Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

TP5: Psykisk sårbarhed i ungdommen

1.0 Modulets formål

Formålet med modulet er at ruste de studerende til aftagernes behov for medarbejdere, der er kompetente til at arbejde på tværs af professioner.  De studerende skal træne og øve sig i at indgå i samarbejdssituationer og relationer. De skal træne og øve sig i at kunne reflektere og argumentere fagligt og dermed bidrage til fælles opgaveløsning.

Modulet sigter på at fremme tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, hvor:

 • Det centrale fokus er borgerens/brugerens/patientens behov.
 • To eller flere professioner indgår i løsning af en fælles opgave indenfor naturlige arbejdsfællesskaber beskrevet i praksisproblemstillingen (se afsnit 5.0).
 • Studerende bidrager til opgaveløsningen med sine kernekompetencer.
 • Samarbejdet foregår i en atmosfære præget af tryghed, ligeværd, gensidig respekt og imødekommenhed.

 

2.0 Modulets rammer: modultype, - omfang og –sprog

Tværprofessionelt specialiseringsmodul, 15 ECTS, modulsproget er dansk. Ud over læreruddannelsen, deltager studerende fra de øvrige professionsbacheloruddannelser på Metropol.

Modulet er på 10 uger og udbydes fra uge 35 på læreruddannelsens andet studieår. 

 

3.0 Modulets fælles ramme for læring

Den studerende har ved modulets afslutning opnået:

Viden om:

 • aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentitet.
 • professionens opgaver, roller og ansvar og samspillet med andre professioner i tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhæng.
 • juridiske rammer og etiske aspekter i samarbejdet mellem professioner og sektorer.

 

Færdigheder i at:

 • arbejde helhedsorienteret på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden.
 • identificere og kritisk vurdere en relevant tværprofessionel problemstilling samt planlægge og koordinere indsatser eller forløb i forhold hertil.
 • kommunikere målrettet og reflekteret i tværprofessionelle sammenhænge, og i relationer med borgere/brugere/patienter.

 

Kompetencer til at:

 • planlægge og koordinere forløb/indsatser på tværs af professioner og sektorer.
 • indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen og andres professionsansvar.
 • reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde.

 

Med afsæt i den fælles ramme for læring er der udarbejdet et ’`Fælles videngrundlag’ for 10 ugers tværprofessionelt modul. Alle studerende introduceres til og arbejder med det fælles videngrundlag gennem modulet. Dokumenter findes på IntraPol under hvert tema.

 

4.0 Modulets tilrettelæggelse
Omdrejningspunktet for modulet er tværprofessional læring og samarbejde. De studerende skal øve sig i at samarbejde og arbejde med at sætte sig selv i spil i samarbejdet med andre. Derfor er der i modulet lagt vægt på, at de studerende arbejder i grupper på tværs af professioner, og der er et betydeligt fokus på, at de studerende har ansvar for egen læring og medansvar for hinandens læring.

 

5.0 Temaets praksisproblemstililing

Til det tværprofessionelle modul med temaet ”Psykisk sårbarhed i ungdommen” er knyttet følgende praksisproblemstilling:

Professioner, der arbejder med unge (på ca. 12-25 år), kommer ofte i kontakt med unge, som viser tegn på psykisk sårbarhed. Professioner, der arbejder med unge (ca. 12-25 år), kommer ofte i kontakt med unge, som viser tegn på psykisk sårbarhed. Nogle unge reagerer med fx tristhed og opgivenhed, mens andre reagere ved at være frustrerede, anspændte og udadreagerende. Det kan have store konsekvenser for de unge, hvis der ikke reageres på deres tegn på psykisk mistrivsel i tide. En tidlig indsats er afhængig af, at forskellige professioner kan samarbejde omkring tidlig opsporing og hjælp til den unge.

Centrale spørgsmål på temaet er: Hvordan spottes de unge, som er psykisk sårbare? Hvordan kommunikerer professionerne med de unge og med hinanden? Hvordan planlægges indsatserne i forhold til den unge på tværs af institutioner og sektorer? Hvordan inddrager professionerne civilsamfundet og de pårørende? Hvordan forholder professionerne sig til og arbejder med de tabuer, der er på området?

 

6.0 Temaets indhold

Temaets indhold er inddelt i følgende områder:

1) Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om unge psykisk sårbare.

2) Juriske og etiske aspekter i arbejdet med unge psykisk sårbare.

3) Kommunikation i tværprofessionelt samarbejde om unge psykisk sårbare.

4) Betydning af de monoprofessionelle perspektiver for at opnå et helhedssyn og en fælles tværprofessionel indsigt.

5) Magtperspektiver.

6) Gruppeprocesser og konflikthåndtering.

7) Unge og pårørende perspektiver.

8) Centrale begreber i forbindelse med psykisk sårbarhed i ungdommen, for eksempel senmodernitet, individualisering og unges identitetsdannelse, tabuer på området samt sundhed, trivsel og forebyggelse.

 

7.0 Temaets tilrettelæggelse

 

7.1 Undervisningen

De studerende er fordelt i klynger á ca. 35 studerende. I klyngerne dannes 5-6 tværprofessionelle studiegrupper à ca. 5-7 studerende. Grupperne er sammensat af studerende fra mindst to forskellige professioner og i grupperne laves der en obligatorisk gruppekontrakt. Temaet består af forelæsninger, dialogbaseret undervisning, projektarbejde i Wiki samt vejledning og feedback.

Til hver klynge knyttes to gennemgående undervisere, der også fungerer som facilitatorer, vejledere og 1. eksaminatorer ved den interne prøve. Der er endvidere gæsteundervisere.

Gruppernes samarbejde er et gennemgående og centralt tema, idet et velfungerende teamsamarbejde styrker det tværprofessionelle samarbejde. Der er derfor fokus på gruppeprocesser og gruppedynamik. Undervisers rolle er primært faciliterende, og det er de studerendes arbejde i grupperne, der er bærende gennem temaet.

Grupperne introduceres til tankegangen om multiple sandheder, da de studerende alle byder ind med forskellige kompetencer, der samlet set kan bidrage til et bredere perspektiv på samarbejdet om problemstillinger relateret til psykisk sårbare unge.

Seks gange i forløbet modtager studiegrupperne skriftligt feedback på deres Wiki-projekt, og tre gange mødes de studerende med deres vejleder til mundtlig vejledning. En gang mødes hele klyngen til fremlæggelse med mundtlig feedback af de enkelte gruppers arbejde.

De studerende forventes at deltage aktivt igennem hele modulet.

 

7.2 Samarbejde med praksissted
De studerende besøger i studiegrupperne et praksissted, for at få indblik i professioners samarbejde om psykisk sårbare unge. Fokus i besøgene er professioners kernefaglighed og tværprofessionelt samarbejde herunder eventuelle muligheder og barrierer for samarbejdet.

Grupperne finder et praksissted, hvor der er ansat mindst to professioner, som samarbejder omkring psykisk sårbare unge. Grupperne indhenter – fx via information fra internettet, telefonsamtale, e-mail og/eller et indledende besøg – viden om organisering og strukturer, der påvirker samarbejdet på makro, meso og mikroniveau. Desuden identificerer de studerend en tværprofessionel problemstilling, de kan arbejde videre med i Wiki-projektet, og de indsamler empiri fra praksisstedet i form af interview og evt. observationer.

De studerende er selv ansvarlige for at finde et praksissted, der knytter an til gruppens tværprofessionele problemstilling. Praksisstedet godkendes af klyngeunderviseren inden.

 

7.3 Obligatoriske studieelemeenter

Der er for temaet følgende obligatoriske studieelementer, som skal gennemføres for at den studerende kan gå op til den afsluttende prøve:

 • Studiegrupperne udarbejder ved modulets start en gruppekontrakt, og der skal følges op herpå i de tre mundtlige vejledningstimer, hvor de studerende i gruppen kort giver en status over, hvordan samarbejdet i gruppen fungerer, og der aftales eventuelle tiltag i form af genforhandling af aftalerne i gruppekontrakten og/eller ændringer i den eksisterende gruppekontrakt.
 • Alle faster af Wiki-projektet.
 • Deltagelse i temaets fagfestival. De studerende skal planlægge en workshop til fagfestival samt være opponentgruppe til en anden gruppes workshop (nærmere anvisning følger).
 • Deltagelse i temaets eventuelle forumteater. Se dato i skemaet på Intrapol.
 • Deltagelse i fremlæggelse og opponering af gruppernes præsentation (i uge 41 – se præcise datoer i skemaet på Intrapol. Nærmere anvisning følger).
 • For sygeplejestuderende er deltagelse i monofaglig undervisning i sundhedsinformatik obligatorisk og en forudsætning for at gå op til prøve. Information herom findes på Intrapol i gruppen ”10 ugers tvær –Sygeplejerske).
   

Godkendelse af obligatoriske studieelementer sker i Intrapol. Ved manglende godkendelse skal den studerende udarbejde en erstatningsopgave for at gå til prøve. Erstatningsopgaven aftales med vejleder og temaansvarlig og relateres til det enkelte obligatoriske studieelement.

 

8.0 Temaets studieaktiviteter

De studerende er aktive i hele forløbet og deltager i studieaktiviteter, fx gruppearbejde, vejledning, fremlæggelser, praksisbesøg, workshops, forelæsninger, undervisning og projektudarbejdelse mm. Hvis der i en gruppe er samarbejdsproblemer eller manglende studieaktivitet, inddrages vejleder og evt. temaansvarlig. Hvis der ikke kan findes en løsning inddrages uddannelsesleder for Enhed for Tværprofessionel Uddannelse.

 

9.0 Modulets bedømmelse

Der er fælles retningslinjer for prøve på 10 ugers tværprofessionelt modul.

 

9.1 Prøveform

 • Mundtlig intern gruppeprøve med 4-7 studerende i hver gruppe.
 • Individuel bedømmelse efter 7-skalaen.
 • To interne bedømmere fra to forskellige professioner.

 

For at kunne gå op til mundtlig prøve, er det en forudsætning, at den studerende har afleveret/opfyldt obligatoriske studieelementer, beskrevet under afsnit 7.2. Manglende aflevering/opfyldelse medfører, at den studerende har brugt et prøveforsøg. Der henvises i øvrigt til Eksamensbekendtgørelsen og Karakterbekendtgørelsen. Se Intrapol og/eller www.phmetropol.dk  

 

9.2 Prøve- og bedømmelsesgrundlag

 • Prøvegrundlaget er de samlede studieaktiviteter, herunder temaets obligatoriske studieelementer beskrevet under afsnit 7.2 og videoen til prøven.
 • Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige præstation ved prøven.

 

9.3 Prøven

Prøven tager udgangspunkt i et selvvalgt videoklip af maksimalt 3 minutters varighed. Videoen illustrerer en samarbejdsrelation, der konstrueres og gennemføres af de studerende på baggrund af temaets studieaktiviteter.  Alle studerende i gruppen skal være til stede under hele prøven.

 

Prøven afvikles på følgende måde:

Hvad:

Tid:

Gruppen præsenterer og begrunder, hvilke problemstillinger de ønsker at illustere gennem videoklippet. Gruppen bestemmer selv, hvornår i oplægget videoklippet vises. Præsentationen fordeles over flere studerende.

Problemstillingerne skal relateres til modulets fælles ramme for læring (jf. Afsnit 3.0), og de studerende skal inddrage teori og begreber fra temaets litteratur.

15 minutter, inkl. 3 minutters videoklip

Bedømmerne stiller spørgsmål til videoklippet og de præsenterede problemstillinger. Bedømmerne skal gennem dialog og diskussion sikre et invididuelt bedømmelsesgrundlag af de studerende.

40 minutter: 4 studerende

50 minutter: 5 studerende

60 minutter: 6 studerende

70 minutter: 7 studerende

Bedømmerne voterer.

15 minutter

De studerende får en fælles feedback efterfulgt af individuel karaktergivning beskrevet under afsnit 9.6.

 

 

9.4 Prøvens varighed

 • 4 studerende – 55 minutter, samt 35 minutter votering og feedback, i alt 90 minutter
 • 5 studerende – 65 minutter, samt 35 minutter votering og feedback, i alt 100 minutter 
 • 6 studerende – 75 minutter, samt 35 minutter votering og feedback, i alt 110 minutter
 • 7 studerende – 85 minutter, samt 35 minutter votering og feedback, i alt 120 minutter

Prøven er offentlig og praksispartnere kan inviteres med som tilhørere, men kan ikke deltage ved votering, fælles feedback og karaktergivning.

 

9.5 Videoklip

De studerende er ansvarlige for, at videoklippet virker og kan vises til prøven. De studerende skal selv medbringe en computer, i tilfælde af at computer og projektor ikke skulle virke i det lokale, hvor prøven afholdes.

 

9.6 Feedback og karaktergivning

Alle studerende skal være til stede ved den fælles feedback til gruppen. Ved den individuelle karaktergivning får hver studerende en individuel begrundelse. Alle studerende skal være til stede ved den individuelle karaktergivning under forudsætning af, at alle studerende er indforståede med, at de individuelle karakterer gives i gruppen. Hvis en studerende ikke ønsker af få sin individuelle karakter sammen med gruppen, skal den studerende give sin vejleder besked senest dagen før prøvens afholdelse.

 

9.7 Bedømmernes rolle og opgave

Bedømmeren er ansvarlig for prøvens afvikling (se afsnit 9.3). Medbedømmers opgave er at skrive notater under prøven til brug til feedback og individuel karaktergivning, og medbedømmer kan stille supplerende spørgsmål.

 

9.8 Individuel feedback

Efter prøven tilbydes den enkelte studerende individuel feedback med fokus på den studerendes fremadrettede studie- og læringsmål. Ønsker om individuel feedback er på den studerendes initiativ, og den studerende skal kontakte sin vejleder senest 3 dage efter prøvens afholdelse. Den individuelle feedback gives inden for 1 dage efter prøvens afholdelse.

 

9.9 Fravær ved prøve grundet sygdom, orlov eller barsel

Deltagelse ved prøve kan kun afmeldes ved dokumentation for sygdom, orlov eller barsel.

 

9.9.1 Ved sygdom

Bliver den studerende forhindret i at deltage ved prøven på grund af sygdom, melder den studerende sig syg pr. mail på 10uger@phmetropol.dk hurtigst muligt og senest om morgenen på dagen for prøven.

Sygdom skal lægeligt dokumenteres. Dokumentation sendes til Studieservice på 10uger@phmetropol.dk senest 3 dage efter prøvens afholdelse. Såfremt en studerende ikke deltager i prøven og ikke kan fremvise gyldig dokumentation, tæller det som et brugt prøveforsøg.

 

I uge45/uge 16 afvikles så vidt muligt reprøve. Den studerende er på forhånd tilmeldt reprøve og datoen for reprøve udmeldes med plan for ordinær prøve. Hvis den studerende fortsat kan dokumentere sygdom, aftaler bedømmerne ny dato for prøve, når den studerende er raskmeldt. Studieservice giver den studerende skriftlig besked om ny dato for prøve. Reprøve foregår som en individuel prøve på bagrund af gruppens fælles udarbejdede videoklip.

 

Den individuelle prøve afvikles på følgende måde:

Hvad:

Tid:

Den studerende præsenteret og begrunder, hvilke problemstillinger, han/hun ønsker at illustrere gennem videoklippet. Den studerende bestemmer selv, hvornår i oplægget videoklippet vises.

Problemstilingerne skal relateres modulets fælles ramme for læring (jf. Afsnit 3.0), og de studerende skal inddrage teori og begreber fra temaets litteratur.

8 minutter, inkl. 3 minutters videoklip

Bedømmerne stiller spørgsmål til videoklippet og de præsenterede problemstillinger.

Bedømmerne skal gennem dialog og diskussion sikre et individuelt bedømmelsesgrundlag afden studerende.

15 minutter

Bedømmerne voterer.

10 minutter

Den studerende får sin karakter og feedback.

5 minutter

 

9.10 Ved ikke bestået prøve

Ved ikke bestået prøve afvikles 1. omprøve så vidt muligt i ugen efter modulets afslutning, dvs. i uge 45/uge 16 eller følger temaets prøveafvikling på næste semester.

 • Hvis det drejer sig om én studerende, der ikke har bestået prøven, foregår 1. og 2. omprøve som en individuel prøve på samme vilkår som reprøve grundet sygdom. Se afsnit 9.9.1.
 • Hvis det drejer sig om to eller flere studerende fra samme gruppe, som ikke er bestået, foregår omprøven som gruppeprøve. Se afsnit 9.3.

 

9.11 Dispensation
Uddannelsesleder for Enhed for Tværprofessionel Uddannelse kan i særlige tilfælde give dispensation for ovenstående retningslinjer.

 

9.12 Uredelighed og snyd ved prøven

Hvis der under eller prøven opstår mistanke om uredelighed eller snyd, kan den studerende nægtes adgang til prøven. I særlige grove tilfælde eller ved gentagne tilfælde af dokumenteret uredelighed/snyd kan den studerende bortvises fra uddannelsen. Der henvises til Eksamensbekendtgørelsen og til Metropols ordensregler. Se Intrapol og /eller www.phmetropol.dk

 

9.13 Plagiat

Hvis de(n) studerende har plagieret mere end 10% fx i forbindelse med obligatoriske studieelementer, kan den studerende nægtes adgang til den mundtlige prøve. I særlige grove tilfælde eller ved gentagne tilfælde, kan den studerende bortvises fra uddannelsen. Se link: https://intrapol.phmetropol.dk/information-og-vejledning/Hjaelp_til/Opgaveaflevering/Undervisere/Plagiatkontrol_i_IntraPol.aspx

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V