Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

1. Præsentation af studieordningen

Studieordning: 2018 (LU 13, Frb.)

Studieordningen er det juridiske grundlag for læreruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole (fremover KP) og anvendes af studerende, undervisere, ledelse, administration og eksterne samarbejdspartnere (censorer, praktikskoler m.fl.). Studieordningen tager sit afsæt i

  • lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LBK nr 986 af 18/08/2017 ),
  • uddannelsesbekendtgørelsen  ”Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen”, (BEK nr. 1068 af 08/09/2015),
  • adgangsbekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (BEK nr 1495 af 11/12/2017 ),
  • samt den til enhver tid gældende eksamensbekendtgørelse.

Hvor intet andet er angivet i nedenstående henvises til uddannelsesbekendtgørelsen.

Studieordningen er gældende for studieåret 2018/19 for studerende optaget i, 2015, 2016, 2017 og 2018, samt tidligere indskrevne studerende på særlige studieforløb.

 

Studieordningen for læreruddannelsen ved Københavns Professionshøjskole, Institut for Læreruddannelse, Nyelandsvej består af 4 dele jf. BEK nr. 1068 af 08/09/2015, §§ 23 & 24:

Del 1: Studieordningens institutionsdel, indeholder de lokalt bestemte regler og rammer for uddannelsen (indhold, struktur, tilrettelæggelse mv.).

 

Del 2: Studieordningens fællesdel, udarbejdet i fællesskab af de professionshøjskoler, der er godkendt til at udbyde uddannelsen, og som indeholder regler om følgende:

  • Afsluttende prøver for hvert undervisningsfag, Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse, herunder prøveform og tilrettelæggelse.
  • Særlig tilrettelæggelse af prøver for studerende, der har opnået merit for moduler, der kvalificerer til den afsluttende prøve.
  • Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III. Krav til udformning af professionsbachelorprojektet.

 

Del 3: Modulbeskrivelser og og kompetencemålsprøver

Indeholder uddannelsens basismoduler (Pædagogik og lærerfaglighed, Almen dannelse/KLM, praktik niveau I, II og III, samt undervisningsfag), både udarbejdet lokalt og nationalt, samt de nationale beskrivelser af prøveformer for de afsluttende kompetencemålsprøver.

 

Del 4: Frivillige kurser, Specialiseringsmoduler, ASTE og internationale moduler.

Oversigt over studieordning 2018 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V