Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

5.2 Deltagelsespligt – deltagelseskrav

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Studerende ved læreruddannelsen har Jfr. BEK nr. 1068 af 08/09/2015, §15, pligt til at deltage i uddannelsen, som den er tilrettelagt af KP og beskrevet i studieordningen.

 

Opfyldelse af deltagelsespligten, herunder mødepligten, kan være

  • Betingelse for godkendelse af et modul.

 

Deltagelsespligten kan opfyldes på forskellige måder alt efter modulernes indhold og tilrettelæggelse. Fælles for alle moduler er et deltagelseskrav der afkræver tilstedeværelse af den studerende i et omfang der muliggør underviserens professionelle vurdering af den studerendes faglige udvikling. Herudover vil der oftest være tale om portefolio, studieprodukter, fremlæggelser eller andre præsentationsformer for hvilke det gælder at

det skal være tydeligt, at den studerende har arbejdet redeligt med stoffet, herunder at der ikke er plagieret, og således at produkter og fremlæggelser har et redeligt indhold og viser at den studerende har opfyldt det enkelte moduls videns- og færdighedsmål.  Hvis produkterne ikke har et redeligt indhold, er deltagelseskravet ikke opfyldt. Der henvises i øvrigt til studieordningens Del 2 (fællesdel) afsnit 3.

 

I den enkelte undervisers modulplan/lektionsplan udfoldes de nærmere forhold for opfyldelse af deltagelseskravet, herunder specifikke krav til studieprodukters form og indhold, forhold omkring evt. mødepligt samt deadlines/afleveringsfrister for studieprodukter.

 

5.2.1 Registrering af deltagelseskrav og godkendelse af deltagelseskrav

Underviseren i det enkelte modul har ansvaret for løbende at registrere, om de studerende opfylder deltagelsespligten. Underviseren sikrer, at den løbende registrering af deltagelsespligten, herunder mødepligten, er tilgængelig for de studerende.

 

Godkendelse af det enkelte modul forudsætter at den studerende opfylder de beskrevne deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskrav, herunder mødepligt, foretages af underviseren. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført.

 

5.2.2 Manglende opfyldelse af deltagelseskrav

 

En studerende på Læreruddannelsen anses for studieaktiv, så længe deltagelsespligten på uddannelsen er opfyldt.

 

Manglende opfyldelse af et givent deltagelseskrav registreres af underviseren i modulet. Underviseren er forpligtet til at gøre den studerende bekendt med utilstrækkelig opfyldelse af deltagelseskrav.

 

Ved manglende opfyldelse af enkelte deltagelseskrav gives den studerende mulighed for at udarbejde en erstatningsaktivitet efter underviserens angivelser og inden for modulets rammer. Der tilbydes ikke vejledning til dette. Evt. opsamling på dette skal senest ske i ugen afsat til modulevaluering. Såfremt ugen anvendes til erstatningsaktivitet med henblik på opfyldelse af deltagelseskrav, bortfalder muligheden for en evaluerende samtale (se afsnit 6).

 

Erstatningsaktivitet udgør den studerendes andet forsøg på at opfylde deltagelseskrav.

 

Det særlige deltagelseskrav om studieaktivitet, der er ens i alle moduler, kan ikke opfyldes af en erstatningsaktivitet.

 

Er underviseren i tvivl om en studerendes aktive deltagelse i studiet, kan den studerende indkaldes til samtale med studievejleder eller uddannelsesleder. Samtalen vil fokusere på årsager til den manglende deltagelse og muligheder for at sikre aktiv deltagelse fremover, herunder muligheder for at indhente det forsømte.

 

Der kan søges om dispensation fra manglende opfyldelse af  deltagelseskrav på baggrund af usædvanlige forhold. Dispensation søges ved uddannelsesleder.

 

Såfremt underviseren vurderer, at den studerendes modul ikke kan godkendes, kan den studerende klage skriftligt til uddannelsesleder senest en uge efter at den studerende er informeret herom. Uddannelseslederens afgørelse kan ikke ankes.

 

Får den studerende meddelelsen ikke bestået prøve ifm. et modul, kan den studerende klage jf. studieordningens Del 2 (fællesdel), afsnit 7.

 

Om deltagelseskrav og mødepligt i øvrigt henvises til studieordningens Del 2 (fællesdel) afsnit 2.

 

5.2.3: Modulreparation

 

Hvis den studerende ikke får et modul godkendt ved første eller andet forsøg (erstatningsaktivitet), skal han/hun reparere den manglende godkendelse. Den studerende skal da efter modulets afslutning udarbejde en reparationsopgave. Reparationsopgaven stilles af studieadministrationen og udarbejdes og afleveres individuelt. Der tilbydes ikke vejledning.

 

Reparationsopgaven udgør den studerendes tredje forsøg på at opfylde modulets deltagelseskrav.

 

I opgaven skal den studerende anvende den litteratur og empiri, der er arbejdet med i modulet, og modulets færdigheds- og vidensmål indgår i opgaven.

 

Såfremt reparationsopgaven ikke godkendes, skal dette ledsages af en kort begrundelse med henvisning til opgavens vurderingskriterier. Såfremt det skønnes relevant, kan studieadministrationen indhente yderligere en udtalelse fra den studerendes underviser med anbefaling for det videre forløb, som enten kan være at den studerende gives endnu et forsøg, eller at den studerende tager modulet igen. Den studerende kan indkaldes til en samtale med henblik på afklaring af det videre studieforløb.

 

Tidspunkt og procedurer for modulreparation vil fremgå af IntraPoL.

 

5.2.4. Deltagelsespligt for studerende under åben uddannelse

For studerende under åben uddannelse gælder de samme krav til deltagelsespligt som for ordinære studerende.

 

Studerende under åben uddannelse har ret til at gå til prøve som selvstuderende, jf. § 5, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om åben uddannelse.

 

For at gå til prøve som selvstuderende skal den studerende inden semesterstart have tilmeldt sig til det enkelte modul som selvstuderende. Derved fraskriver den studerende sig mulighed for at følge undervisningen, men tilbydes 2 vejledningslektioner.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V