Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

5.2 Deltagelsespligt - deltagelseskrav

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

Studerende ved læreruddannelsen har jf. BEK nr. 1068 af 08/09/2015, §15, pligt til at deltage i uddannelsen, som den er tilrettelagt af Metropol og beskrevet i studieordningen.

 

Opfyldelse af deltagelsespligten, herunder mødepligten, kan være:

  • Betingelse for godkendelse af et modul.
  • Forudsætningskrav for deltagelse i de nationale modulprøver.

 

Deltagelsespligten, herunder mødepligten, kan opfyldes på forskellige måder alt efter modulernes indhold og tilrettelæggelse.

 

En eller flere af følgende muligheder kan benyttes inden for det enkelte modul og er beskrevet i modulernes afsnit om deltagelseskrav (studieordningens Del 3 (modulbeskrivelser og kompetencemålsprøver) og Del 4) (modulbeskrivelser, øvrige)

  • Mødepligt betyder, at den studerende skal være fysisk til stede ved en given aktivitet.
  • Krav om aflevering af et antal studieprodukter, som det er beskrevet i de enkelte moduler.
  • Krav om et antal fremlæggelser eller andre præsentationsformer som beskrevet i de enkelte moduler.

 

Det gælder for det studieprodukternes, fremlæggelsernes mv. vedkommende, at det skal være tydeligt, at den studerende har arbejdet redeligt med stoffet, herunder at der ikke er plagieret, og således at produkter og fremlæggelser har et redeligt indhold og viser at den studerende har opfyldt det enkelte moduls videns- og færdighedsmål.  Hvis produkterne ikke har et redeligt indhold, er deltagelseskravet ikke opfyldt. Der henvises i øvrigt til studieordningens Del 2 (fællesdel) afsnit 3.

 

I den enkelte undervisers modulplan/lektionsplan udfoldes de nærmere forhold for opfyldelse af deltagelseskravet, herunder specifikke krav til studieprodukters form og indhold, forhold omkring evt. mødepligt samt deadlines/afleveringsfrister for studieprodukter.

 

5.2.1 Registrering af deltagelseskrav og godkendelse af deltagelseskrav

Underviseren i det enkelte modul har ansvaret for løbende at registrere, om de studerende opfylder deltagelsespligten. Underviseren sikrer, at den løbende registrering af deltagelsespligten, herunder mødepligten, er tilgængelig for de studerende.

 

Godkendelse af det enkelte modul forudsætter at den studerende opfylder de beskrevne deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskrav, herunder mødepligt, foretages af underviseren. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført.

 

5.2.2 Manglende opfyldelse af deltagelseskrav

En studerende på Læreruddannelsen anses for studieaktiv, så længe deltagelsespligten på uddannelsen er opfyldt.

Forudsætningskrav herunder møde-/deltagelsespligt fremgår af de enkelte modulbeskrivelser samt mere detaljeret udfoldet i lektionsplaner.

Opfyldelse af forudsætningskrav på et semester forud for deltagelse i semestrets prøver på Læreruddannelsen, skal være accepteret senest 7 dage før prøvens afholdelse.

 

Manglende opfyldelse af et givent deltagelseskrav registreres af underviseren i modulet. Underviseren er forpligtet til at gøre den studerende bekendt med utilstrækkelig opfyldelse af deltagelseskrav.

 

Ved manglende opfyldelse af enkelte deltagelseskrav gives den studerende mulighed for at udarbejde en erstatningsaktivitet efter underviserens angivelser og inden for modulets rammer. Der tilbydes ikke vejledning til dette. Evt. opsamling på dette skal senest ske i ugen afsat til modulevaluering. Såfremt ugen anvendes til erstatningsaktivitet med henblik på opfyldelse af deltagelseskrav, bortfalder muligheden for en evaluerende samtale (se afsnit 6)

 

Erstatningsaktivitet udgør den studerendes andet forsøg på at opfylde deltagelseskrav.

 

Er underviseren i tvivl om en studerendes aktive deltagelse i studiet, kan den studerende indkaldes til samtale med studievejleder eller uddannelsesleder. Samtalen vil fokusere på årsager til den manglende deltagelse og muligheder for at sikre aktiv deltagelse fremover, herunder muligheder for at indhente det forsømte.

 

Der kan søges om dispensation fra manglende opfyldelse af  deltagelseskrav, herunder mødepligt,  på baggrund af usædvanlige forhold. Dispensation søges ved uddannelsesleder.

 

Såfremt den studerende får meddelelsen ikke gennemført deltagelsespligt under kategorierne mødepligt, aflevering af studieprodukter og fremlæggelse, kan den studerende klage skriftligt til uddannelsesleder senest en uge efter at den studerende har modtaget meddelelsen. Uddannelseslederens afgørelse kan ikke ankes.

 

Får den studerende meddelelsen ikke bestået prøve ifm. et modul, kan den studerende klage jf. studieordningens Del 2 (fællesdel), afsnit 7.

 

Om deltagelseskrav og mødepligt i øvrigt henvises til studieordningens Del 2 (fællesdel) afsnit 2.

 

5.2.3: Modulreparation

Hvis den studerende ikke får et modul godkendt ved første eller andet forsøg (erstatningsaktivitet), skal han/hun reparere den manglende godkendelse. Den studerende skal da efter modulets afslutning udarbejde en reparationsopgave. Reparationsopgaven stilles af fagets undervisere og udarbejdes og afleveres individuelt. Der tilbydes ikke vejledning.

 

Reparationsopgaven udgør den studerendes tredje – og sidste – forsøg på at opfylde deltagelseskrav.

 

I opgaven skal den studerende anvende den litteratur og empiri, der er arbejdet med i modulet, og modulets videns- og færdighedsmål indgår i opgaven.

 

Såfremt reparationsopgaven ikke godkendes indkaldes den studerende til en samtale med henblik på afklaring af det videre studieforløb.

 

Tidspunkt og procedurer for modulreparation vil fremgå af IntraPoL.

 

5.2.4. Deltagelsespligt for studerende under åben uddannelse

For studerende under åben uddannelse (merit- og enkeltfagsstuderende) gælder de samme krav til deltagelsespligt (herunder obligatoriske studieprodukter og mødepligt) som for ordinære studerende.

Studerende under åben uddannelse har dog ret til at gå til eksamen som selvstuderende, jf. § 5, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om åben uddannelse.

 

For at gå til eksamen som selvstuderende skal den studerende inden semesterstart have tilmeldt sig til det enkelte modul som selvstuderende. Derved fraskriver den studerende sig mulighed for at følge undervisningen, men tilbydes 2 vejledningslektioner.

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V