Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Bacheloropgaven - Den større selvstændige opgave

Studieordning: 2005

Fag: Bachelorprojekt

jvf. bekendtgørelsen §7 & §16

§7 Den studerende udarbejder i tilknytning til et af sine linjefag en større selvstændig faglig – pædagogisk opgave i et selvvalgt emne – bacheloropgaven. Opgaven der er individuel og skriftlig, udarbejdes i sammenhæng med de pædagogiske fag og eventuelt praktikken og afsluttes normalt i 8. semester.
Stk. 2 Emnet for opgaven skal være relevant for uddannelsens formål og sigte mod lærerens arbejde. Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende demonstrere evne til at anvende faglig og pædagogisk viden under brug af akademisk arbejdsmåde og videnskabelig metode.
Stk. 3 Opgavens emne skal være godkendt af rektor. Den studerende vejledes af lærerne i de berørte fag.

§16. Den større selvstændige opgave bacheloropgaven, jf. § 7, bedømmes ved en individuel mundtlig prøve af en af lærerne i linjefaget, af en af lærerne i de pædagogiske fag og af en eller flere ministerielt beskikkede censorer. Der gives en samlet karakter for opgaven og den mundtlige præstation ved prøven.

Bacheloropgavener individuel og skriftlig. Bacheloropgaven er professionsrettet og udarbejdes i tilknytning til et af den studerendes linjefag.

Den enkelte studerende tildeles to vejledere – én fra det valgte linjefag og én fra det pædagogiske fagområde.

Opgavens emne skal godkendes af rektor efter indstilling fra den studerendes vejledere.

Opgaven skal demonstrere den studerendes evne til at anvende faglig og pædagogisk viden under brug af akademisk arbejdsmåde og videnskabelig metode.

Undervisning og organisering

Bacheloropgaven iværksættes i 6. semester ved at den studerende vælger linjefagstilknytning.

I 7. semester igangsættes skriveprocessen.

I 8. semester afsættes skriveuger og bacheloropgaven afleveres på studiekontoret ved en af seminariet opslået dato. Der er udarbejdet en formel forside, som skal udfyldes og anvendes.

Vejledningsressourcernes anvendelse aftales individuelt mellem den studerende og de involverede vejledere.

Omfang

Bacheloropgaven fylder 0,15 årsværk, svarende til 9 ECTS-points.

Bacheloropgaven har et omfang på max 20 – 25 sider á 2600 enheder (alle anslag).

Eksamen

Bacheloropgaven bedømmes af en linjefagslærer, en lærer fra det pædagogisk-psykologiske fagområde og en ekstern censor. Den studerendes skriftlige fremstillingsform indgår i bedømmelsen.

Den mundtlige eksamen varer 45 min., inklusive votering. Der gives én samlet karakter for opgaven og den mundtlige præstation ved prøven.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V