Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

TY1: Interkulturel kommunikation

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

Fag: Tysk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, nationalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er tysk. Der kan også læses relevant litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med at definere og udvikle interkulturel kommunikativ kompetence med fokus på tysk i et flersproget og multikulturelt samfund.

Der arbejdes med flg. spørgsmål: Hvad er kommunikativ kompetence? Hvad er interkulturel kompetence? Hvordan kan man arbejde med at udvikle såvel kommunikativ som interkulturel kompetence i folkeskolens tyskundervisning?

Der arbejdes med

 • udviklingen af interkulturel kommunikativ kompetence både i teori og praksis.
 • tilrettelæggelse af tyskundervisning i folkeskolen ud fra den opnåede viden.
 • relevant forskningsbaseret viden på området.
 • udviklingen af innovative kompetencer.

Der arbejdes løbende med udviklingen af de studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til tysk med 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om

 • kommunikation og kultur
 • samfunds- og kulturforhold i tysktalende lande
 • interkulturalitet og kulturmøder
 • anvendelse af medier og it-værktøjer i tyskundervisningen
 • undervisningstilrettelæggelse, der sigter mod kulturforståelse
 • flersprogethedsdidaktik
 • innovation

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan

 • analysere eksplicitte kulturelle og samfundsmæssige fænomener, sætte dem ind i en fagdidaktisk kontekst samt kommunikere hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt herom.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene elevgrupper.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

begrundet planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret tyskundervisning, der bidrager
til udvikling af elevers kulturelle bevidsthed og interkulturelle kommunikative kompetencer

sammenhængen mellem sprog og kultur samt interkulturel kompetence, tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning

forstå hovedindholdet i varierede tekster, sætte dem ind i deres historiske sammenhæng samt analysere, udvælge og anvende tekster og medier, der passer til tyskundervisningen i folkeskolen

samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv, som det kommer til udtryk i litteratur, film, musik og medier

anvende digitale teknologier og interaktive medier hensigtsmæssigt i tyskundervisningen

it og medier i tyskundervisningen

planlægge, gennemføre og evaluere internationalt og tværfagligt samarbejde virtuelt og reelt med tysk som kommunikationssprog

interkulturelle møder og tysk i den internationale kontekst, både i forbindelse med undervisning, kultur og erhverv

samarbejde med kolleger om inddragelse af fremmedsproglige kompetencer i øvrige fag

tværfaglighed

begrundet planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyrede undervisningsforløb med anvendelse af forskellige metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer og evalueringsformer i relation til heterogene elevgrupper

læringsmålstyret undervisning, undervisningsdifferentiering og progression, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning

anvende teorier, værktøjer og redskaber til udvikling af innovative kompetencer hos eleverne

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i undervisningen

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.

Kategori 1: 70 timer
Kategori 2: 166 timer
Kategori 3: 33 timer
Kategori 4: 6 timer

 

Modulets relation til praksis

I samarbejde med en venskabsklasse/tysklærer formuleres og udarbejdes der materiale til et forløb om interkulturel kompetence i folkeskolen.

 

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt i modulets undervisning med henblik på underviserens mulighed for at vurdere den studerendes læringsudbytte svarende til minimum bestået på 7-trinsskalalen (standpunktsbedømmelse). Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes.

 

Opfyldte portfoliokrav samt deltagelse i portfoliosamtale. Underviseren tilkendegiver ved semesterets start deadlines for de forskellige opgaver, der skal overholdes.

 

A. Portfolioen udarbejdes individuelt, den er digital og multimodal og har følgende indhold:

 1. En skriftlig besvarelse udarbejdet parvis på tysk der har sit fokus på udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence i teori og praksis (max 5 sider).
 2. En mundtlig præsentation på holdet med visuel understøttelse (f.eks. i form af en Prezi, Power Point eller video) af en opgave eller et kortere forløb til folkeskolens tyskundervisning der har sit omdrejningspunkt i interkulturel kompetence. Der tages udgangspunkt i autentisk litteratur/film, der placeres i en historisk kontekst (på tysk).
 3. Egen intersproglig udvikling: Udnævnelse af 3-5 fokusområder ift. sproglig opmærksomhed (f.eks. de fire færdigheder, ordforråd) samt plan for i hvilken kontekst arbejdet skal finde sted og med hvilket mål.  
 4. Refleksioner (tekst, video eller lyd) ift.  min. 8 tekster/problemområder fra lektionsplanen (på tysk).
 5. Refleksioner (tekst, video eller lyd) ift. opnåelse af egne mål og egen progression i modulet (på tysk).

 

B. Modulet afsluttes med en portfoliosamtale i grupper med underviseren på tysk.

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V