Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

5.1 Studieaktivitetsmodel

Studieordning: 2016 (LU 13, Frb.)

I alle uddannelsens moduler angives et minimum af studieaktiviteter, som indgår i modulet, samt en vejledende fordeling af forventet arbejds- og studiebelastning i de fire kvadranter (se modellen nedenfor). Der indgår en progression og variation af studieaktiviteter hen over modulerne og uddannelsen som helhed. Den studerendes egen vejledende arbejdsindsats er på 275 arbejdstimer pr. modul à 10 ECTS-point, inklusiv evaluering og den studerendes forberedelse frem mod aktuelle kompetencemålsprøver. Som udgangspunkt afsættes 30 timer i kategori 3 til den studerendes arbejde med den til modulet tilhørende kompetencemålsprøve. Øvrige timer fordeles i alle studieaktivitetsmodellens kvadranter.

 

Nedenstående studieaktivitetsmodel er gældende for læreruddannelsen på landsplan. Den synliggør, hvem der initierer, og hvem, der deltager i de forskellige undervisnings-, studie- og læringsaktiviteter, samt at studiet er et fuldtidsstudium bestående af forskellige aktiviteter. Den anvendes som afsæt for gensidig forventningsafstemning mellem undervisere og studerende. Studieaktivitetsmodellen vil således indgå i modulernes lektionsplaner.

 

Oversigt over studieordning 2016 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V