Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

PL3: Specialpædagogik

Modultype, - omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet belyser specialpædagogikkens udvikling og organisering i skolen. Centralt er lærerens arbejde med elever i komplicerede læringssituationer. Modulet har fokus på analyse, refleksion og tilrettelæggelse af læringsmiljøer og forståelse af særlige pædagogiske indsatser og samarbejder i spændingsfeltet mellem almen – og specialpædagogik.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed med 10 ECTS-point.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet bygger på national og international forsknings-og udviklingsbaseret viden om specialpædagogik og om undervisning af elever i komplicerede læringssituationer.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 3: Specialpædagogik

 

Kompetencemål som indgår i modulet

Den studerende kan

 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

analysere kompleksiteten i egen og andres praksis i det specialpædagogiske arbejde

paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i komplicerede læringssituationer, herunder forståelser af normalitetsbegrebet

begrundet redegøre for specialpædagogikkens rammer, organisering og udvikling

internationale hensigtserklæringer, nationalt lovgrundlag samt bekendtgørelser og udmøntning og organisering af specialpædagogiske indsatser på kommunalt og institutionelt niveau

foretage strukturerede observationer af enkelt elever og grupper af elever

metoder til systematisk og løbende observation og evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil

udarbejde elev- og handlingsplaner

metoder til udarbejdelse af elev- og handlingsplaner

begrundet vælge specialpædagogiske og inkluderende indsatser

forebyggende, foregribende og indgribende indsatser samt brug af it og andre læremidler i den daglige undervisning

samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner

kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde

professionelt begrunde, vurdere og tage kritisk stilling til særlige pædagogiske strategier, metoder og koncepter

pædagogiske ideer i aktuelt og historisk, samfundsmæssigt forandringsperspektiv, samt folkeskolens funktion, organisation, lov- og værdigrundlag i relation hertil

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.
Kategori 1: 68 timer
Kategori 2: 135 timer
Kategori 3: 66 timer
Kategori 4: 6 timer

 

Modulets relation til praksis

Modulet er et praksissamarbejde modul såfremt underviseren også varetager kompetencemålsprøven i PL. Rammerne for praksissamarbejdet er beskrevet under afsnittet om praktikvirksomhed i studieordningens DEL 1 afsnit 4.2.9 & 4.2.10.

 

Deltagelseskrav

 • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
 • I løbet af modulet tilrettelægger de studerende i grupper (3-4 personer) en undervisningssekvens for holdet. Gruppesammensætning, procedure for udvælgelse af indhold og form for fremlæggelse aftales med underviser. Der gives mundtlig feedback fra studerende og underviser.
 • En skriftlig opgave, eller andet produkt designet af underviser, og mundtlig fremlæggelse. Produktet udarbejdes individuelt eller i grupper på maks. 3 personer.
  • Opgaven/produktet tager afsæt i et eller flere af modulets videns- og færdighedsmål. Opgaven har et omfang på 5-7 normalsider (2.600 anslag inkl. mellemrum) – eller svarende hertil. Opgaven afleveres på et tidspunkt fastsat af underviser.
  • Mundtlig fremlæggelse. De(n) studerende forbereder en kortere mundtlig fremlæggelse med afsæt i opgaven/produktet. Fremlæggelsesform aftales med underviser. Der gives mundtlig feedback fra opponenter og underviser.

 

Kriterier for godkendelse af deltagelses krav 2 og 3:

 • Deltagelse i gruppefremlæggelse af undervisningssekvens.
 • Aflevering af skriftlig opgave eller andet produkt designet af underviser og mundtlig fremlæggelse.
 • Opgavens skriftlige del eller andet produkt designet af underviser, godkendt/ikke godkendt af underviser.
 • Fremmøde og opponering ved mundtlige fremlæggelser.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V