Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursus med henblik på undervisning af børn i de første år i skolen

Mål

Målet er, at den studerende på baggrund af sin viden fra de pædagogiske fag og linjefagene tilegner sig særlige forudsætninger for at varetage lærerens opgaver i de første år i skolen.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder
 • Mindre børns vilkår og udvikling, leg og læring samt personlighedsdannelse.
 • Praktiske og æstetiske læreprocessers betydning for børns udvikling.
 • Om børns sprog og begrebsdannelse ved skolestarten, herunder betydningen af opvækst under forskellige kulturelle og sproglige betingelser.
 • Læseprocesser og læseindlæring.
 • Skolestarten, differentiering af undervisningen samt fag- og lærersamarbejde.
 • Lærerens og skolens samarbejde med hjemmet, og samarbejde mellem lærere, børnehaveklasseledere og skolefritidsordningens personale om samordning af indsatsen i skolestarten.
Indhold

De centrale kundskabs- og færdighedsområder behandles via arbejdet med problemområder, der vedrører:

 • Mødet mellem barnet og skolekulturen i indskolingen.
 • Principper og metoder for tilrettelæggelse af undervisning i indskolingen.
 • Konkrete eksempler på undervisningsforløb der fx tilgodeser de praktiske og æstetiske læreprocesser.
 • Erhvervelse af viden og handlekompetence som gør det muligt at etablere det i CKF’en omtalte samarbejde omkring indskolingen.
 • Arbejde med hvordan man kan iagttage og observere børns hele udvikling.

Endvidere vil der blive lagt op til, at de studerende løbende orienterer sig om, hvad der rører sig inden for feltet.

Form

Kurset er på 24 undervisningstimer. Kurset afsluttes med udstedelse af et kursusbevis.

Der vil være mulighed for ekskursioner til relevante skoler/institutioner.

Kurset tilbydes 1. årgang.

De studerende får den første gang udleveret et kompendium, der er relateret til de i studieordningen beskrevne mål, CKF og indholdsangivelser, derudover anføres forslag til supplerende litteratur.

Undervisningen forestås af et lærerteam.

Betingelser for udstedelse af kursusbevis
 • 80% fremmøde til undervisningen.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V