Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Praktikkens elementer

Studieordning: 2004

Op til en praktikperiode dannes der praktikgrupper. Disse knyttes til en praktikskole udvalgt af praktikkontoret. Man har altså ikke som studerende mulighed for selvstændigt at finde en skole at være i praktik på med undtagelse af „praktik i andre skoleformer“, hvor de studerende selv finder en praktikplads. Praktikskolen fastlægger skemaet for praktikgrupperne og organiserer praktikundervisningen og praktikvejledningen efter nærmere bestemte retningslinjer. Vejledningen omfatter førvejledning, iagttagelse af praksis og eftervejledning, jf. „Undervisningsministeriets vejledning om faget praktik i læreruddannelsen“. Vedr. omfanget af en sådan vejledning se retningslinjer for den enkelte praktikperiode.

Praktikken består af følgende elementer:

  • Planlægning og forberedelse af undervisningen
  • Undervisningstimer
  • Vejledningstimer
  • Praktikundervisningstimer
  • Deltagelse i andre læreropgaver, såsom planlægningsmøder, forældremøder, orienteringsmøder.

Planlægning og forberedelse af undervisningen. Til ethvert undervisningsforløb hører forberedelse. Denne forberedelse laves i et samarbejde i praktikgruppen efter kontakt med de af praktikskolen udpegede praktiklærere.

Undervisningstimer er det antal timer der står på skemaet i praktikperioden. Det er målet med disse timer, at de studerende øver sig i at undervise under vejledning af en praktiklærer. Disse timer kan dog også foregå som observationstimer, hvor de studerende overværer et undervisningsforløb gennemført af en praktiklærer. Observationstimer skal dog kun forekomme i mindre målestok efter aftale mellem praktiklærer og de studerende og kun i det omfang, at observationen har et mål, der er relevant for de studerende og som efterfølgende gøres til genstand for debat i en vejledningstime.

Vejledningstimer. Vejledning af de studerende i forbindelse med forberedelsen af praktikken tager sit udgangspunkt i målet for faget praktik og i fagets centrale kundskaber og færdigheder (CKF), og skal bidrage positivt til de studerendes udvikling af evner til refleksion og overvejelser om lærergerningen og undervisningen i særdeleshed. Vejledningen af praktikanter varetages af praktikskolernes praktiklærere samt de relevante lærere på seminariet (se seminariets retningslinjer for praktikken).

Praktikundervisningstimer varetages af praktikskolen og omhandler det at være lærer i folkeskolen. Indholdet af praktikundervisningen tager sit udgangspunkt i CKF.

Andre læreropgaver. Målet med deltagelse i andre læreropgaver er at give de studerende et indblik i andre dele af lærergerningen end undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse og det forventes, at praktikskolerne når det er muligt tilbyder, at de studerende kan deltage i møder af forskellig karakter. De studerende har pligt til at deltage i sådanne opgaver.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V