Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

HD3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet, 10 ECTS. Modulsproget er dansk.                            

 

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul vil den studerende arbejde med at planlægge og udføre undervisning med fokus på innovative designprocesser og entreprenørskab. Gennem praktisk, teoretisk og didaktisk arbejde undersøger den studerende innovative processer som mulighed for varierede læringsformer og undervisningsdifferentiering.

I relation til materiel kultur og et bredt bæredygtighedsbegreb arbejdes der med praksisnære og brugerorienterede problemstillinger i innovative designprocesser. Digitale og håndværksmæssige teknologier anvendes i alle processer. Den studerende skal afsøge muligheder for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i relation til den åbne skole.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes i undervisningsfaget håndværk og design med 10 ECTS-point.

 

Modulets videngrundlag

Bygger på teori indenfor forskning omkring

  • æstetiske læreprocesser og kreativitet.
  • tavs viden og kropslig erfaringsdannelse.
  • designteori og formsproglige virkemidler.
  • forskning fra beslægtede fag i nordiske uddannelser.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet, dog med særlig tyngde i kompetenceområde 3 og 4.

Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi

Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt

Kompetenceområde 3: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur

Kompetenceområde 4: Fagdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Kompetencemål 3: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med den materielle kultur som inspirationskilde og ramme for fortidige og nutidige kulturers teknologier og formudtryk i en innovativ produktudvikling.

Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret og innovativ undervisning i håndværk og design.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere design og funktion som udtryk for smag, behov og tidsånd med eleverne        

design i et æstetisk, funktionelt og kommunikativt perspektiv.

arbejde undersøgende, problemløsende og vurderende gennem praktiske håndværks- og designprocesser med udgangspunkt i materiel kultur

håndværk og design i hverdagslivet, i forskellige kulturer og tidsperioder                                      

praktisk og teoretisk formidle undervisning i bæredygtigt design

bæredygtigt design i henseende til miljø, klima, økonomi og etik

udvikle undervisning, der giver en innovativ og entreprenant tilgang til problemløsning       

innovation og entreprenørskab

tilrettelægge og fascilitere meningsfulde metoder til idéafprøvning og konceptudvikling

metoder til ideafprøvning og konceptudvikling

samarbejde med værksteder, museer, virksomheder og institutioner i forhold til udvikling af materiel kultur

fagets muligheder i relation til den åbne skole

gennemføre differentieret og inkluderende undervisning med valg af varierede materialer, teknikker og processer                                        

inklusion og undervisningsdifferentiering i værkstedsfag

anvende relevante metoder til evaluering af elevens læring, processer og produkter      

varierede evalueringsmetoder

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan.

Kategori 1: 66 timer
Kategori 2: 100 timer
Kategori 3: 100 timer
Kategori 4: 6 timer

 

Modulets relation til praksis

Modulet skal give den studerende erfaringer med:

  • At udvikle innovative designprocesser og facilitere disse.
  • Brug af digitale læremidler.
  • Samarbejde med eksterne partnere.
  • Anvendelse af skoletjenester på museer og kulturinstitutioner.

 

Deltagelseskrav

Den studerende forventes at deltage aktivt i modulets undervisning med henblik på underviserens mulighed for at vurdere den studerendes læringsudbytte svarende til minimum bestået på 7-trinsskalalen (standpunktsbedømmelse). Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes.

 

Titel

Skoletjenester og udstillinger

Type/Form

Afholdes som studietur eller ordinære undervisningsdage. Undersøgende  kunst-/kulturstudier, som omsættes til visuel formidling. Præsentation individuelt eller i gruppe.

Omfang

 3 dages arbejde

Bedømmelse

 Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig ved underviser og opponentgruppe.

 

Titel

Læremidler

Type/Form

Udarbejdelse af analoge og/eller digitale læremidler.

Omfang

Aftales på holdet

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig

 

Titel

Åben skole

Type/Form

Gruppearbejde.

Samarbejde med ekstern institution eller virksomhed i designprojekt

Omfang

Formidlingsform aftales på holdet

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ikke gennemført henvises til studieordningens Del1, afsnit 5.2.3.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V