Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Hovedsigtet med det frivillige kursus er, at den studerende har forskellige tilgange – herunder en normkritisk -  til undervisning i det obligatoriske emne (SSF). Emnet er obligatorsisk på alle trin i folkeskolen og varetages af de lærere, der er tilknyttet en klasse samt af eksterne aktører.

Der vil i kurset specielt blive lagt vægt på:

  • En orientering om de SSF-undervisningsmaterialer, som eleverne i folkeskolen kan præsenteres for i 0. til 9. klasse.
  • Et kendskab til elevers forskellige behov og forudsætninger ifm undervisningens indhold.
  • Inddragelse af relevante aktører på SSF-området og deres tilbud til skolens SSF-undervisning.

 

Kompetenceområde

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på læreruddannelsen omhandler udvikling af de studerendes kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende undervisning.

 

Kompetencemål

Den studerende kan

  • begrundet planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende undervisning i det obligatoriske emne Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende et positivt, bredt og åbent sundhedsbegreb til fremme af elevers sundhedsmæssige handlekompetence i undervisning om sundhed

sundhedsfremmende undervisning med henblik på udvikling af elevers sundhedsmæssige handlekompetence

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og lede diskussioner vedrørende sundhed og seksualitet med respekt for elevers forforståelse, mangfoldighed, rettigheder, personlige grænser, følelser og forskellige værdier

undervisning i familie- og samlivsformer, herunder etiske forhold vedrørende elevers forforståelse, mangfoldighed, rettigheder, personlige grænser, følelser og forskellige værdier

tilpasse sundhedsundervisning til konkrete elevgruppers forudsætninger, behov og alder vedrørende livsstils- og levevilkårs indflydelse på seksualitet, kost, rygning, alkohol og motion

livsstil og levevilkårs indflydelse på seksualitet, kost, rygning, alkohol og motion

planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsundervisning i tværfaglige sammenhænge hvor også samarbejde med ressourcepersoner kan indgå

tværfaglighed i folkeskolens undervisning samt brug af ressourcepersoner

planlægge, gennemføre og evaluere en differentieret undervisning, der tager hensyn til udviklingsmæssige udfordringer i forskellige aldersgrupper

udvikling fra barn til voksen samt fysiske og psykiske forandringer i puberteten

tilrettelægge sundhedsfremmende undervisning med henblik på elevers anerkendelse af mangfoldighed i forhold til kønsroller, kropsidealer, og seksualitet, samt betydning af livsstil og levevilkår

identitetsdannelse, herunder seksuel orientering, kønsroller samt elevers udvikling af forståelse af mangfoldighed vedrørende køn, krop og seksualitet samt betydning af livsstil og levevilkår

 

Deltagelseskrav

  • Mødepligt (min. 80% fremmøde).
  • Derudover kræves en undersøgelse/afprøvning i praksis af elementer af emnet. Dette defineres nærmere af holdets undervisere. Dette kunne være interviews, observationer, undervisning. Dette fremlægges på holdet.

 

Evaluering af modulet

den studerendes udbytte af modulet evalueres ved en samlet vurdering af den studerendes opfyldelse af deltagelseskravene, som alle skal være godkendte.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V