Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Seminarielærernes ansvarsområder i praktikken

Studieordning: 2005

Praktikkoordinatorerne
  Praktikkoordinator
1. og 2. årgang
Praktikkoordinator
3. årgang
Praktikkoordinator
4. årgang
Beskrivelse Hvert stamhold har tilknyttet en „koordinator“, som er ansvarlig for praktikkens praktiske og administrative forberedelse, planlægning og evaluering På 3. årgang er linjefagslæreren i søjle C „koordinator“ ansvarlig for praktikkens praktiske og administrative forberedelse, planlægning og evaluering På 4. årgang er linjefagslæreren i søjle D „koordinator“ og ansvarlig for praktikkens praktiske og administrative forberedelse, planlægning og evaluering
Arbejds-
opgaver
 • At afholde orienteringsmøder med de studerende om praktikken sammen med en af praktiklederne
 • At få praktikgruppedannelsen på plads på holdene
 • At deltage i planlægningsmødet på praktikskolen på 1. og 2. årgang
 • At afholde fælles evaluering efter praktikperiodens afslutning samt aflevere skriftligt referat til årgangskoordinatoren af denne evaluering
Ansvarlige fags lærere
  Alle årganges praktikansvarlige lærere
Beskrivelse I relation til praktikfagets CKF og praktikperiodernes mål kan de studerende vælge et studieområde, som de forbereder, undersøger i praktikken og efterbehandler på seminariet. De lærere, som samarbejder omkring temaet/problemområdet er „ansvarlige“ for dette indhold i praktikken
Arbejds-
opgaver
 • Vejledning i forbindelse med forberedelsen og planlægningen af praktikken
 • Præsentation af relevante værktøjer til observation og undersøgelser i praktikken, fx logbøger, observation o.l.
 • Praktikbesøg
 • Efterbehandling og bearbejdning af praktikerfaringer
Årgangskoordinatorer
  Årgangskoordinatorer
Beskrivelse For hver årgang findes en årgangskoordinator som koordinerer samarbejdet på årgangen, herunder praktikområdet
Arbejds-
opgaver
 • Indsamling af evalueringsresultater i forbindelse med studerendes praktik samt videregivelse af disse til praktiklederne
 • Praktikledernes kontaktperson med hensyn til videregivelse af div. informationer, praktiske forhold vedr. mødeplanlægning, årgangens praktik generelt, dialog om administrative rutiner etc.
Rammer for vejledning, praktikbesøg og evaluering i praktikken

Omkring vejledning, praktikbesøg og evaluering fastlægger koordinator, de studerende og de ansvarlige lærere i fællesskab rammerne for praktikken med udgangspunkt i nedenstående bestemmelser:

 • Der skal foretages vejledning af hver praktikgruppe fra mindst én seminarielærer før, under og efter hver praktikperiode. (Ressourcerne til dette er indregnet i fagenes bruttotimetal)
 • Hver praktikgruppe skal have mindst ét praktikbesøg i hver praktikperiode, dog undtaget praktikperioden „praktik i andre skoleformer“.
 • Der skal foregå en evaluering af gruppens praktik med mindst én seminarielærer (Ressourcerne til dette er indregnet i fagenes bruttotimetal).

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V