Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Engelsk

Studieordning: 2004

Fag: Engelsk

Præambel

Kernen i engelsk linjefag i læreruddannelsen udgøres af engelskfagets didaktik, engelsk sprog og sprogbrug, forskellige engelsksprogede tekster og engelskfagets kulturelle dimension.

Målet er, at den studerende tilegner sig

 1. færdighed i at planlægge og evaluere sprogundervisning samt færdighed i at opstille kriterier for vurdering af arbejdsformer, aktiviteter og materialer,
 2. sikkerhed i at forstå talt og skrevet engelsk og i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt,
 3. viden og bevidsthed om sprogtilegnelse, sprog og sprogbrug samt færdighed i at analysere og beskrive sprog og
 4. viden om og indsigt i begrebet kulturforståelse og dennes betydning i undervisningssammenhænge, samt viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Fagdidaktik
 1. Bestemmelser om faget i skolen, skolefagets begrundelse og historiske udvikling.
 2. Kriterier for planlægning, gennemførelse og evaluering af engelskundervisningen i folkeskolen, inklusive fokus på metoder, materialer, progression, undervisningsdifferentiering og lærerens rolle som sproglig vejleder.
 3. Kriterier for udvælgelse af indhold i undervisningen.
 4. Varierede aktivitetstyper, der sigter på at udvikle sprogfærdighed, motivation for faget og selvstændig læring.
 5. Kriterier for vurdering og fremstilling af undervisningsmaterialer.
 6. Kriterier for valg af andre hjælpemidler til brug i undervisningen.
 7. Engelskfagets rolle i tværfaglige sammenhænge.
Sprogfærdighed og sprogtilegnelse
 1. Kommunikationsstrategier i de fire grundlæggende færdigheder (lytte, læse, tale og skrive).
 2. Strategier for ordforrådstilegnelse.
 3. Teorier om sprogtilegnelse og heraf afledte metoder.
Sprog og sprogbrug
 1. Analyse af et varieret tekstudvalg, herunder lyd og billede, med henblik på bevidstgørelse om stillag og tekstopbygning.
 2. Vurdering af læringsmæssige muligheder i forskellige genrer.
 3. Semantik, udtale, intonation, ordforråd, ortografi, grammatik, tekstlingvistik og pragmatik.
 4. Beskrivelse og analyse af elevsprog (intersprogsanalyse).
 5. Komparativ sprogbeskrivelse.
Kultur- og samfundsforhold
 1. Andre kulturer set i relation til egen kultur; kulturforståelse og interkulturel kompetence.
 2. Tekster på engelsk, der behandler emner af universel og global karakter samt tekster om engelsktalende lande, der belyser kultur- og samfundsforhold.
 3. Engelsk som modersmål og som fremmedsprog, herunder engelsk som kommunikationssprog i internationale sammenhænge (lingua franca).
 4. Kulturbegrebets forskellige facetter og disses forbindelser til andre fag.
Samspil med andre fag i læreruddannelsen

Forbindelsen mellem almen didaktik og fagdidaktikken tydeliggøres bl.a. i forbindelse med praktikken. Endvidere kan mange af engelskfagets forskellige aspekter indgå i forbindelse med nogle af læreruddannelsens øvrige fag; med disse fag arbejdes i perioder funktionelt tværgående.

Derudover rummer faget en række æstetiske, etiske, historiske, kulturelle og sproglige dimensioner, der på forskellig vis skaber samarbejdsmuligheder med en række af læreruddannelsens øvrige fag.

Indholdsbeskrivelse af engelsk på Frederiksberg Seminarium

De studerende tilegner sig faglig og fagpædagogisk viden, indsigt og færdigheder som nødvendige forudsætninger for at kunne fungere som engelsklærer, sproglig og faglig vejleder og sproglig model.

Faget tilrettelægges således, at samspillet mellem viden om sprog og kommunikation, den kulturelle dimension, de studerendes eget sprogstudium og udviklingen af fagdidaktisk bevidsthed styrkes.

Studiet organiseres i en række tematiske forløb. Ét af disse temaer skal omhandle børne- og/eller ungdomskultur.

I løbet af studiet afleveres tre semesteropgaver, af hvilke mindst én skal være fagdidaktisk. Alle fagets CKF-områder skal behandles i én eller flere af disse opgaver, som afleveres fortløbende efter aftale mellem det enkelte hold og læreren. Semesteropgaver skrives individuelt eller i grupper à to studerende. Afleveringsfrister fastsættes af læreren.

Afløsning

Afløsning kan finde sted inden for området: udtale/fonetik i form af et kursus med mødepligt. Hvis afløsning ikke er indfriet, skal den studerende eksamineres i området.

Eksamensbestemmelser

Fagets årsværk

0,55 ÅV/33 ECTS

Type

En centralt stillet skriftlig eksamen
En lokalt stillet mundtlig, individuel eksamen

Form

Den skriftlige eksamen er en centralt stillet opgave.

Den mundtlige eksamen består af tre dele, tidsmæssigt ligeligt fordelt mellem:

 1. Sprogfærdighed og sprogtilegnelse samt Kultur- og samfundsforhold
  En samtale på engelsk om et individuelt emne med udgangspunkt i et skriftligt oplæg. Emnet baseres på selvlæste, fortrinsvis skønlitterære, af læreren godkendte tekster. Blandt de opgivne tekster vælger den studerende ca. ½ side til oplæsning. Der drages paralleller til fælles læst stof.
 2. Fagdidaktik
  En samtale på engelsk om et fagdidaktisk emne med udgangspunkt i et abstract (1 side) af den studerendes fagdidaktiske semesteropgave.
 3. Sprog og sprogbrug
  En samtale på engelsk eller på dansk om et lodtrukkent spørgsmål inden for CKF-området Sprog og sprogbrug med udgangspunkt i elevproducerede tekster.

Varighed (inkl. votering)

Skriftlig eksamen: 6 timer
Mundtlig eksamen: 60 min. forberedelsestid + 60 min. eksamination

Grundlag

CKF, studieordning, redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelser for indstilling til eksamen

 1. Tre semesteropgaver (ca. 6 sider ved individuelle opgaver og ca. 10 sider ved gruppeopgaver), der bedømmes individuelt og godkendes af læreren. Afleveringsfrister fastsættes af læreren.
 2. Individuelt emne med kort skriftligt oplæg (omfang 2-5 sider) der afleveres på fastlagt dato (ca. 1. maj).

Karaktergivning

Der gives to karakterer efter 7-trinsskalaen, en for den skriftlige prøve og en for den mundtlige prøve. Den mundtlige karakter er udtryk for en helhedsvurdering af den studerendes beherskelse af alle fire CKF-områder. Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V