Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

7.3. Klager over afgørelser truffet af en uddannelsesinstitution eller et ankenævn (retlige spørgsmål)

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

Eksamensbekendtgørelsen definerer to typer klager:

  1. Eksamensklager (og anke) og
  2. Klage over retlige spørgsmål

Ad a. Eksamensklager og anke er beskrevet ovenfor. Det fremgår bl.a., at ankenævnets afgørelse (den faglige vurdering) ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Ad b. Klager over retlige spørgsmål kan fx være en klage over, at læreruddannelsen ikke har behandlet sagen i overensstemmelse med uddannelseslove eller bekendtgørelser, fx adgangs- og eksamensbekendtgørelsen endvidere at almindelige forvaltningsretlige grundsætninger ikke er overholdt, eller at afgørelsen i øvrigt er i strid med lovgivning eller konventioner.

 

Den studerende kan klage over retlige spørgsmål i forbindelse med afgørelse i en eksamensklagesag således. Hvis den studerende mener:

  • at bedømmerne har begået retlige fejl i deres afgørelse om enten omprøve eller ombedømmelse eller
  • ankenævnet ikke var beslutningsdygtig, jf. reglerne om hvornår et ankenævn er beslutningsdygtigt

kan sådanne klager indbringes for læreruddannelsen inden for en frist af 2 uger (14 kalenderdage) fra den dag afgørelsen er meddelt klageren.

 

Hvis den studerende ikke får medhold i læreruddannelsens afgørelse om,

  • at bedømmerne har begået retlige fejl i deres afgørelse om enten omprøve eller ombedømmelse eller
  •  læreruddannelsen vurderer, at ankenævnet var beslutningsdygtigt

kan vedkommende klage over denne afgørelse (i anden instans) til Styrelsen for Videregående Uddannelser på samme måde, som det er beskrevet nedenfor om klager over afgørelser truffet af læreruddannelsen efter eksamensbekendtgørelsen i øvrigt.

 

Klage over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af læreruddannelsen efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen, kan indbringes for Styrelsen for Videregående Uddannelser. Klagen indgives til læreruddannelsen, der afgiver en udtalelse, som den studerende skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på normalt 1 uge. Læreruddannelsen sender klagen, udtalelsen og den studerendes eventuelle kommentarer til styrelsen. Fristen for indgivelse af klage til institutionen er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V