Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Psykologi

Studieordning: 2004

Fag: Psykologi

Præambel

Psykologi i læreruddannelse har særlig fokus på viden, begreber og teorier om børn og unges læring, udvikling og sociale samspil i forskellige sammenhænge. Faget sætter endvidere perspektiv på den studerendes og lærerens professionelle udvikling. Centralt i faget står pædagogisk psykologi.

Målet er, at den studerende

 1. udvikler kompetencer til at iagttage og handle på grundlag af en psykologisk funderet forståelse af læreren som aktør på individniveau, på gruppeniveau, på organisationsniveau og på samfundsniveau,
 2. tilegner sig viden og forståelse for psykologiens centrale begreber og teoridannelser og
 3. tilegner sig forståelse for menneskets mangesidige livssammenhænge, virkelighedsopfattelser og udviklingsvilkår.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
 1. Metateoretiske forudsætninger for vurdering af psykologiens anvendelsesområder i lærervirksomhed.
 2. Menneskets sociale, kognitive og emotionelle udvikling.
 3. Kundskab, læring, kompetence og mestring.
 4. Sociale relationer, interaktion og kommunikation.
 5. Socialisation og interkulturel psykologi.
 6. Læreren som procesleder med henblik på facilitering af forandrings-, udviklings- og læringsprocesser for grupper og individer.
Samspil med uddannelsens øvrige fag

Dele af undervisningen kan foregå i samarbejde med de øvrige pædagogiske fag og i andre tvær- eller parallelfaglige sammenhænge, hvor faget kan bidrage med sine særlige perspektiver på bl.a. udvikling, læring og kommunikation.

Indholdsbeskrivelse af psykologi på Frederiksberg Seminarium

Fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder tilegnes gennem arbejdet med problemområder, der vedrører menneskets adfærd, virkelighedsopfattelse, tænkning og interaktion med andre. Dette arbejde relateres til den studerendes og lærerens professionelle udvikling.

Der kan fx arbejdes med:

 • Psykologisk tænkning og metode
 • Læringsopfattelser og læringsforståelse
 • Emotionel og kognitiv udvikling
 • Identitetsdannelse og kultur
 • Socialt samspil og social kompetence
 • Samarbejde og kommunikation i skolen

Faget samarbejder med dansk eller matematik, almen didaktik og praktik, jfr. studieordningen for praktikken og afsnittet om samarbejdet mellem de pædagogiske fag og praktikken.

I relation til praktikken i 3. semester vælger den studerende et studieområde, som undersøges i praktikken. På grundlag heraf udarbejder den studerende en indstillingsopgave, som fremlægges på holdet og godkendes af læreren.

Før eksamen udarbejder den studerende et skriftligt oplæg, hvis emne godkendes af læreren og danner udgangspunkt for eksamen. Oplæggets emne godkendes af læreren i marts.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i psykologi

Eksamensbestemmelser
Fagets årsværk 0,2 ÅV/12 ECTS
Type Mundtlig eksamen
Form Eksamen tager udgangspunkt i et skriftligt oplæg.
Der er mulighed for gruppeeksamen (maks. 4 studerende).
Varighed (inkl. votering) Èn studerende: 30 min.
To studerende: 50 min.
Tre studerende: 65 min.
Fire studerende: 75 min.
Grundlag Studieordningen, redegørelse for eksamensgrundlaget
Betingelser for indstilling til eksamen
 1. En godkendt indstillingsopgave (maks. 5 sider), der afleveres til tidsfrist fastsat af læreren.
 2. Et skriftligt oplæg (maks. 5 sider), der afleveres til tidsfrist fastsat af seminariet (ca. 1. maj).
Karaktergivning Der gives én karakter efter 13-skalaen.
Ekstern censur

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V