Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM7: På rejse ind i fiktive verdener – børne- og ungdomslitteratur på tværs af fag i skolen

Modultype, -omfang og -sprog

Specialiseringsmodul, 10 ECTS, undervisningssprog dansk. Du læser fiktion på enten dansk eller tysk efter eget valg ud fra en anbefalet bruttolæseliste. Der kan forekomme korte tekster på andre skandinaviske sprog og engelsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Læringskontekst i skolen: Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i og med tekster i mange medier for at bidrage til udvikling af elevernes interkulturelle kompetence.

Der arbejdes ud fra en eksemplarisk tilgang til undervisningstilrettelæggelse og -gennemførelse med:

 • Børns og unges tekstuniverser, og hvordan de kan udfordres og udvikles.
 • Didaktisering af forskellige tekster til undervisningsbrug.
 • Hvordan fiktive tekster kan bidrage til at udvikle kommunikativ kompetence på modersmål såvel som fremmedsprog.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Dansk 1.-6. klassetrin: 10 ECTS
Dansk 4.-10. klassetrin: 10 ECTS
Tysk: 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om:

 • Tekster i forskellige medier til børn og unge
 • Undervisning i og med tekster i grundskolen på tværs af fag
 • Udvikling af børn og unges interkulturelle kompetence
 • Udvikling af børn og unges kommunikative kompetence

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Dansk:

 • Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

Tysk:

 • Kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering
 • Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer for heterogene elevgrupper.
 • Den studerende kan analysere eksplicitte kulturelle og samfundsmæssige fænomener, sætte dem ind i en fagdidaktisk kontekst samt kommunikere hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt herom.
 • Den studerende kan begrundet anvende teorier om sprogtilegnelse med fokus på reception og produktion samt kommunikationsstrategier i forhold til udvikling af egne og elevernes kommunikative færdigheder på tysk.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner

tekster til elever, elevers tekstbrug, børne- og ungelitteratur

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv

tekster, genrer og medier

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv

planlægge, gennemføre og evaluere tyskundervisning, der bidrager til udvikling af elevers kulturelle bevidsthed og interkulturelle kommunikative kompetencer

sammenhængen mellem sprog og kultur samt interkulturel kompetence, tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning

forstå hovedindholdet i varierede tekster, sætte dem ind i deres historiske sammenhæng samt analysere, udvælge og anvende tekster og medier, der passer til tyskundervisningen i folkeskolen

samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv, som det kommer til udtryk i litteratur, film, musik og medier

samarbejde med kolleger om inddragelse af fremmedsproglige kompetencer i øvrige fag

tværfaglighed

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

Kategori 1: 66 timer
Kategori 2: 166 timer
Kategori 3: 37 timer
Kategori 4: 6 timer

 

Modulets relation til praksis

Der arbejdes med tekster og undervisningstilrettelæggelse, der kan afprøves i grundskolen. I løbet af modulet skal den studerende arbejde med oplæsning, hvilket afprøves på en grundskole.

 

Deltagelseskrav

1) Den studerende forventes at deltage aktivt i modulets undervisning med henblik på underviserens mulighed for at vurdere den studerendes læringsudbytte svarende til minimum bestået på 7-trinsskalalen (standpunktsbedømmelse). Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes.

2) For at den studerende skal kunne skabe en sammenhængende forståelse af sit arbejde i modulet, skal der udarbejdes en portfolio med følgende indhold:

 • Formulering af egne mål for arbejdet i modulet, samt nedskrevne refleksioner over opnåelse af egne mål og egen progression i modulet.
 • Mundtlig individuel præsentation af en skriftlig anmeldelse og af en BookTrailer af værker fra bruttolæselisten på dansk eller tysk.
 • Didaktisering af mindst to tekster med fra bruttolæselisten, som ikke er anmeldt, med konkrete forslag til undervisning i og med teksterne i enten dansk eller tysk.
 • Mundtlig præsentation i tomandsgrupper af litteraturpædagogiske overvejelser med inddragelse af en af modulets teoretiske tekster.
 • En lydfil med egen oplæsning (på dansk eller tysk) af mindst to tekster eller tekstuddrag.

3) Modulet afsluttes med en portfoliosamtale i grupper, hvori den studerende præsenterer sit arbejde i modulet og deltager i en reflekterende samtale om dette.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V