Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

2. Praktikperiode – 4 uger

Studieordning: 2005

Praktikperiodens mål er, at den studerende videreudvikler sin kompetence i tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af undervisningen specielt i dansk eller matematik med særlig fokus på differentiering af undervisningen ud fra elevforudsætninger, rammer og mål. Endvidere er det et mål, at de studerende får indsigt i lærerens socialpædagogiske arbejde, herunder konfliktløsning- og bearbejdning.

Dannelse af praktikgrupper

De studerende danner inden for stamholdet praktikgrupper á 3-4 studerende med udgangspunkt i fælles linjefag A-søjle. Et stamhold fordeles på 2 praktikskoler med maks. 5 grupper på hver.

Organisering

Stamholdet er i praktik på en af seminariets faste samarbejdsskoler for årgangen. Praktikken skal afvikles på den skole, praktikkontoret tildeler til hver gruppe. Praktikskolerne er ikke alle placeret i nærheden af skolen, hvorfor man kan forvente at skulle afsætte tid og penge til transport i forbindelse med praktikken.

Praktikskema

Skemaet skal indeholde det antal undervisningstimer, vejledningstimer samt praktikundervisning der fremgår af retningslinjerne for praktikken på 2. årgang. Skemaet skal indeholde timer, de studerende har valgt som linjefag A (dansk eller matematik). Derudover skal de studerende have mulighed for at undervise i deres søjle-B linjefag. Hvis dette ikke er muligt, skal de studerende have disse timer på 3. studieår, således at de får opfyldt kravet om, at de skal i praktik i alle deres linjefag i løbet af deres uddannelse, jf. bekendtgørelsen.

Praktikvejledning

Praktiklæreren vejleder de studerende om alle opgaver, der hører med til at planlægge, gennemføre og vurdere undervisning. Vejledningen skal være dialogbaseret og give de studerende anledning til refleksion over egen praksis og konstruktivt medvirke til udvikling af deres evner som undervisere. Som en del af vejledningen kommunikeres egne lærererfaringer

Praktikundervisning

Praktikskolen tilrettelægger sammen med de studerende temaer og emner for praktikundervisningen med udgangspunkt i skolens arbejde, praktikperiodens mål og CKF for praktikfaget. I denne praktikperiode skal der bl.a. undervises i emnet: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V