Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

PR2: Praktikniveau 2

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Fag: Praktik

Modultype, -omfang og -sprog

Basismodul, lokalt udarbejdet, 10 ECTS-point, Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet består af 6 ugers (30 dage) praktik. Forud for de 30 dages praktik afholdes der undervisning og vejledning med fokus på opfyldelse af modulets deltagelseskrav.  Efter de 30 dages praktik afholdes vejledning med fokus frem mod kompetencemålsprøven.

 

Praktikken  skal afvikles på en af KPs samarbejdsskoler. Der er mulighed for at afgive ønsker om at afvikle praktikniveau 2 på en efterskole, en fri grundskole eller en specialskole.  Herudover er der mulighed for, efter ansøgning til praktikkontoret, at afvikle praktikken på en af instituttets samarbejdsskoler i udlandet. Fordelingen af praktikskoler foretages af praktikkontoret.

 

Praktikken gennemføres i praktikteams på 2-3 studerende.

 

Den studerendes undervisningsfag 2 er i fokus for praktikken, men også andre fag kan være repræsenteret.  

 

Modulet har fokus på lærerprofessionens mangfoldighed og på de forskellige arenaer, der rummer relevante arbejdsopgaver for en uddannet lærer. De studerende skal i modulet i forskellig grad stifte bekendtskab med lærerfagets forskellige muligheder og den elevmangfoldighed en lærer kan møde i folkeskolen og i andre arenaer, hvor lærerarbejde forekommer.  

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Den studerende skal have bestået praktikniveau 1. Det anbefales ydermere at den studerende skal have godkendt  mindst ét modul af undervisningsfag 2.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på nyeste forskning om praksislæring, teori-praksis forståelser, vejledning og vejledningsformer og praktikteamet som professionelt samarbejdende team.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Didaktik

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

  • i samarbejde med kollegaer begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.
  • lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fælleskab.
  • varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendelsesorienterede undervisningsformer og bevægelse i undervisningen

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler og it

evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte

formative og summative evalueringsmetoder samt test

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer

samarbejde dialogisk med elever og kollegaer om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse

kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel

kommunikere skriftligt og mundtligt med forælre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb

professionel kommunikation – mundtligt og digitalt

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.
 

Studieaktivitetsmodellen  vil være en del af praktikskolens uddannelsesplan, der angiver rammer og indhold for den studerendes aktiviteter på skolen.

 

Der vil ligge ca. 50 arbejdstimer på studiet til fælles undervisning, undervisning, forberedelse, vejledning, udarbejdelse af praktikopgave og eksamen.

 

Deltagelseskrav

Der er mødepligt til al praktik. 

Opfyldelse af modulets mål.

Den studerende skal godkendes for 2 følgende studieprodukter:

  • Interview
  • Spørgeskema

Begge opgaver skrives i praktikgrupperne og har et omfang på max. 5 sider. Forud for hver opgaveskrivning afholdes en forelæsning som introduktion og oplæg til opgaverne. Opgaverne afleveres på et nærmere angivet tid og sted, og de skal være godkendt inden praktikkens afslutning på praktikskolen.

 

Evaluering af modulet

Den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være beståede.

Praktikskolen indstiller vurderingen af den studerendes opfyldelse af mødepligten og modulets mål til KP,  som herefter foretager den endelige samlede vurdering.  

Praktikmodulerne godkendes som en prøve med hjemmel i eksamensbekendtgørelsen og bedømmes med bestået/ikke bestået.

 

Kompetencemålsprøve i praktikniveau 2

Studieordningens fællesdel indeholder en principiel beskrivelse af prøveformen i praktik og er udarbejdet nationalt. Da der er store regionale forskelle, følger her en lokal udfoldelse af denne.

Type: Intern mundtlig, individuel eller i gruppe. Hvis praktikopgaven skrives individuelt gennemføres den mundtlige del af prøven individuelt. Hvis praktikopgaven skrives i gruppe, gennemføres den mundtlige del af prøven i gruppe.

Form: Mundtlig prøve på baggrund af max. 5 siders praktikopgave sidetal følger gruppestørrelse), der illustrerer den studerendes arbejde med et eller flere udvalgt(e) videns- og færdighedsmål indenfor praktikkens kompetencemål. Den studerende medbringer 1-2 videooptagelser af sig selv som underviser af maks. 1 minuts varighed hver.

Varighed (inkl. votering): 30 minutter pr. studerende. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Grundlag for bedømmelse: Den studerendes grad af opfyldelse af videns- og færdighedsmålene.

Betingelser for indstilling til prøve: Godkendt modulevaluering.

Karaktergivning: Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen. Praktikopgaven indgår i bedømmelsen, videooptagelserne indgår ikke i bedømmelsen.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V