Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM3: Ungdomskultur og den ældre litteratur

Kort beskrivelse af modulet

Modulet beskæftiger sig med ungdomskulturen i det 21. århundrede og de faglige, pædagogiske og didaktiske udfordringer, som lærere ofte oplever i forbindelse med undervisning i ældre litterattur. Modulet beskæftiger sig endvidere med planlægning af en differentieret undervisning, som er motiverende for eleven, og som sikrer en faglig udvikling og progression indenfor faget.

Modulet indeholder følgende fire temaer:

 • Planlægning af undervisning
 • Ungdomskultur og motivation
 • Litterær dannelse og kanonlitteratur
 • Inklusion og undervisningsdifferentiering

 

Modulets vidensgrundlag

Centralt i modulet står almen didaktik og pædagogik, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om undervisningstilrettelæggelse og elevernes dannelse, udvikling og læring.

Centralt i modulet står endvidere litteraturdidaktik og -pædagogik, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om dannelsestraditioner og om undervisning i ældre litteratur.

Modulet er forankret i forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Dansk:

 • Kompetenceområde 3: Danskdidaktik omhandler didaktisk teori, faglig udvikling og innovation i danskfaget.
 • Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning omhandler tekst og tekstformidling.

 

Pædagogik og lærerfaglighed:

 • Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling omhandler elevers læring og udvikling i sociale relationer i skolen.
 • Kompetenceområde 2. Undervisningskendskab omhandler rammerne for skolens undervisning, inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Dansk:

 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer for heterogene elevgrupper.
 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret og innovativ danskundervisning for heterogene elevgrupper i et flerkulturelt og internationalt perspektiv.

 

Pædagogik og lærerfaglighed:

 • Den studerende kan alene og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber og facilitere elevers læring og udvikling, lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge.
 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner

tekster til elever, elevers tekstbrug, børne- og ungelitteratur

begrunde valg af tekster fra Dansk litteraturs kanon til undervisning på 4.–10. klassetrin

dansk litteraturs kanon

Kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv

Udvikle læremidler til danskundervisning på grundlag af forskningsbaseret viden

Læremiddelproduktion til danskundervisning

kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og produkter

didaktisk design

lede, så inklusion og socialiseringsprocesser optimeres samtidig med, at den enkelte elevs udvikling understøttes

inklusion og individualiserings- og socialiseringsprocesser, herunder diversitet og marginalisering

differentiere undervisningen i henhold til elevernes forudsætninger og potentialer

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og læringsmiljøer

planlægge undervisning for både klassen og den enkelte elev

skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag og rammer, læreplaner, læreplanteori, læreplanudformning, undervisningsplanlægning samt undervisningsteori og didaktiske positioner

observere, støtte og udfordre elevernes sociale, emotionelle og kognitive udvikling

elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling - herunder køn og motivation

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)

Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

En studerendes gennemsnitlige arbejdstid fordeler sig i de fire kategorier i studieaktivitetsmodellen efter følgende:

Kategori 1: 66 arbejdstimer

Kategori 2: 152 arbejdstimer

Kategori 3: 62 arbejdstimer

Kategori 4: 5 arbejdstimer

 

Modulets relation til praksis

Modulet implicerer praksistilknytning ved at inddrage cases fra undervisning i folkeskolen. Modulet implicerer endvidere praksistilknytning i den forstand, at de studerende inden modulevalueringen kan benytte folkeskolen som undersøgelsesrum ved at afprøve deres udarbejdede didaktiske lærermiddel i en konkret klasse.

 

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt i modulets undervisning med henblik på underviserens mulighed for at vurdere den studerendes læringsudbytte svarende til minimum bestået på 7-trinsskalalen (standpunktsbedømmelse). Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes.

 

Studieprodukt 1 – Lærerfaglig analyse

Et skriftligt produkt i form af en teoretisk funderet lærerfaglig analyse af en eller flere ældre tekster. Analysen har fokus på at udpege og diskutere de fagdidaktiske potentialer og udfordringer af læsepædagogisk og litteraturpædagogisk karakter, som kan have betydning for arbejdet med teksten i en konkret undervisningspraksis. Produktet har et omfang på 5 normalsider. Produktet udarbejdes i grupper og afleveres på et tidspunkt fastsat af underviser.  

Vurderingskriterier:

Der lægges i forbindelse med bedømmelsen (godkendt/ikke godkendt) vægt på, at den studerende kan:

 • analysere ældre litterære tekster og vurdere deres kvaliteter i forhold til elevernes dannelse og faglige udvikling.
 • udarbejde en sammenhængende opgave (skriftsprogligt, indholdsmæssigt og strukturelt).

 

Studieprodukt 2 – Ungdomsportræt

Den studerende udarbejder individuelt et 2½ sides beskrivende portræt af en ung, og 2 ½ side analyse af portrættet. Analysen af portrættet skal udarbejdes ved brug af interview og observation.

Der lægges i forbindelse med bedømmelsen (godkendt/ikke godkendt) vægt på, at den studerende kan anvende analytiske perspektiver indenfor samtidens ungdomskultur til brug for analysen.

 

Studieprodukt 2 indgår som gruppens afsæt til udarbejdelsen af studieprodukt 3, og det skal fremgå i studieprodukt 3 hvorledes viden oparbejdet i studieprodukt 2 har indgået som afsæt for udarbejdelsen af det didaktiske læremiddel, jf. nedenfor.

 

Studieprodukt 3 – Didaktisk læremiddel

Et gruppeprodukt i form af et didaktisk lærermiddel til brug i folkeskolen. Lærermidlet skal kunne danne baggrund for en differentieret, motiverende og fagligt udviklende undervisning i ældre litteratur for folkeskolens elever. Produktet skal rumme elementer, der er rettet mod henholdsvis lærere og elever. Lærermidlets didaktiske design skal begrundes med afsæt i pædagogisk samt almen- og fagdidaktisk teori. Produktet fremlægges for holdet på et tidspunkt fastsat af underviser.

Vurderingskriterier:

Der lægges i forbindelse med vurderingen vægt på, at den studerende kan:

 • Udarbejde et didaktisk lærermiddel til brug i folkeskolen.
 • Begrunde og argumentere for didaktiske valg og prioriteringer med afsæt i pædagogisk samt almen- og fagdidaktisk teori.
 • Fremstå velforberedt, engageret og bevidst om sin verbale, paraverbale samt nonverbale kommunikation.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del 1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V