagområdet

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.
Kategori 1: 66 timer
Kategori 2: 100 timer
Kategori 3: 100 timer
Kategori 4: 10 timer

 

Modulets relation til praksis

Modulet skal give den studerende erfaringer med:

  • Igangsætte idegenereringsforløb.
  • Rammesætte og fascilitere forskellige typer af designprocesser.
  • Anvendelse af skoletjenester på museer og kulturinstitutioner.
  • Feedback på og evaluering af designprocesser og produkter.

 

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.

 

Titel

Portfolio – digital.

Type/Form

Digital

Omfang

80% af modulets opgaver skal være præsenteret.

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Peer-to-peer feedback

 

Titel

Materiel kultur

Type/Form

Teoretisk og håndværksmæssig undersøgelse, som inkluderer kontekst, udtryk, materiale og teknik.

Gruppeundervisning for holdet samt udarbejdelse af visuel og skriftlig præsentation til deling på holdet. Dette hører under studieaktivitetsmodellens kategori 2.

Omfang

Undersøgelse og afholdelse af workshop samt deltagelse i workshopper

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Konstruktiv feedback ved opponentgruppe

 

Titel

Individuelt designprojekt med inspiration fra materiel kulturundersøgelse.

Type/Form

Idegenerering, research, problemstilling, eksperimenter, afprøvninger og produkt.

Omfang

Gennemarbejdet designproces og udstilling

Bedømmelse

Bedømmelse efter  karakterskalaen.

Respons

Ved medstuderende og underviser.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V