Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

6.3 Tilmelding til og afvikling af prøver

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Den studerende skal aktivt tilmelde sig uddannelsens kompetencemålsprøver i undervisningsfag samt pædagogik og lærerfaglighed (ekstern prøve). Hvis en studerende ikke tilmelder sig kompetencemålsprøven, må den studerende gå til næste tilrettelagte kompetencemålsprøve og skal tilmelde sig denne.

Den studerende er automatisk tilmeldt kompetencemålsprøven i KLM (1.årgang), alle praktikkens 3 kompetencemålsprøver samt den interne prøve i pædagogik og lærerfaglighed (undervisning af to-sprogede). Desuden er den studerende automatisk tilmeldt kompetencemålsprøven i BA.

 

For moduler med tilhørende modulprøve gælder at den studerende automatisk er tilmeldt prøven ved påbegyndelse af modulet. Ved tilmelding bruges en prøvegang og afmelding kan ikke finde sted.

 

6.3.1 Tilrettelæggelse af kompetencemålsprøverne undtagen praktik

Der tilrettelægges kompetencemålsprøver i slutningen af hvert semester (undtagen prøver i praktik, hvis prøveudbud er beskrevet nedenfor). Det vil sige i maj/juni og i december/januar.

 

Dog har kompetencemålsprøven i Almen dannelse en særlig prøvekadence, idet det er en kompetencemålsprøve på 1. studieår. Denne kompetencemålsprøve finder sted i slutningen af første studieår (maj/juni), 2. prøveforsøg er i august, og 3. prøveforsøg er i maj/juni det efterfølgende år.

Som nævnt ovenfor er den studerende automatisk tilmeldt denne eksamen.

 

For de fag, der afsluttes med kompetencemålsprøver i løbet af den studerendes sidste studieår, udbydes ekstra kompetencemålsprøve i august. Det vil sige, hvis fagets afsluttende kompetencemålsprøve er i december/januar, vil 2. prøve være i maj/juni og 3. prøve i august. Hvis fagets afsluttende kompetencemålsprøve er i maj/juni, vil 2. prøve være i august, og 3. prøve være i december/januar. 

Formålet med dette ekstra udbud af kompetencemålsprøve på den studeredes 4. studieår er, at den studerende har mulighed for hurtigere færdiggørelse af uddannelsen.

 

6.3.2 Tilrettelæggelse af kompetencemålsprøverne i praktik

Den studerende er som nævnt ovenfor automatisk tilmeldt kompetencemålsprøverne i praktik.

Kompetencemålsprøve i Praktik 1 er tilrettelagt således:

1. prøveforsøg

2. prøveforsøg

3. prøveforsøg

April 2019

August 2019

April 2020

 

Kompetencemålsprøve i Praktik 2 er tilrettelagt således for studerende (årgang 16), der gennemfører deres praktik 2 i foråret 2019:

1. prøveforsøg

2. prøveforsøg

3. prøveforsøg

Maj 2019

August 2019

Januar 2020

 

Kompetencemålsprøve i Praktik 3 er tilrettelagt således:

1. prøveforsøg

2. prøveforsøg

3. prøveforsøg

Januar 2019

Maj 2019

August 2019

 

6.3.3 Sygdom ved modulprøver og kompetencemålsprøver

Du skal melde dig syg senest på eksamensdagen og fremsende lægefaglig dokumentation for sygdommen senest 3 hverdage efter prøven er afholdt. Læs mere om sygemeldinger på Intrapol.

 

6.3.4. Ikke gennemført kompetencemålsprøve

Hvis en studerende bliver syg, udebliver eller dumper en kompetencemålsprøve er vedkommende automatisk tilmeldt næstfølgende prøvetermin, jf ovenfor, og bruger dermed et prøveforsøg. Forud for prøveterminer vil disse studerende aktivt skulle tilkendegive, at de ønsker at gå til re-eksamen.

 

6.3.5. Klager over prøver og anke af afgørelser

Som studerende har man mulighed for at klage over eksamen. En eksamensklage kan vedrøre eksaminationsgrundlaget (eksempelvis prøvespørgsmål, opgave og forhold til uddannelsens mål og krav), selve eksamensforløbet og/eller bedømmelsen. Klagen skal stiles til institutchefen og sendes til Studieservice, som skal have modtaget klagen senest to uger efter, at bedømmelsen er offentliggjort.

Læs mere herom på IntraPol.

Klageadgang

Der kan klages til Styrelsen for Forskning og Uddannelse under Uddannelses- og forskningsministeriet, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V