Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøven i undervisningsfaget Geografi

Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.

1. delprøve: Skriftlig prøve

Den studerende skal forud for prøven i undervisningsfaget aflevere 5 skriftlige prøveprodukter. De 5 skriftlige prøveprodukter, består af de 4 fagspecifikke temaer inden for Fælles Mål for geografi: demografi og erhverv, jordkloden og dens klima, globalisering, naturgrundlag og levevilkår; samt et femte med særligt fokus på tværfaglige aspekter.

 

Hvert af de 5 prøveprodukter skal indeholde følgende sammenhængende elementer:

  • en lærerfaglig problemstilling.
  • en skitse til et undervisningsforløb til geografiundervisning i grundskolen med tilhørende fagdidaktiske overvejelser.
  • to eller flere af kompetenceområderne, undersøgelse, modellering, perspektivering samt kommunikation, relateres til undervisningsforløbet.
  • en kort redegørelse for geografi-faglige elementer der vil blive uddybet i den mundtlige del.

Omfang: maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.

Et af de fem skriftlige prøveprodukter udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles den studerende 1 døgn før prøven. Det udtrukne prøveprodukt udgør den skriftlige delprøve. 

Første delprøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve i grupper på maks. 3 efter den studerendes valg.

 

2. delprøve: Mundtlig prøve

Med udgangspunkt i det udtrukne prøveprodukt redegør og reflekterer den studerende over egen undervisningsfaglighed i forhold til fagdidaktik og skolerelaterede elementer eksemplificeret med praktiske elevaktiviteter eller konkrete artefakter så som: elevopgaver, udvalgte læremidler, mindre videosekvenser, fotodokumentation o. lign. I sammenhæng hermed redegør den studerende for sin geografifaglighed på lærerfagligt niveau.             

Det tilstræbes at eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem det undervisningsfaglige og det geografifaglige indholdsområde. Prøvetiden for én studerende er i alt 45 minutter. Eksamineres en gruppe gradueres prøvetiden afhængig af gruppestørrelsen.

Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Gruppeprøve forudsætter, at de studerende i gruppen har lavet fælles gruppeprodukter, der kan trækkes lod imellem.    

Forberedelsestid: 1 døgn.

Eksaminationstid: 45 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:

  • Aflevering af 5 skriftlige prøveprodukter i angivet form og indhold til rette tid og sted.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V