Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Færdselslære

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus. Modulsproget er dansk.

 

Kompetenceområde

Færdselslære omhandler trafikal adfærd, forstået som samspillet mellem den enkelte og trafikken samt ansvar, medansvar, forpligtelser og sikkerhed. Ulykkeshåndtering omhandler standsning af ulykker, livredende førstehjælp, mindre skader og uheld samt hjælp og omsorg.

 

Kompetencemål

Den studerende kan

  • planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i Færdselslære i folkeskolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning ud fra konkrete undervisningsmaterialer for færdselslære

adfærd, holdninger og ansvar i trafikken

redegøre for øvelser, der fremmer sikker trafikal adfærd, og forklare deres teoretiske baggrund

Færdselsregler, sikker trafikal adfærd, og samspil i trafikken

prioritere rækkefølgen af indsatser i forbindelse med ulykker i trafik eller skolesammenhænge og tilrettelægge undervisning i dette, der tager hensyn til, hvad elever på forskellige klassetrin kan overskue og magte

ulykkeshåndtering i forhold til tilskadekomst og ulykker i trafik og hverdag: skabe sikkerhed, vurdere tilskadekommen, tilkalde hjælp og yde førstehjælp

demonstrere livreddende førstehjælp, herunder anvendelse af hjertestarter, i en række tænkte situationer

livreddende førstehjælp

redegøre for håndtering af mindre uheld som standsning af blødning og behandling af ledskader

håndtering af mindre uheld

anbringe en person i aflåst sideleje og vide, hvornår det skal anvendes

aflåst sideleje

 

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V