Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

4.4 Undervisningsfag og specialiseringsmoduler

Studieordning: 2019 (LU 13, Frb.)

Undervisningsfag

Læreruddannelsens undervisningsfag består af fag svarende til undervisningsfagene i folkeskolen. Gennem undervisningsfagene opnår den studerende undervisningskompetence i tilsvarende undervisningsfag i folkeskolen.

Læreruddannelsen ved KP er tilrettelagt så den studerende almindeligvis opnår undervisningskompetence i 3 undervisningsfag. Den enkelte studerende skal almindeligvis opnå undervisningskompetence i et af undervisningsfagene: Dansk 1.-6. klassetrin, Dansk 4. – 10. klassetrin, Matematik 1. -6. klassetrin eller Matematik 4. – 10. klassetrin (BEK nr. 1068 af 08/09/2015, §10), i denne studieordning benævnt undervisningsfag 1 (40 ECTS-point).  På KP er der desuden mulighed for at vælge Engelsk 1. – 6. klassetrin eller Engelsk 4. – 10. klassetrin som undervisningsfag 1, hvorved muligheden for senere at vælge dansk eller matematik bortfalder.

 

Undervisningsfagene eksisterer i fagmoduler og i specialiseringsmoduler (se nedenfor) hvor de indgår i samspil med andre fag/fagområder.

 

Specialiseringsmoduler

Specialiseringsmoduler er moduler hvor den studerende har mulighed for at fordybe sig i særlige interesseområder, der kvalificerer den fremtidige lærergerning. Specialiseringsmodulerne er karakteriseret ved at gå på tværs af fag og professioner og giver den studerende mulighed for at forfølge et særligt interesseområde inden for instituttets udbud. Specialiseringsmoduler falder i 2 kategorier.

 1. Læreruddannelsesfaglige specialiseringsmoduler, hvor ECTS tilskrives undervisningsfag og
 2. Tværprofessionelle specialiseringsmoduler, hvor ECTS tilskrives Lærerens Grundfaglighed.

Specialiseringsmodulerne er beskrevet i studieordningens Del 4.

 

4.4.1 Udbud og valg af undervisningsfag

Undervisningsfag 1

Valg af undervisningsfag 1 sker i forbindelse med at den studerende bekræfter sin studieplads i starten af august. Den studerende kan vælge mellem

 • Dansk 1.-6. klassetrin
 • Dansk 4.-10. klassetrin
 • Dansk 4.-10. klassetrin
 • Engelsk 1.-6. klassetrin mshp ITEP (International Teacher Education Programme)
 • Engelsk 4.-10. klassetrin mshp ITEP (International Teacher Education Programme)
 • Matematik 1.-6. klassetrin
 • Matematik 4.-10. klassetrin
 • Matematik 4.-10. klassetrin mshp ASTE (Advanced Science Teacher Education)

 

Undervisningsfag 2 og 3

Valg af undervisningsfag 2  og3 foregår via IntraPoL. I forbindelse med valghandlingen skal den studerende dokumentere de krævede adgangsforudsætninger.

KP udbyder følgende undervisningsfag 2 og 3, som den studerende kan vælge imellem:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Engelsk 1.-6. klassetrin
 • Engelsk 4.-10 klassetrin
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Idræt 1.-6. klassetrin
 • Idræt 4.-10. klassetrin
 • Kristendomskundskab/Religion
 • Håndværk og design
 • Musik
 • Natur/teknologi
 • Samfundsfag
 • Tysk

 

Indholdsbeskrivelse for alle fagmoduler i undervisningsfagene findes i studieordningens Del 3 (modulbeskrivelser og kompetencemålsprøver).

 

4.4.2 Udbud og valg af specialiseringsmoduler

Udbuddet af specialiseringsmoduler varierer år for år og fremgår af studieordningen for det enkelte studieår.

De tværprofessionelle specialiseringsmoduler afvikles i uddannelsens 5. semester. De læreruddannelsesfaglige specialiseringsmoduler afvikles i uddannelsens 3. og 8. semester. Alle valg foregår via IntraPoL.

 

4.4.3 Skift mellem undervisningsfag og valgmoduler

Det er ikke muligt at skifte mellem de valgte undervisningsfag og specialiseringsmoduler eller skifte mellem andre undervisningsfag senere på studiet, når man først er placeret på et hold ved påbegyndelsen af et semester.

 

For undervisningsfags første modul gælder, at der i særlige tilfælde kan foretages skift inden for 2 uger efter modulets/fagets påbegyndelse, og kun til moduler/fag hvor der er plads på holdet. Henvendelse herom skal ske til studievejledningen så hurtigt som muligt og senest 2 uger efter at modulet er påbegyndt.

 

4.4.4 Begrænsninger i adgang (for mange, eller for for få)

Såfremt for mange studerende søger et fag eller et specialiseringsmodul, vil Institut for Læreruddannelse vurdere, om der skal oprettes flere moduler, eller om nogle studerende vil skulle foretage et omvalg. I de tilfælde hvor interesserede studerende ikke kan få opfyldt deres ønsker, sker udvælgelsen på grundlag af en objektiv vurdering (karakter) af den studerendes forkundskaber i faget.

 

Såfremt for få studerende søger et fag eller et specialiseringsmodul vil Institut for Læreruddannelse foretage en konkret vurdering af, om faget/modulet oprettes.

I forbindelse med valghandlinger vil kriterier for moduloprettelse fremgå på IntraPoL.

 

4.4.5 Adgangsforudsætninger og dispensation for adgangsforudsætninger

Jfr. BEK nr. 1068 af 08/09/2015, §16 samt bilag 6

Adgangsforudsætninger til undervisningsfag

Den studerende har adgang til moduler i undervisningsfag, når den studerende i den adgangsgivende gymnasiale uddannelse har opnået karakteren bestået (02). Oversigt over adgangsgivende gymnasiale fag fremgår af bekendtgørelsens bilag 6 samt af Intrapol. Adgangsforudsætningen skal angives ved valghandlingen.

 

Dispensation for adgangsforudsætninger

Såfremt den studerende ikke opfylder adgangskravene til undervisningsfag, er der mulighed for gennem gymnasiale suppleringskurser at opfylde adgangskravene før faget påbegyndes. Det er den studerendes eget ansvar at forestå samt dokumentere dette – vejledning hertil tilbydes i studievejledningen.

Såfremt den studerende mener at kunne dokumentere at have opnået det nødvendige adgangsniveau ad anden vej, kan Institut for Læreruddannelse på baggrund af konkret og individuel ansøgning dispensere fra adgangskravene (realkompetencevurdering). Procedure herfor findes på IntraPoL.

 

4.4.6 Merit for fag, moduler og praktik

Studerende kan søge merit for fag, moduler og kompetencemålsprøver på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer fra andre uddannelser under forudsætning af at denne/disse ækvivalerer de fag, moduler og kompetencemålsprøver der søges merit for. Vejledning herom findes på IntraPoL. I forbindelse med optagelsen foretages en meritvurdering pba indsendte oplysninger til den koordinerede tilmelding.

Oversigt over studieordning 2019 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V