Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Historie

Studieordning: 2004

Fag: Historie

På baggrund af dispensationsansøgning fra faggruppen, underskrift af studerende, behandling i studieordningsudvalget i efteråret 2005 samt endelig godkendelse af rektor, gælder flg. studieordning for årgang 24 og 25 i linjefaget historie.

Præambel

Historie handler om at undersøge, tolke og forklare kontinuitet og forandring i menneskers samfundsmæssige liv fordelt i tid og rum. Centralt i faget står arbejdet med historiedidaktik og med at udvikle indsigt i egen og andres brug af historien.

Målet er, at den studerende har tilegnet sig

 1. faglige, didaktiske og formidlingsmæssige kompetencer i at undervise i skolefaget historie,
 2. viden om og evne til at anvende videnskabsfagets teorier og metoder,
 3. indsigt i sammenhængen mellem videnskabsfaget, linjefaget og skolefaget,
 4. færdighed i at formulere fagligt begrundede problemstillinger,
 5. færdighed i kritisk at analysere og i argumentere for tolkninger og vurderinger (af historiske problemstillinger),
 6. indsigt i væsentlige emner og temaer fordelt i tid og rum,
 7. indsigt i egen og andres kulturer og
 8. reflekteret forståelse af samspil mellem nutidsforståelse, fortidstolkning og fremtidsforventning.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Historiedidaktik
 1. Formelle bestemmelser for skolefaget historie og eksempler på udmøntning i praksis.
 2. Skolefagets historie.
 3. Forskellige historiedidaktiske teorier, som fx demokratisk dannelse, narrativ erkendelse, historiebevidsthed, herunder
  1. indsigt i børns brug og forståelse af historie i og uden for skolen,
  2. opfattelse af tid og rum,
  3. sammenhængsforståelse og
  4. forståelse af at være historieskabte og historieskabende.
 4. Overvejelser og begrundelser for valg af indhold, arbejds- og formidlingsformer i skolefaget, herunder
  1. vedkommende og væsentlige emner/temaer med problemstillinger,
  2. kritiske og problematiserende arbejdsformer,
  3. fagligt og tværfagligt projektarbejde,
  4. undervisningsmaterialer,
  5. IKT,
  6. historisk værkstedsarbejde/rekonstruktion, ekskursioner, studieture og brug af museer og historiecentre og
  7. fortælling, drama, film og billeder.
Teorier og metoder
 1. Fagets teorier, begreber og metoder.
  1. Historiebevidsthed og dannelse.
  2. Problemformulering, materialekritisk analyse og syntesedannelse.
  3. Fagets udvikling og forskellige fagsyn.
  4. Teorier, begreber og metoder fra andre relevante videnskaber og fagområder.
Emner og temaer
 1. Emner og temaer med problemstillinger fordelt i tid og rum, valgt eksemplarisk ud fra følgende kriterier:
  1. Tolkninger af forandring og kontinuitet.
  2. Aktualitet og distancering.
  3. Forskellige fagsyn og brug af historie.
 2. Ved valget af emner og temaer i linjefagsforløbet skal følgende aspekter samlet set være dækket:
  1. Forskellige synsvinkler, herunder politisk, økonomisk, social, kulturel og mentalitetshistorisk.
  2. Værdier og normer samt menneskerettigheder, herunder samspillet mellem menneske og natur.
  3. Det lokale, det nationale og det internationale.
  4. Individuelle og kollektive identiteter.
  5. Samspillet mellem den „lille“ og den „store“ historie.
  6. Forholdet mellem aktør og struktur.
  7. Kulturmøder.
 3. Køn og social placering (stratifikation).
 4. Forskellige forsøg på at skabe sammenhæng i og overblik over historiske forløb.
 5. Mindst et emne/tema skal tage udgangspunkt i tværfaglige/professionsrettede problemstillinger.
 6. I alle emner/temaer skal historiedidaktiske aspekter integreres.
Sammenhæng i faget og fagets bidrag til sammenhæng i uddannelsen

Historiefagets genstandsområde er socialt relevant menneskelig adfærd og sådanne ikke-menneskelige forhold som er relevante for menneskelig adfærd, derfor er historiefaget i sig selv tværfagligt. Faget indgår i en bredere sammenhæng med læreruddannelsens øvrige fag, hvor historie for den enkelte studerende kan bidrage med identitetsarbejde og dannelse samt med udvikling af historiebevidsthed og sammenhængsforståelse.

Indholdsbeskrivelse af historie på Frederiksberg Seminarium

Der arbejdes med udgangspunkt i en række overordnede fælles temaer fordelt i tid og rum.

I alt minimum fire overordnede temaer under studieforløbet – fordelt således:

 • ét tema skal beskæftige sig med Danmarks historie
 • ét tema skal beskæftige sig med Europas historie
 • ét tema skal være ikke-europæisk eller inddrage ikke-europæiske forhold.
 • ét tema skal tillægges et fagdidaktisk perspektiv – evt. i samarbejde med den tilknyttede lærer i almen didaktik efter de studerendes behov. I planlægningen sikres en sammenhæng med praktikken til udvikling af nye og relevante emner/materialer for en historieundervisning i folkeskolen.

I henhold til CKF’erne kan der tillige tilbydes kortere kursusforløb, byvandringer og ekskursioner i regionen.

Forløbene

Inden for rammerne af de fire temaforløb udarbejder den studerende en nærmere bestemt skriftlig dokumentation (min. 2 sider, maks. 3 sider) for ét af læreren godkendt selvvalgt emne. Efter eget valg udbygges ét af disse selvvalgte emner til en skriftlig opgave på 12-15 sider.

Dette produkt bliver hermed den studerendes eksamensopgave. Opgaven kan skrives i gruppe (maks. tre studerende). Se under betingelser for indstilling til eksamen.

Til tre af de selvvalgte emner knytter der sig en obligatorisk mundtlig fremlæggelse Tidsforbrug pr. fremlæggelse ved:

 • 1 studerende: 30 min. + 10 min. til kommentarer, samt bedømmelse,
 • 2 studerende: 40 min. + 10 min. til kommentarer, samt bedømmelse (og)
 • 3 studerende: 45 min. + 10 minutter til kommentarer, samt bedømmelse.

Samlet skal Danmarks/Nordens, Europas historie og et ikke-europæisk emne være dækket.

På grundlag af fællespensum udarbejder den studerende desuden fire (eller tre) eksamensspørgsmål, der repræsenterer en passende spredning i tid, rum, og problemstilling. Der må ikke være sammenfald mellem det selvstillede eksamensspørgsmål og det stofområde, som det selvvalgte emne repræsenterer.

Inden eksamen

Den skriftlige opgave indgår som eksamensopgave. Ved eksamen udleveres endelig efter lodtrækning ét af de fire (eller tre ved afløsning), selvstillede eksamensspørgsmål.

Afløsning

Der er mulighed for afløsning af ét af de selvstillede spørgsmål. Afløsning kan senest ske inden udgangen af næstsidste semester efter nærmere retningslinjer. De resterende tre spørgsmålskal dog kunne dække Danmarks/Nordens, Europas historie og et ikke-europæisk emne.

Eksamensbestemmelser

Fagets årsværk

0,55 ÅV/33 ECTS

Type

Mundtlig individuel eksamen

Form

Eksamen består af to dele:

 1. Det af den studerende formulerede – og af læreren godkendte – lodtrukne spørgsmål.
 2. Uddybende samtale med udgangspunkt i den skriftlige opgave

Første del af eksamen udgør ca. 25 min.

Varighed (inkl. votering)

60 min. eksamination
Der gives ikke forberedelsestid.

Grundlag

CKF, studieordning og redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelser for indstilling til eksamen

 1. Fire (eller tre når afløsning) godkendte eksamensspørgsmål, der afleveres på tidspunkt fastsat af læreren.
 2. Tre gennemførte mundtlige fremlæggelser af et selvvalgt emne med udgangspunkt i en skriftlig dokumentation (min. 2 sider, maks. 3 sider).
 3. En skriftlige opgave (min. 12 sider, maks. 15 sider), der godkendes af læreren og afleveres på tidspunkt fastsat af seminariet (ca. 1. maj).
 4. Hvis opgaven skrives i gruppe, skal det tydeligt fremgå, hvilke dele eksaminanden selv har udarbejdet (opgavens indledning, diskussion, konklusion og perspektivering vil dog sædvanligvis være fælles). Opgavens omfang (inkl. bilag) ved:

    • 1 studerende: 12-13 sider,
    • 2 studerende: 13-14 sider
    • 3 studerende: 14-15 sider

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren bygger på en samlet vurdering af prøven. Det skriftlige arbejde indgår i bedømmelsen (ved en gruppefremstillet opgave de dele, som eksaminanden har udarbejdet).
Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V