Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

TP1: Udsatte børn og unge

1.0 Modulets formål

Formålet med modulet er at ruste de studerende til aftagernes behov for medarbejdere, der er kompetente til at arbejde på tværs af professioner.  De studerende skal træne og øve sig i at indgå i samarbejdssituationer og relationer. De skal træne og øve sig i at kunne reflektere og argumenterer fagligt og dermed bidrage til fælles opgaveløsning.

Modulet sigter på at fremme tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, hvor:

 • Det centrale fokus er borgerens/brugerens/patientens behov.
 • To eller flere professioner indgår i løsning af en fælles opgave indenfor naturlige arbejdsfællesskaber beskrevet i praksisproblemstillingen (se afsnit 5.0).
 • Studerende bidrager til opgaveløsningen med sine kernekompetencer.
 • Samarbejdet foregår i en atmosfære præget af tryghed, ligeværd, gensidig respekt og imødekommenhed.

 

2.0 Modulets rammer: modultype, - omfang og –sprog

Tværprofessionelt specialiseringsmodul, 15 ECTS, modulsproget er dansk. Ud over læreruddannelsen, deltager studerende fra de øvrige professionsbachelor uddannelser på Metropol.

Modulet er på 10 uger og udbydes fra uge 35 på læreruddannelsens andet studieår. 

 

3.0 Modulets fælles ramme for læring

Den studerende har ved modulets afslutning opnået:

Viden om:

 • aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentitet.
 • professionens opgaver, roller og ansvar og samspillet med andre professioner i tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhæng.
 • juridiske rammer og etiske aspekter i samarbejdet mellem professioner og sektorer.

 

Færdigheder i at:

 • arbejde helhedsorienteret på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden.
 • identificere og kritisk vurdere en relevant tværprofessionel problemstilling samt planlægge og koordinere indsatser eller forløb i forhold hertil.
 • kommunikere målrettet og reflekteret i tværprofessionelle sammenhænge, og i relationer med borgere/brugere/patienter.

 

Kompetencer til at:

 • planlægge og koordinere forløb/indsatser på tværs af professioner og sektorer.
 • indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen og andres professionsansvar.
 • reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde.

 

Med afsæt i den fælles ramme for læring er der udarbejdet et `Fælles videngrundlag’ for 10 ugers tværprofessionelt modul. Alle studerende introduceres til og arbejder med det fælles videngrundlag gennem modulet. Dokumenter findes på IntraPol under hvert tema.

 

4.0 Modulets tilrettelæggelse
Omdrejningspunktet for modulet er tværprofessional læring og samarbejde. De studerende skal øve sig i at samarbejde og arbejde med at sætte sig selv i spil i samarbejdet med andre. Derfor er der i modulet lagt vægt på, at de studerende arbejder i grupper på tværs af professioner, og der er et betydeligt fokus på, at de studerende har ansvar for egen læring og medansvar for hinandens læring.

 

5.0 Temaets praksisproblemstililing

Til det tværprofessionelle modul med temaet ”Udsatte børn og unge” er knyttet følgende praksisproblemstilling:

Det har store konsekvenser for børns og unges trivsel, hvis der ikke reageres i tide i forhold til problemstillinger, der kan påvirke deres opvækstvilkår. Med Barnets Reform kom der i 2011 fokus på at sikre en tidligere indsats, samt at sikre udsatte børn og unges rettigheder. En tidlig indsats er afhængig af, at forskellige professioner kan samarbejde omkring tidlig opsporing og behandling af børn og unge i udsatte positioner. Undersøgelser på området peger på, at et samarbejde på tværs kan føre til gode resultater.

Der arbejdes på temaet med udsatte børn og unge i forskellige arenaer og inden for forskellige professioner. Da omdrejningspunktet er det tværprofessionelle arbejde om barnet og den unge, varierer praksisproblemstillingerne, alt efter hvilke professioner og i hvilken kontekst, fokus er rettet. Forebyggelse og tidlig indsats i relation til udsatte børn og unge, er en af de centrale praksisproblemstillinger. For at kunne tage afsæt heri, må udgangspunktet være dér, hvor professionerne mødes, eller hvor det kunne være relevant, at professionerne mødes i det tidlige forebyggende arbejde med børn og unge. 

 

Centrale overvejelser kan være:

 • Hvordan identificeres de udsatte børn og unge i de forskellige areaner, eksempelvis i skolen, klubben, på sygehusenes børne- og fødeafdelinger?
 • Hvordan handler forskellige professioner, når de bliver bekymrede for et barn eller en ung?
 • Hvad kan professionerne gøre, og hvad har de pligt til at gøre?
 • Hvordan arbejdes der i den kommunale forvaltning, når denne får kendskab til en bekymring?
 • Hvordan kan der i det tværprofessionelle arbejde støttes op omkring barnet/den unge, når der er tale om børn med behov for særlig støtte?
 • Hvordan kan forældre og barnet/den unge blive aktivt deltagende aktører i dette samarbejde?

 

6.0 Temaets indhold

Temaets indhold er inddelt i følgende områder:

 1. Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde om udsatte børn og unge.
 2. Juridiske og etiske aspekter knyttet til temaet.
 3. Kommunikation i tværprofessionelle sammenhænge knyttet til temaet.
 4. Betydning af de monoprofessionelle perspektiver, for at opnå et helhedssyn og en fælles tværprofessionel indsigt.
 5. Magtperspektiver.
 6. Konflikthåndtering.
 7. Teamsamarbejde.
 8. Forældre og børneperspektiver.
 9. Arbejde med centrale begreber om udsathed.

 

7.0 Temaets tilrettelæggelse

 

7.1 Undervisningen

De studerende er fordelt i klynger á ca. 35 studerende. I klyngerne dannes 5-6 tværprofessionelle grupper á ca. 5-7 studerende. Grupperne er sammensat af studerende fra mindst 2 forskellige professioner. Temaer består af forelæsninger, dialogbaseret undervisning, projektarbejde, vejledning/feedback.

Til hver klynge knyttes to gennemgående undervisere, der også fungerer som facilitatorer, vejledere og 1. eksaminatorer ved den interne prøve. Der er endvidere gæsteundervisere.

Gruppernes samarbejde er et gennemgående og centralt element, idet et velfungerende teamsamarbejde styrker det tværprofessionelle samarbejde. Der er derfor fokus på gruppeprocesser og gruppedynamik. Undervisers rolle er primært faciliterende, og det er de studerendes arbejde i grupperne, der er bærende gennem temaet. Grupperne introduceres til tankegangen om multiple sandheder, da de studerende alle byder ind med forskellige kompetencer, der samlet set kan bidrage til et bredere perspektiv på samarbejdet om problemstillinger relateret til udsatte børn og unge.

Tre gange i løbet af modulet mødes hele klyngen til en fælles mundtlig feedback af de enkelte gruppers arbejde. De studerende forventes at deltage aktivt, både ved fremlæggelse og feedback.

 

7.2 Samarbejde med praksissted

De studerende besøger i grupper á 4-7 et praksissted for at få indblik i de forskellige professioners samarbejde om udsatte børn og unge.

Fokus i besøgene er professioners kernefaglighed og tværprofessionelle samarbejde herunder eventuelle muligheder og barrierer for samarbejdet.  Grupperne aftaler et indledende besøg, hvor de undersøger/spørger ind til organisering og strukturer, der påvirker samarbejdet på makro-, meso- og mikroniveau. Desuden identificerer de studerende en tværprofessionel problemstilling, de kan arbejde videre med i en projektopgave. På andet og evt. tredje besøg indsamles empiri til til projektopgaven.

I slutningen af forløbet inviteres praksisstedet ind på uddannelsesstedet for at høre de studerendes oplæg om den indsamlede empiri i forhold til den tværprofessionelle problemstilling. Her lægges op til en diskussion og konstruktiv kritik.

De studerende er selv ansvarlige for at finde et praksissted, der knytter an til gruppens tværprofessionelle problemstilling. Praksisstedet godkendes af klyngeunderviseren inden første besøg. Klyngeunderviser tager endvidere kontakt til praksisstedet for at understøtte et godt samarbejde.

 

7.3 Obligatoriske studieelementer

Der er for temaet følgende obligatoriske studieelementer, som skal gennemføres, for at den studerende kan gå op til den afsluttende prøve:

 • Studiegrupperne udarbejder ved modulets start en gruppekontrakt, og der følges op herpå ved hver vejledningstime, hvor de studerende i gruppen kort giver en status over, hvordan samarbejdet i gruppen fungerer, og der aftales eventuelle tiltag i form af genforhandling af aftalerne i gruppekontrakten og/eller ændringer i den eksisterende gruppekontrakt.
 • Deltagelse i temaets fagfestival, der forløber over to dage. De studerende vælger sig ind på to workshops hver dag (nærmere anvisning følger af klyngens underviser ved temaets start).
 • Deltagelse i fremlæggelse og opponering af gruppernes foreløbige problemstillinger. Se dato i skemaet på Intrapol. Praksissteder inviteres, således at de kan give feedback på fremlæggelsen. Krav til fremlæggelse og opponering formidles af klynge underviser..
 • For sygeplejestuderende er deltagelse i monofaglig undervisning i sundhedsinformatik obligatorisk og en forudsætning for at gå op til prøve. Information herom findes på Intrapol i gruppen ”10 ugers tvær – Sygeplejerske”.

Godkendelse af obligatoriske studieelementer sker i Intrapol. Ved manglende godkendelse skal den studerende udarbejde en erstatningsopgave for at gå til prøve. Erstatningsopgaven aftales med vejleder og temaansvarlig og relateres til det enkelte obligatoriske studieelement.

 

8.0 Temaets studieaktiviteter

De studerende er aktive i hele forløbet og deltager i studieaktiviteter fx gruppearbejde, vejledninger, fremlæggelser, praksisbesøg, workshops, forelæsninger, undervisning projektudarbejdelse mm.

Hvis der i en gruppe er samarbejdsproblemer eller manglende studieaktivitet, inddrages vejleder og evt. temaansvarlig. Hvis der ikke kan findes en løsning inddrages uddannelsesleder for Enhed for Tværprofessionel Uddannelse.  

 

8.1 Studieaktivitetsmodel:

De 15 ECTS fordeler sig således:

9.0 Modulets bedømmelse

Der er fælles retningslinjer for prøve på 10 ugers tværprofessionelt modul.

 

9.1 Prøveform

 • Mundtlig intern gruppeprøve med 4-7 studerende i hver gruppe.
 • Individuel bedømmelse efter 7-skalaen.
 • To interne bedømmere fra to forskellige professioner.

For at kunne gå op til mundtlig prøve, er det en forudsætning, at den studerende har afleveret/opfyldt obligatoriske studieelementer, beskrevet under afsnit 7.2. Manglende aflevering/opfyldelse medfører, at den studerende har brugt et prøveforsøg. Der henvises i øvrigt til Eksamensbekendtgørelsen og Karakterbekendtgørelsen. Se Intrapol og/eller www.phmetropol.dk  

 

9.2 Prøve- og bedømmelsesgrundlag

 • Prøvegrundlaget er de samlede studieaktiviteter, herunder temaets obligatoriske studieelementer beskrevet under afsnit 7.2 og videoen til prøven.
 • Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige præstation ved prøven.

 

9.3 Prøven

Prøven tager udgangspunkt i et selvvalgt videoklip af maksimalt 3 minutters varighed. Videoen illustrerer  en samarbejdsrelation, der konstrueres og gennemføres af de studerende på baggrund af temaets studieaktiviteter.  Alle studerende i gruppen skal være til stede under hele prøven.

 

Prøven afvikles på følgende måde:

Hvad:

Tid:

Gruppen præsenterer og begrunder, hvilke problemstillinger de ønsker at illustere gennem videoklippet. Gruppen bestemmer selv, hvornår i oplægget videoklippet vises. Præsentationen fordeles over flere studerende.

Problemstillingerne skal relateres til modulets fælles ramme for læring (jf. Afsnit 3.0), og de studerende skal inddrage teori og begreber fra temaets litteratur.

15 minutter, inkl. 3 minutters videoklip

Bedømmerne stiller spørgsmål til videoklippet og de præsenterede problemstillinger. Bedømmerne skal gennem dialog og diskussion sikre et invididuelt bedømmelsesgrundlag af de studerende.

40 minutter: 4 studerende

50 minutter: 5 studerende

60 minutter: 6 studerende

70 minutter: 7 studerende

Bedømmerne voterer

15 minutter

De studerende får en fælles feedback efterfulgt af individuel karaktergivning beskrevet under afsnit 9.6.

 

 

 

9.4 Prøvens varighed

 • 4 studerende – 55 minutter, samt 35 minutter votering og feedback, i alt 90 minutter
 • 5 studerende – 65 minutter, samt 35 minutter votering og feedback, i alt 100 minutter 
 • 6 studerende – 75 minutter, samt 35 minutter votering og feedback, i alt 110 minutter
 • 7 studerende – 85 minutter, samt 35 minutter votering og feedback, i alt 120 minutter

Prøven er offentlig og praksispartnere kan inviteres med som tilhørere, men kan ikke deltage ved votering, fælles feedback og karaktergivning.

 

9.5 Videoklip

De studerende er ansvarlige for, at videoklippet virker og kan vises til prøven. De studerende skal selv medbringe en computer, i tilfælde af at computer og projektor ikke skulle virke i det lokale, hvor prøven afholdes.

 

9.6 Feedback og karaktergivning

Alle studerende skal være til stede ved den fælles feedback til gruppen. Ved den individuelle karaktergivning får hver studerende en individuel begrundelse. Alle studerende skal være til stede ved den individuelle karaktergivning under forudsætning af, at alle studerende er indforståede med, at de individuelle karakterer gives i gruppen. Hvis en studerende ikke ønsker af få sin individuelle karakter sammen med gruppen, skal den studerende give sin vejleder besked senest dagen før prøvens afholdelse.

 

9.7 Bedømmernes rolle og opgave

Bedømmeren er ansvarlig for prøvens afvikling (se afsnit 9.3). Medbedømmers opgave er at skrive notater under prøven til brug til feedback og individuel karaktergivning, og medbedømmer kan stille supplerende spørgsmål.

 

9.8 Individuel feedback

Efter prøven tilbydes den enkelte studerende individuel feedback med fokus på den studerendes fremadrettede studie- og læringsmål. Ønsker om individuel feedback er på den studerendes initiativ, og den studerende skal kontakte sin vejleder senest 3 dage efter prøvens afholdelse. Den individuelle feedback gives inden for 1 dage efter prøvens afholdelse.

 

9.9 Fravær ved prøve grundet sygdom, orlov eller barsel

Deltagelse ved prøve kan kun afmeldes ved dokumentation for sygdom, orlov eller barsel.

 

9.9.1 Ved sygdom

Bliver den studerende forhindret i at deltage ved prøven på grund af sygdom, melder den studerende sig syg pr. mail på 10uger@phmetropol.dk hurtigst muligt og senest om morgenen på dagen for prøven.

Sygdom skal lægeligt dokumenteres. Dokumentation sendes til Studieservice på 10uger@phmetropol.dk senest 3 dage efter prøvens afholdelse. Såfremt en studerende ikke deltager i prøven og ikke kan fremvise gyldig dokumentation, tæller det som et brugt prøveforsøg.

 

I uge45/uge 16 afvikles så vidt muligt Den studerende er på forhånd tilmeldt reprøve og datoen for reprøve udmeldes med plan for ordinær prøve. Hvis den studerende fortsat kan dokumentere sygdom, aftaler bedømmerne ny dato for prøve, når den studerende er raskmeldt. Studieservice giver den studerende skriftlig besked om ny dato for prøve. Reprøve foregår som en individuel prøve på bagrund af gruppens fælles udarbejdede videoklip.

Den individuelle prøve afvikles på følgende måde:

Hvad:

Tid:

Den studerende præsenteret og begrunder, hvilke problemstillinger, han/hun ønsker at illustrere gennem videoklippet. Den studerende bestemmer selv, hvornår i oplægget videoklippet vises.

Problemstilingerne skal relateres modulets fælles ramme for læring (jf. Afsnit 3.0), og de studerende skal inddrage teori og begreber fra temaets litteratur.

8 minutter, inkl. 3 minutters videoklip

Bedømmerne stiller spørgsmål til videoklippet og de præsenterede problemstillinger.

Bedømmerne skal gennem dialog og diskussion sikre et individuelt bedømmelsesgrundlag afden studerende.

15 minutter

Bedømmerne voterer.

10 minutter

Den studerende får sin karakter og feedback.

5 minutter

 

9.10 Ved ikke bestået prøve

Ved ikke bestået prøve afvikles 1. omprøve så vidt muligt i ugen efter modulets afslutning, dvs. i uge 45/uge 16 eller følger temaets prøveafvikling på næste semester.

 • Hvis det drejer sig om én studerende, der ikke har bestået prøven, foregår 1. og 2. omprøve som en individuel prøve på samme vilkår som reprøve grundet sygdom. Se afsnit 9.9.1.
 • Hvis det drejer sig om to eller flere studerende fra samme gruppe, som ikke er bestået, foregår omprøven som gruppeprøve. Se afsnit 9.3.

 

9.11 Dispensation
Uddannelsesleder for Enhed for Tværprofessionel Uddannelse kan i særlige tilfælde give dispensation for ovenstående retningslinjer.

 

9.12 Uredelighed og snyd ved prøven

Hvis der under eller prøven opstår mistanke om uredelighed eller snyd, kan den studerende nægtes adgang til prøven. I særlige grove tilfælde eller ved gentagne tilfælde af dokumenteret uredelighed/snyd kan den studerende bortvises fra uddannelsen. Der henvises til Eksamensbekendtgørelsen og til Metropols ordensregler. Se Intrapol og /eller www.phmetropol.dk

 

9.13 Plagiat
Hvis de(n) studerende har plagieret mere end 10% fx i forbindelse med obligatoriske studieelementer, kan den studerende nægtes adgang til den mundtlige prøve. I særlige grove tilfælde eller ved gentagne tilfælde, kan den studerende bortvises fra uddannelsen. Se link: https://intrapol.phmetropol.dk/information-og-vejledning/Hjaelp_til/Opgaveaflevering/Undervisere/Plagiatkontrol_i_IntraPol.aspx

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V