Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Skolen i samfundet

Studieordning: 2004

Fag: Skolen i samfundet

Præambel

Kernen i skolen i samfundet er identifikation, analyse, vurdering og diskussion af betingelserne og mulighederne for skolen og lærerarbejdet og de interesser der knyttes hertil fra skolens sociale og politiske omgivelser.

Faget arbejder teoretisk og empirisk med en kombination af sociologiske, politologiske, historiske, pædagogiske og psykologiske perspektiver.

Målet er, at den studerende introduceres til en læreruddannelse og det fremtidige arbejde som lærer ved at

 1. tilegne sig færdigheder i at anvende og perspektivere egne iagttagelser og erfaringer i forståelsen af lærerarbejdet som en pædagogisk virksomhed på baggrund af skolens samfundsmæssige opgaver, funktioner og betingelser og
 2. blive i stand til at identificere, analysere, vurdere og diskutere væsentlige betingelser for og perspektiver i udøvelsen af lærerprofessionen på baggrund af skolens samfundsmæssige opgaver, funktioner og betingelser.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Skolen som institution i samfundet
 1. Skolen som samfundsinstitution under skiftende økonomiske, politiske og sociale vilkår set i lyset af de demokratiforestillinger, værdier, forventninger og interesser, som knytter sig til undervisning og opdragelse i det moderne samfund.
 2. Skolens og lærerens forpligtigelser, opgaver og ansvar i forhold til eleverne med deres forskellige sociale, etniske og kulturelle baggrunde og opvækstvilkår.
 3. Skolen i en national og global politisk kontekst såvel økonomisk-administrativt som indholdsmæssigt.
Skolen som organisation
 1. Skolen i sin politisk-styrelsesmæssige kontekst såvel økonomisk-administrativt som indholdsmæssigt.
 2. Skolen som arbejdende organisation med dens roller, forskrifter og kollegiale relationer.
 3. Skolen og lærernes samspil med forældrene, andre pædagogiske institutioner, offentlige myndigheder og lokalsamfundet.
Sammenhæng i faget og fagets bidrag til sammenhæng i læreruddannelsen

Faget peger frem mod og spiller sammen med arbejdet i de øvrige pædagogiske fag – psykologi, almen didaktik og pædagogik – samt kristendomskundskab/livsoplysning, linjefagene og praktik.

Faget bidrager til udviklingen af fagdidaktikken i linjefagene.

Indholdsbeskrivelse af skolen i samfundet på Frederiksberg Seminarium

I kraft af fagets placering på 1. årgang samarbejdes der tæt med faget pædagogik. Perspektiverne i faget uddybes og konkretiseres yderligere i praktikken som på 1. årgang har temaerne ’skolen som institution og organisation’ samt ’lærerens arbejde som underviser og klasselærer’.

Jf. de centrale kundskabs- og færdighedsområder kan faget læses som to studieperspektiver. Dette kan foregå under den samlende overskrift ’Læreren i skolen i samfundet’:

Skolen som institution

Inden for dette studieperspektiv kan der arbejdes med følgende temaområder:

 • Skolens tilblivelse og grundlæggende samfundsfunktioner
 • Skolen som ideologisk slagmark mellem politiske interesser
 • Lærerarbejdets vilkår, betydning og forandring i lyset af skiftende samfundsmæssige betingelser
 • Den demokratiske skole
 • Enhedsskolens muligheder og betingelser i en opbrudskultur
 • Det institutionaliserede børneliv og lærerens rolle og funktioner
Skolen som organisation

Inden for dette studieperspektiv kan der arbejdes med følgende temaområder:

 • Centralisering og decentralisering
 • Skolens og lærerens samspil med forældre og lokalsamfund
 • Uddannelsespolitik og det skolepolitiske system
 • Forvaltningspraksis og forvaltningstraditioner i den offentlige sektor
 • Magt og kultur i organisationer
 • Skoleudvikling og skoleledelse
 • Undervisnings- og evalueringskultur
Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i skolen i samfundet.

Eksamensbestemmelser
Fagets årsværk 0,1 ÅV/6 ECTS
Type Mundtlig eksamen
Form Samtale med udgangspunkt i et skriftligt oplæg.
Mulighed for gruppeeksamen (maks. fire studerende).
Varighed (inkl. votering) Èn studerende: 30 min.
To studerende: 50 min.
Tre studerende: 65 min.
Fire studerende: 75 min
Grundlag Studieordningens bestemmelser samt redegørelse for eksamensgrundlaget.
Betingelser for indstilling til eksamen Et skriftligt oplæg (2-5 sider).
Afleveringsfrist fastsat af seminariet (ca. 1. maj).
Karaktergivning Der gives én karakter efter 13-skalaen.
Ekstern censur

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V