Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

LGi1: Intromodul – At være ambitiøs lærer(studerende)

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet læses i uddannelsens første semester og tjener det overordnede formål at introducere den studerende til lærerstudiet og til lærerprofessionen i al deres mangfoldighed. Modulet veksler således mellem at fokusere på studiekompetencer, og overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse, og på viden om skolen og lærerprofessionen. Modulet er en forudsætning for at gå til kompetencemålsprøve i såvel Almen dannelse / KLM som Pædagogik og lærerfaglighed.

 

Modulets basis er spørgsmålet om, hvorfor og hvordan vi driver skole i en moderne demokratisk sammenhæng og giver den studerende en grundlæggende indføring i skolen som institution og organisation. Skolens mangfoldige dannelsesopgave står centralt i modulet, hvor forholdet mellem det individuelle, det sociale, det kulturelle og det religiøse er på spil.

 

Modulet giver den studerende en kort indføring i didaktikken som grundlag for at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der styrker elevernes lyst til at lære. Klasseledelse og lærerens relationer til elever (og øvrige aktører) er en del af det etiske grundlag for undervisningspraksis hvor lærerens professionelle dømmekraft konstant sættes på prøve i lærerarbejdets kompleksitet. Normer for god undervisning (professionsidealer) er således i spil, når undervisning planlægges, gennemføres og evalueres.

Modulet er således en basis for det videre studieforløb og har derfor også et naturligt fokus på, at den studerende opnår hensigtsmæssige studiekompetencer. Informations- og vidensbearbejdning i form af akademiske søgeteknikker og kildekritik er centralt for det videre studieforløb, ligesom det professionelle arbejde i forpligtende relationer vil blive vægtet.

 

Jo bedre en lærerstuderende man er, jo bedre en lærer bliver man.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til Lærerens grundfaglighed med 10 ECTS-point.

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget udgøres af relevant forskningsbaseret viden fra religionsvidenskab, idehistorie, samfundsvidenskab, didaktik, pædagogik og pædagogisk sociologi. Modulet bygger endvidere på national og international forsknings- og udviklingsviden om skole, dannelse, demokrati og medborgerskab, og om lærerprofessionalitet i relation til skolens opgave og funktion.

 

Kompetenceområder som indgår i modulet

Almen dannelse (KLM) omhandler fortolkning af folkeskolens formål, udvikling af professionsetik samt håndtering af komplekse udfordringer i lærerarbejdet i et globaliseret samfund præget af kulturel, værdimæssig og religiøs mangfoldighed.

Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater.

 

Kompetencemål som indgår i modulet

Den studerende kan forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som er forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund.

Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge undervisning, herunder opstille læringsmål for både klassen og den enkelte elev

skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag og rammer, undervisningsteori, forskellige didaktiske grund positioner samt undervisningsplanlægning herunder planlægning af læringsmålsstyret undervisning

lede undervisning under hensyntagen til lærernes intentioner og kunne gøre brug af egen professionel dømmekraft i komplicerede situationer

klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i undervisningen og undervisningens etik

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante kompetencer samt styrke deres lyst til at lære og motivation for at handle

kreativitet, innovation og entreprenørskab i forhold til elevens alsidige dannelse, lærerens professionelle udvikling og udvikling af pædagogisk praksis

begrundet foreslå organisering af undervisning, forældre- og kollegasamarbejde og skolekultur, der bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokratisk dannelse

menneskerettigheder, børns rettigheder og idéhistoriske baggrund for rettighedstænkningen, herunder relationer mellem menneskerettigheder, religion og demokrati

vurdere tilhørsforhold og identitetsspørgsmål og udvikle sammenhængen mellem skolens medborgerskabs- og kulturelle dannelsesopgave

forskellige former for borgerskab, medborgerskab og verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og aktuelt perspektiv

planlægge og prioritere sit studieliv

studieteknik og læreprocesser

kritisk at kunne vurdere kilder og udvælge relevante referencer

hvordan man skelner mellem forskellige typer information/litteratur, og hvor man kan finde hvilken type information

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.
Kategori 1: 68 timer
Kategori 2: 135 timer
Kategori 3: 66 timer
Kategori 4: 6 timer

 

Modulets relation til praksis

Modulet læses på 1. semester hvor der også ligger 2 ugers praktik som inddrages i arbejdet med deltagelseskrav og/eller øvrige studieaktiviteter.

 

Deltagelseskrav

  • Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt evt. særlige forhold efter underviserens professionelle skøn.
  • Fagligt oplæg. I grupper skal de studerende lave et mundtligt oplæg for resten af holdet i relation til dagens tema. Mål og kriterier formuleres af underviserne på modulet. Gruppen modtager feedback efter nærmere retningslinjer udformet af underviserne.
  • En skriftlig opgave på 5-7 normalsider, der udarbejdes i grupper. Centrale pointer fra opgaven formidles til medstuderende. Der gives mundtlig respons fra opponentgrupper samt undervisere på modulet.
  • Logbog. Der skal skrives logbog for de undervisningsgange, hvor man IKKE er tilstede. Omfanget skal være en normalside.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V