Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Musik

Studieordning: 2004

Fag: Musik

Præambel

Kernen i musikfaget i læreruddannelsen er musikforståelse, musikudøvelse, musikalsk skaben, musikledelse og musikfagets didaktik. Centralt står de studerendes udvikling af musikalske færdigheder og forståelse af musik som undervisningsfag.

 

Målet er, at den studerende tilegner sig praktisk-musikalske, musikteoretiske, musikpædagogiske og musikdidaktiske forudsætninger for at virke som musiklærer i folkeskolen og for at forestå anden musikundervisning og formidling, samt forudsætninger for at kunne medvirke til fortsat faglig-pædagogisk udvikling af musik som undervisningsfag og som skolefag.

 

Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Fagdidaktik

Undervisningen i fagdidaktik omfatter analyse af og refleksion over den tænkning og teori, som ligger bag musikpædagogisk virksomhed, og som har konsekvenser for aktiviteter, handlinger, prioriteringer og valg i forbindelse med gennemførelse og udvikling af musikundervisning.

Undervisningen behandler

 1. skolefagets indhold og udvikling samt aktuelle bestemmelser for faget i skolen,
 2. teorier om musikalitet og om børns musikalske udvikling samt musik som dannelsesfag og begrundelser for faget i skolen set i alment dannende sammenhæng,
 3. musikpædagogiske idéer og strømninger samt pædagogiske syn på fagets æstetiske og kulturbærende sider,
 4. formidling af aktuel musikpædagogisk forskning,
 5. kriterier for valg af indhold og arbejdsformer i skolens musikundervisning og
 6. planlægning, gennemførelse og evaluering af musikundervisning samt analytisk, reflekterende og praktisk produktivt arbejde med undervisningsmaterialer i musik.
Egne musikalske udtryksfærdigheder

Individuel undervisning i sang med stemmedannelse, brugsklaver og hovedinstrument som grundlag for at arbejde med børns musikalske udvikling.

Musikforståelse

Hørelære og musikteori samt analyse og perspektivering af musik som kunstnerisk, kulturelt, samfundsmæssigt og historisk fænomen indenfor forskellige genrer, tider og kulturer før og efter år 1900.

Musikudøvelse

Sammenspil, en- og flerstemmig sang og aktiviteter inden for musik og bevægelse.

Musikalsk skaben

Skabende musikalsk arbejde med satsarbejde, improvisation og komposition.

Musikledelse

Instruktion, ledelse og understøttelse af vokale og instrumentale musikaktiviteter.

Fagets samspil med de øvrige fag i uddannelsen

Musik rummer dimensioner af historisk, sproglig, naturvidenskabelig, kropslig, kunstnerisk-æstetisk og kulturel art, som giver muligheder for funktionelt tværgående samarbejde med alle uddannelsens fag. Praktikforløb planlægges, gennemføres og evalueres som en integreret del af undervisningen i linjefaget.

Indholdsbeskrivelse af musik på Frederiksberg Seminarium

Der lægges i musikundervisningen på Frederiksberg Seminarium vægt på, at den studerende opnår de nødvendige forudsætninger for at kunne virke som en inspirerende og reflekterende musiklærer, der kan arbejde med musik reproduktivt og produktivt, bredt funderet og med fagligt overskud i pædagogiske sammenhænge. Faget sigter på, at det bliver naturligt for den studerende selv at fremføre, instruere og lede inden for musikfaget. Derfor prioriteres skabende musikalsk arbejde og musikledelse højt. Der lægges endvidere vægt på, at den studerende tilegner sig faglig kompetence gennem arbejdet med et alsidigt musikrepertoire og gennem praktisk såvel som teoretisk arbejde inden for de forskellige delområder, beskrevet i CKF’erne. IT inddrages i relevante områder.

I løbet af studietiden indgår der i tilknytning til undervisningen:

 • En godkendt rytmeaflytningsopgave. Rytmeaflytningen finder som regel sted i en holdtime på 3. semester.
 • 8 opgaver i skabende musikalsk arbejde. Opgaverne, der skal udarbejdes individuelt og godkendes, afleveres løbende over 4 semestre.
 • Faglig-pædagogisk opgave med hovedvægt på musikudøvelse og musikalsk skaben (B1). Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i grupper på maks. fire studerende. Omfang 10-20 sider. Afleveres inden eksamen, se nedenfor.
 • Faglig-pædagogisk opgave med hovedvægt på musikforståelse (B2). Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe på maks. fire studerende. Omfang 10-20 sider. Afleveres inden eksamen, se nedenfor.
Afløsning

Der er ikke mulighed for afløsning i musik.

Eksamensbestemmelser

Fagets årsværk

0,55 ÅV/33 ECTS

Type

Mundtlig eksamen

Form

Individuel eksamen og mulighed for gruppebaseret i praksisdelen.
A: Egne musikalske udtryksfærdigheder.

A1. Brugssang/brugsklaver og/eller brugsguitar:
Ud fra den opgivne liste med 10 sange udvælges ved lodtrækning én sang. 1-2 vers af sangen synges a cappella eller til eget akkompagnement og derefter akkompagneres sangen til fællessang.

A2. Den studerende sammensætter og fremfører et „koncertprogram“ efter eget valg, der viser den studerendes færdigheder inden for instrumentspil og sang. Programmet skal udvise stil- og genremæssig spredning samt musikalsk alsidighed.

I A-delen gives der mulighed for, at flere eksaminander medvirker. Det er dog kun den pågældende studerende, der bliver bedømt på sin præstation.

B: To faglig-pædagogiske projekter

B1. Faglig-pædagogisk projekt med hovedvægt på musikudøvelse og musikalsk skaben.

B2. Faglig-pædagogisk projekt med hovedvægt på musikforståelse.

Der trækkes lod mellem pkt. B1 og B2. Resultatet offentliggøres 7 dage før eksamen.

Eksaminationen former sig som en kombination af en mundtlig redegørelse og diskussion af musikfaglige og musikpædagogiske problemstillinger samt en praktisk demonstration i det omfang det er relevant. I begge opgaver skal fagdidaktik indgå med en vis substans. Det ene af emnerne skal være tilknyttet et konkret praktikforløb.

B-delen er en individuel mundtlig eksamination, med udgangspunkt i et af de to skriftlige projekter.

C: Skabende musikalsk arbejde og musikledelse

Skabende musikalsk arbejde og musikledelse på grundlag af en af den studerende udarbejdet komposition. I C-delen gives der mulighed for, at flere eksaminander medvirker. Det er dog kun den pågældende studerende, der bliver bedømt på sin præstation.

Varighed (inkl. votering)

60 min i alt pr. studerende

Grundlag

CKF, studieordningen samt redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelser for indstilling til eksamen

Under studietiden:

 • En godkendt rytmeaflytningsopgave. Rytmeaflytningen finder som regel sted i en holdtime på 3. semester. Tidspunktet for rytmeaflytningen fastsættes af læreren.
 • 8 godkendte opgaver i skabende musikalsk arbejde. Opgaverne afleveres løbende over 4 semestre. Afleveringsfrister fastsættes af læreren. 
 • Faglig-pædagogisk opgave med hovedvægt på musikudøvelse og musikalsk skaben (B1). Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i grupper (maks. fire studerende). Det skal fremgå af opgaven, hvilke dele eksaminanden selv har udarbejdet. Omfang:
   • 1 studerende maks. 10 sider
   • 2 studerende maks. 13 sider
   • 3 studerende maks. 15 sider
   • 4 studerende maks. 18 sider.

Afleveringsfrist fastsat af seminariet (ca. 1. maj).

 • Faglig-pædagogisk opgave med hovedvægt på musikforståelse (B2). Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i gruppe (maks. fire studerende). Det skal fremgå af opgaven, hvilke dele eksaminanden selv har udarbejdet. Omfang:
    • 1 studerende maks. 10 sider
    • 2 studerende maks. 13 sider
    • 3 studerende maks. 15 sider
    • 4 studerende maks. 18 sider

Afleveringsfrist fastsat af seminariet (ca. 1. maj).

Før eksamen:

 • En godkendt varieret liste på 10 becifrede sange til brug ved eksamen i brugssang, brugsklaver og/eller brugsguitar (A1). Afleveringsfrist fastsættes af fagets lærere.
 • Materiale til anvendelse ved eksamen i instrumentale og vokale færdigheder (A2). Afleveringsfrist fastsat af seminariet (ca. 1. maj)
 • En komposition til anvendelse ved eksamen i skabende musikalsk arbejde og musikledelse (C). Afleveringsfrist fastsat af seminariet (ca. 1. maj).

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen.
Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V