Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Dansk som andetsprog

Studieordning: 2004

Fag: Dansk som andetsprog

Præambel

Kernen i faget dansk som andetsprog i læreruddannelsen er sprog og kultur set i et andetsprogsperspektiv og fagets didaktik.

Målet er, at den studerende

 1. på baggrund af fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder bliver i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning af tosprogede elever,
 2. tilegner sig viden om tosprogethed, andetsprogstilegnelse, sprog og sprogbrug samt færdighed i at beskrive og analysere sprog, og
 3. får indsigt i kulturteorier og -begreber.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Fagdidaktik

I arbejdet indgår

 1. fagets organisering i skolen, herunder dets begrundelse og historiske udvikling,
 2. faget dansk som andetsprogs mål, indhold og arbejdsformer i skolen,
 3. faget som en dimension i folkeskolens øvrige fag,
 4. sprogundervisningsteorier og –metoder,
 5. lærerens rolle som sproglig vejleder af tosprogede elever i deres mundtlige og skriftlige andetsprogsudvikling,
 6. fagets forskellige evaluerings- og vurderingsformer,
 7. analyse, vurdering og udarbejdelse af undervisningsmaterialer til tosprogede elever og
 8. anvendelse af forskellige undervisnings-, arbejds- og evalueringsformer.
Andetsprogstilegnelse

I arbejdet indgår

 1. teorier om tilegnelse af andetsproget, herunder modersmålets betydning,
 2. progression i sprogtilegnelse, herunder strategier for ordforrådstilegnelse og lyttestrategier på andetsproget,
 3. mundtlig og skriftlig udtryksfærdighed og kommunikationsstrategier,
 4. tosprogethed og tosproget udvikling; sprogblanding, kodeskift og lån og
 5. intersprog og intersprogsanalyse.
Sprog og sprogbrug

I arbejdet indgår

 1. dansk sprog i et sammenlignende perspektiv,
 2. sprogbrug og sprognormer og
 3. beskrivelse og analyse af elevsprog (intersprogsanalyse).
Læsning og skrivning i et andetsprogsperspektiv

I arbejdet indgår

 1. alfabetisering på dansk som andetsprog,
 2. teori om den grundlæggende læse- og skriveudvikling med vægt på læse- og skriveudvikling på andetsproget og
 3. den fortsatte læse- og skriveudvikling.
Sprog og kultur

I arbejdet indgår

 1. kulturteori og kulturopfattelser, herunder samspillet mellem sprog og kultur,
 2. sprog og identitetsdannelse i et flerkulturelt samfund,
 3. den flerkulturelle skole,
 4. interkulturel undervisning og
 5. tosprogethed som samfundsmæssigt fænomen, herunder sprog- og uddannelsesplanlægning.
Fagets sammenhæng med læreruddannelsens øvrige fag

Dansk som andetsprog er en naturlig dimension i alle folkeskolens fag. I seminariefaget dansk som andetsprog er mødet mellem tosprogede elevers dansksproglige forudsætninger og folkeskolens fags fagsprog et genstandsfelt. Det lægger naturligt op til et samarbejde med de fag i læreruddannelsen, der også er skolefag. Derudover rummer faget en række samfundsmæssige, kulturelle og sproglige aspekter, som har berøringsflader med en del af læreruddannelsens øvrige fag. Her er også oplagte samarbejdsmuligheder.

Indholdsbeskrivelse af dansk som andetsprog på Frederiksberg Seminarium

De fem områder, der er beskrevet i CKF’erne, integreres i et helhedssyn på sprog, kultur, samfund og identitet, andetsprogstilegnelse og formidling.

Undervisningen tilrettelægges i form af mindst fem tematiske forløb, der tager udgangspunkt i et eller flere indholdsområder fra CKF’erne.

Med henblik på at fremme faglig fordybelse, systematisk selvvirksomhed og samarbejde indgår i tilknytning til fire af de tematiske forløb følgende semesteropgaver (tre skriftlige og en mundtlig):

 • en skriftlig opgave inden for området „Sprog og kultur“, der sigter mod de studerendes bevidstgørelse i forhold til kulturelle holdninger, fordomme og selvforståelse
 • en mundtlig opgave inden for området „Fagdidaktik“ med henblik på en fagdidaktisk, læsepædagogisk analyse af undervisningsmaterialer i dansk som andetsprog i skolens fag. Heri kan indgå fremstilling af eget materiale
 • et projekt med udgangspunkt i et feltarbejde, der behandler et eller flere områder i CKF’erne
 • en skriftlig opgave, der forbinder områderne „Sprog og sprogbrug“, „Fagdidaktik“ og „Andetsprogstilegnelse“ med henblik på lærerens rolle som sproglig vejleder

IT og det praktisk-musiske element indgår som en naturlig del af undervisningen.

Undervisning og vejledning skal tillige med den studerendes selvvirksomhed opfylde fagets formål.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i dansk som andetsprog.

Eksamensbestemmelser

Fagets årsværk

0,55 ÅV/33 ECTS

Type

En centralt stillet skriftlig eksamen.
En lokalt stillet mundtlig eksamen

Form

Skriftlig eksamen:

Individuel 6-timers prøve med opgave stillet af Undervisningsministeriet.

Mundtlig eksamen:

Individuel mundtlig eksamen, der består af to dele:

 1. et selvvalgt emne med udgangspunkt i et skriftligt oplæg på maks. 5 sider. Udgør ca. 30 min.
 2. et individuelt lodtrukkent spørgsmål inden for CKF’erne „Sprog og sprogbrug“, ;Andetsprogstilegnelse“ og „Fagdidaktik“ med udgangspunkt i elevproducerede tekster. Udgør ca. 20 min. 

Varighed (inkl. votering)

Skriftlig eksamen: 6 timer

Mundtlig eksamen:
60 min. forberedelsestid + 60 min. eksamination

Grundlag

CKF, studieordningen samt redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelser for indstilling til eksamen

 1. Fire godkendte semesteropgaver, heraf tre skriftlige (5-10 sider). Opgaverne bedømmes og godkendes af læreren. Afleveringsfrist fastsættes af læreren.
 2. Skriftligt oplæg (maks. 5 sider), der afleveres på en af seminariet fastlagt dato (ca. 1. maj). Emnet skal godkendes af læreren.

Karaktergivning

Der gives to karakterer efter 7-trinsskalaen: én for den skriftlige prøve og én samlet for den mundtlige prøve. Det skriftlige oplæg indgår ikke i bedømmelsen.

Ekstern censur

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V