Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Pædagogik

Studieordning: 2004

Fag: Pædagogik

Præambel

Kernen i faget pædagogik er analyse og vurdering af undervisningens og opdragelsens grundspørgsmål vedrørende den enkelte elevs demokratiske dannelse i et socialt fællesskab.

Målet er, at den studerende ud fra en personlig værdiforankret forståelse af opdragelses- og undervisningsopgavernes betydning tilegner sig begreber, argumenter, teorier og forskningsresultater med henblik på at kunne

 1. analysere, diskutere og begrunde personlig og professionel stillingtagen til principielle og konkrete spørgsmål i forbindelse med opdragelse og undervisning i samfund og skole,
 2. træffe beslutning om løsning af opdragelses- og undervisningsopgaver, bl.a. i forbindelse med værdi- og normkonflikter og
 3. samtale og samarbejde med elever, forældre, kolleger, ledelse og andet personale om realiseringen af skolens opdragelses- og undervisningsformål.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Pædagogisk-filosofiske indholdsområder
 1. Opdragelse og undervisning i idéhistorisk perspektiv.
 2. Pædagogik, menneske- og samfundssyn, dannelse og kvalificering.
 3. Den etiske dimension i forholdet mellem mennesker, herunder samtalens etik.
Opdragelse og undervisning i institutionel sammenhæng
 1. Folkeskolens undervisning og opdragelse i historisk belysning, herunder enhedsskolens udvikling.
 2. Folkeskolens opgave, organisation og lovgrundlag.
 3. Alternative skoleformer.
Læreropgaver i nutidens skole
 1. Lærerrolle og lærerpersonlighed.
 2. Lærerens ansvar, pligter og rettigheder i demokratisk sammenhæng.
 3. Lærerens samarbejde med elever, kolleger og forældre om undervisning.
 4. Lærerens opgaver over for børn med anden kulturel baggrund.
 5. Lærerens socialpædagogiske forpligtelser og samarbejdsrelationer.
Pædagogisk forskning og udviklingsarbejde
 1. Forholdet mellem teori og praksis i pædagogisk arbejde.
 2. Teorier om udvikling og forandring i uddannelsessystemet.
 3. Pædagogiske udviklingsprojekter og skoleudvikling.
 4. Skole og undervisning i international belysning.
Samspil med læreruddannelsens andre fag

Undervisningen kan finde sted i et tværfagligt samarbejde med almen didaktik, psykologi og skolen i samfundet samt i varieret omfang med kristendomskundskab/livsoplysning og uddannelsens linjefag.

Indholdsbeskrivelse af pædagogik på Frederiksberg Seminarium

På baggrund af fagets placering på 1. årgang kan faget læses i sammenhæng med faget skolen i samfundet, der ligeledes er placeret på 1. årgang. Hvor faget pædagogik bl.a. omhandler dannelse, socialisation og profession i forbindelse med skole- og lærervirksomhed, omhandler skolen i samfundet de institutionelle og organisatoriske vilkår for denne virksomhed. Derfor kan studieperspektiverne for de to fag med fordel læses ind i hinanden; supplere og komplettere hinanden. I samme forstand kan faget kristendomskundskab/livsoplysning supplere og støtte op om de mere filosofi- og idehistoriske samt kulturhistoriske aspekter af pædagogikken.

Fagets kundskabs- og færdighedsområder kan behandles ud fra 4 forskellige studieperspektiver, der igen kan kvalificeres på baggrund af en række underordnede, og for studieperspektiverne relevante, temaområder. Karakteristisk for arbejdet med de pædagogiske temaområder er, at de alle retter sig mod et praksis- og professionsorienteret perspektiv, der fordrer en løbende sammenkobling af teori og praksis, eksempelvis i form af konkrete analyser og projektstudier. De fire perspektiver er:

Dannelse

Inden for dette studieperspektiv kan der arbejdes med følgende temaområder:

 • Politisk dannelse
 • Social dannelse
 • Selvdannelse
 • Æstetisk dannelse
 • Eksistentiel dannelse
Socialisation

Inden for dette studieperspektiv kan der arbejdes følgende temaer:

 • Børnekultur
 • Institutionskultur
 • Ungdomskultur
 • Mediekultur
 • Etnicitet
 • Udsatte børn og unge
 • Globalisering
Profession

Inden for dette studieperspektiv kan der arbejdes med følgende temaer:

 • Modernisering og professionalisering
 • Lærerarbejdets historiske udvikling
 • Organisatorisk udvikling
 • Teamstrukturer og kollegasamarbejde
 • Skole-hjem samarbejde
 • Efter- og videreuddanelse
 • Supervision
Forskning og udvikling

Inden for dette studieperspektiv kan der arbejdes med følgende temaer:

 • Komparative analyser af skolesystemer
 • Dokumentation og evaluering
 • Evalueringssystemer
 • Pædagogisk forskning og udvikling
 • Skole- og kommunalpolitiske udviklingsprojekter
Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i pædagogik.

Eksamensbestemmelser
Fagets årsværk 0,2 ÅV/12 ECTS
Type Mundtlig eksamen
Form Samtale på baggrund af skriftligt oplæg.
Der er mulighed for gruppeeksamen (maks. fire studerende).
Varighed (inkl. votering) Èn studerende: 30 min.
To studerende: 50 min.
Tre studerende: 65 min.
Fire studerende: 75 min.
Grundlag Studieordningens bestemmelser samt redegørelse for eksamensgrundlaget
Betingelser for indstilling til eksamen
 1. En skriftlig opgave (10-15 sider), der godkendes af læreren og afleveres til tidspunkt fastsat af læreren.
 2. Et skriftligt oplæg (2-5 sider), der afleveres til tidspunkt fastsat af seminariet (ca. 1. maj).
Karaktergivning Der gives én karakter efter 13-skalaen.
Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V