Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

BA1: Forsknings- og innovationskompetencer i relation til elever, klasse, skole og samfund

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Fag: Bachelorprojekt

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er dansk. Litteraturgrundlaget kan indeholde fremmedsprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulets primære formål er at sikre at den studerende får mulighed for at imødekomme de krav, der fremgår i professionsbachelorprojektets videns- og færdighedsmål. Modulet er opdelt i sektioner  der i sammenhæng er egnet til at introducere og træne de metodiske færdigheder, som skal anvendes i BA2.

 

Indholdsmæssigt struktureres kompetenceudviklingen omkring følgende temaer: 

  • Introduktion til interview
  • Introduktion til udarbejdelse af forskningsoversigt
  • Introduktion til diskursanalyse og dokumentanalyse
  • Introduktion til arbejde med indsamling og analyse af statistisk data

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til professionsbachelorprojektet med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Dansksproget litteratur om forskningsmetoder samt nationale og internationale forskningsartikler, projekter og forskningsdesigns.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Professionsbachelorprojektet omhandler videnssøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som grundlag for professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og problemstillinger.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • systematisk analysere lærerfaglige problemstillinger og være i stand til at foreslå handlinger i kommuner, skoler, klasser i overensstemmelse med professionsbachelorprojekts perspektiver.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

identificere, anvende analytisk og vurdere viden for skolen og lærerarbejdet

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og udvikling, samt dilemmaer i skolens praksis

reflektere over og udvikle egen professionsfaglighed med forståelse for tværfaglighed og tværprofessionelle samarbejdsrelationer

lærerens etiske ansvar overfor børn/elever, forældre, kolleger og øvrige informanter i feltarbejde, analyse, konklusion og handleperspektiver

analysere centrale og aktuelle problemstillinger vedrørende skole og undervisning og samarbejdet med eksterne aktører

professionsfaglig viden vedrørende skole og undervisning

anvende egne og nationale og internationale resultater af empiriske studier af relevans for skolens og lærerens praksis

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for folkeskolen

udvikle og anvende en teoretisk referenceramme, undersøgelsesdesigns og foretage feltarbejde

innovative didaktisk design af læremidler til skolens udvikling og læringsmiljøer

anvende videnskabelig metode i egne empiriske undersøgelser og i vurdering af andres undersøgelser

forsknings- og udviklings samt feltarbejdsmetoder

formidle resultaterne af egne empiriske undersøgelser som grundlag for udvikling af skolens og lærerens praksis

akademisk arbejdsmåde og formidling samt æstetisk produktion og performativ handling

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.
Kategori 1: 30 timer
Kategori 2: 163 timer
Kategori 3: 20 timer
Kategori 4: 30 timer

 

Modulets relation til praksis

Modulets empiriske grundlag udvikles som et konkret samspil mellem eksisterende forskning og den studerendes egne undersøgelser.

 

Deltagelseskrav

For hver af de ovennævnte temer afleveres i grupper en kortere skriftlig opgave der illustrerer gruppens opfyldelsesgrad af modulets færdigheds- og vidensmål. Opgaverne godkendes af undervisere på BA1 og der gives skriftlig feedback på opgaverne.  

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V