Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Projektopgaven

Studieordning: 2005

Fag: Projektopgave

jvf. bekendtgørelsen § 4, stk. 2 og 3

Revision af studieordning 2006 og 2005, jf. beslutning i bestyrelse d. 14. juni 2006 samt godkendelse på bestyrelsesmøde d. 8. januar 2007.

På tidligere årgange har de studerende arbejdet med en obligatorisk projektopgave i et omfang svarende til 0,05 ÅV (3 ECTS) i enten slutningen af andet studieår eller begyndelsen af tredje studieår.

Gældende fra studieåret 2006/2007 – for årgang 2005 og 2006 – er det besluttet at erstatte projektopgaven med et projektforløb som frivilligt kursus af tilsvarende omfang.

 

Teksten nedenfor er den oprindelige tekst for studieordningen for projektopgaven.

Målet er at give den/de studerende erfaringer, redskaber og færdigheder med tværgående projektarbejde, hvor flere af den studerendes linjefag kan indgå.

Projektindhold
 1. Den/de studerende indkredser et projektemne i relation til læreruddannelsens fag og kurser.
 2. Den/de studerende aftaler vejledning med selvvalgt vejleder. Eksterne vejledere skal godkendes af seminariet, og der tilknyttes opponenter.
 3. Den/de studerende skal ved første vejledning have godkendt problemformulering og foreløbig handleplan.
 4. I projektforløbet udarbejder den/de studerende en projektlogbog.
 5. Projektet og logbogen fremlægges til godkendelse.
Projektlogbogen

I forbindelse med projektforløbet fører den/de studerende en projektlogbog. Projektlogbogen er en arbejdsjournal, der i forløbet danner afsæt for en løbende justering med dels vejlederen, dels opponentgruppen. Midtvejs evalueres projektforløbet med vejlederen. Herefter udarbejder den/de studerende et midtvejsreferat og en justeret handleplan for det videre arbejde med projektet.

Projektlogbogen skal indeholde
 1. Problemstillinger med begrundelser.
 2. Teoretiske angrebsvinkler.
 3. Metodeovervejelser.
 4. Foreløbig handleplan.
 5. Løbende overvejelser over arbejdets gang og resultater.
 6. Overvejelser om udtryks- og fremlæggelsesformer.
 7. Perspektiver.

Til projektopgaven er der afsat 7,5 at + 1 at pr. studerende i gruppen

Eksamen
Form:    Projektfremlæggelse.
 
Projektet fremlægges i et offentligt forum af vejleder og opponentgruppe. Logbogen, midtvejsreferat og handleplan indgår i bedømmelsen. Vejlederen skal godkende projektlogbogen og projektfremlæggelsen. Det er en forudsætning for en afsluttet lærereksamen, at den studerende har fået godkendt projektet og har fået godkendt opponenthverv på mindst ét andet projekt.
 
Varighed:    45 minutter pr. projekt.
 
Bedømmelse:    Vejlederen bedømmer:
Godkendt/ikke godkendt for både projektfremlæggelse og opponenthverv.
 
Projektfremlæggelsen vurderes ud fra følgende kriterier
 1. Projektets faglige indhold.
 2. Projektforløbets progression.
 3. Sammenhængen mellem indhold, valg af udtryksformer og fremlæggelsesform.
Opponenthvervet vurderes ud fra følgende kriterier
 1. Opponenternes faglige spørgsmål.
 2. Opponenternes forløbsspørgsmål.
 3. Opponenternes samlede evaluering af projektet.

Oversigt over studieordning 2005

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V