Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Biologi

Studieordning: 2004

Fag: Biologi

Præambel

Kernen i faget biologi er indsigt i biologiske sammenhænge og menneskets samspil med naturen. Centralt står evnen til at arbejde praktisk og teoretisk med biologiske argumenter og modeller under inddragelse af samfundsmæssige og værdimæssige perspektiver. Sammenhæng mellem fagets hovedområder skabes ved at koble fagets teori tematisk sammen med naturundersøgelser og eksperimenter i laboratoriet. Fagdidaktikken indgår i alle fagets hovedområder og er selv et hovedområde.

Målet er, at den studerende kvalificerer sig til at undervise i biologi i folkeskolen.

Den studerende skal derfor opnå indsigt og erfaring inden for fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder og kunne sammenkæde fagets niveauer og områder i arbejdet med skolerelevante temaer.

Den studerende skal desuden tilegne sig fagets karakteristiske metoder og arbejdsformer og kunne anvende disse i undervisningspraksis i skolen.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Fagdidaktik
 1. Kriterier for stofvalg, principper for planlægning, forskellige undervisningsformer samt vurdering af elevernes læring og indflydelse i faget.
 2. Skolefagets udvikling, herunder mulighederne for anvendelse af fagets biologiske og etiske perspektiver på produktion og livsstil.
 3. Elevens arbejde med naturundersøgelser og eksperimenter i undervisningen.
 4. Analyse og vurdering af undervisningsmaterialer i faget, herunder IT.
 5. Fagets relationer til de naturvidenskabelige fag i skolen – og til skolens øvrige fag (herunder slutmål for faget natur/teknik).
De levende organismer og deres biotoper
 1. Karakteristiske organismers bygning og tilpasninger til levestedet.
 2. Sammenhænge og dynamik i væsentlige danske og udenlandske økosystemer.
 3. Menneskeskabte påvirkninger af organismer og økosystemer.
Sundhed og fysiologi i biologisk perspektiv
 1. Basale fysiologiske funktioner og cellulære processer hos mikroorganismer, planter, dyr og mennesker.
 2. Sundhedsmæssige problemstillinger i forbindelse med levevilkår, livsstil og livskvalitet.
Genetik, evolutions- og adfærdsbiologi
 1. Basale genetiske begreber og sammenhænge.
 2. Centrale begreber og teorier om biologisk evolution.
 3. Dyrs adfærd sat i relation til evolution og tilpasning.
Anvendelse af biologi i produktion og bioteknologi
 1. Anvendelse af bioteknikker på mikroorganismer, planter, dyr og mennesker samt konsekvenser heraf.
 2. Husdyrs adfærd og udnyttelse af husdyr i produktionen.
 3. Råvare- og fødevareproduktion anskuet i lyset af bæredygtighed og natursyn.
 4. Miljøproblemer med hovedvægt på lokale og globale perspektiver.
Feltbiologi og eksperimentel biologi
 1. Arbejdsmetoder.
 2. Den studerendes eksperimenter og undersøgelsesresultater.
 3. Ekskursioner til biotoper og virksomheder.
 4. Undersøgelser i naturen med anvendelse af feltudstyr.
 5. Undersøgelser og eksperimenter i laboratoriet med anvendelse af laboratorieudstyr.
 6. Informations- og kommunikationsteknologi til indsamling og bearbejdning af data og anden information, til simulering og til visualisering.
 7. Adfærd i undervisningslaboratoriet og i naturen.
Biologis bidrag til sammenhæng i uddannelsen

Faget har nær sammenhæng med uddannelsens andre naturvidenskabelige fag med hensyn til naturforståelsen og bør endvidere spille sammen med en vifte af læreruddannelsens øvrige fag, fx samfundsfag, historie, religion og dansk, sådan som det sker i skolen i relation til „det grønne islæt“. Samspillet kan også etableres over pædagogiske begreber som handlekompetence inden for miljøundervisningen.

Indholdsbeskrivelse af biologi på Frederiksberg Seminarium
 • Obligatoriske moduler:

Kursus i laboratorieteknik og sikkerhed i laboratoriet med mødepligt. Kurset gennemføres inden for de to første semestre.
Der afholdes en faglig og metodisk evaluering á 3 timers varighed efter hvert semester. Evalueringsformerne er relaterede til de i folkeskolen anvendte evalueringsformer i faget biologi.

 • Der arbejdes med fire hovedområder:
  • Almen økologi, herunder naturbaserede erhverv og naturforvaltning.
  • Fysiologi, sundhed og etologi:
   • Bygning og livsfunktioner fra celleniveau til den flercellede organisme med undersøgelser/eksperimenter i laboratoriet. Der lægges vægt på menneskets fysiologi med organernes normale funktion som grundlag for forståelse af sundhed.
   • Med dyrefysiologi som grundlag behandles adfærdsbiologi.
  • Genetik og evolution:
   • Gener og genetik med relation til evolutionsteorien.
   • Udviklingslære med udgangspunkt i Darwins evolutionsteori og molekylærbiologisk viden.
  • Feltbiologi:
   • Deltagelse i og ledelse af feltbiologiske ekskursioner til forskellige danske naturlokaliteter.
   • Der afholdes en feltbiologisk uge i en egn af Danmark med andre biotoper end dem, der kan nås på en 1-dags ekskursion. Mødepligt.

Rapporter:

 1. Der udarbejdes én rapport over et selvvalgt emne. Emnet skal som minimum dække to af ovenstående hovedområder. Desuden inddrages didaktiske overvejelser for emnets gennemførelse i folkeskolens biologiundervisning fra 7-9. klasse. Opgaven er på 15 sider ekskl. Bilag.
 2. Et selvvalgt økosystem udvælges og følges som minimum gennem det sidste studieår. Der udarbejdes en rapport som skal indeholde formålet med undersøgelsen, resultater over biotiske og abiotiske undersøgelser, konklusion over økologiske sammenhænge samt fagdidaktiske overvejelser over lokalitetens anvendelse i folkeskolen. Rapporten er på 15 sider ekskl. bilag. Rapporten sendes til censor i en udgave på 1 side med selvvalgt indhold.
 3. Rapport over oplevelser, arbejdsformer og faglige begreber fra studieturen. Rapporten er på min. 15 sider inkl. bilag og udarbejdes i grupper á 2-4 studerende.

Studieenhederne kan indgå i tværfaglige samarbejder.

I samarbejde med geografi og fysik/kemi vælges emner og arbejdsformer, der sigter mod den fælles afgangsprøve i 9. klasse mellem fagene biologi, geografi og fysik/kemi.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i biologi.

Eksamensbestemmelser

Fagets årsværk

0,55 ÅV/33 ECTS

Type

To mundtlige prøver

Form

Prøven består af to delprøver:

 1. Feltbiologi
  Eksamen tager udgangspunkt i rapporten over det lodtrukne økosystem samt friskt primærmateriale fra økosystemet.
 2. Almen biologi
  Eksamen tager udgangspunkt i den selvvalgte opgave.
  Individuel eksamen.

Varighed (inkl. votering)

Delprøve 1:
30 min.
Delprøve 2:
30 min.

Grundlag

CKF, studieordning og redegørelse for eksamensgrundlaget

Betingelser for indstilling til eksamen

 1. Godkendt laboratoriekursus (gennemføres inden for de to første semestre).
 2. Deltagelse i mindst tre ekskursioner inden for de fire semestre.
 3. Medplanlægning af mindst én ekskursion inden for de fire semestre.
 4. Godkendt rapport fra studieuge. Afleveres til tidsfrist fastsat af læreren.
 5. Godkendt rapport over arbejdet med det selvvalgte økosystem (jf. delprøve 1). Afleveres til tidsfrist fastsat af seminariet (ca. 1. maj).
 6. Godkendt rapport over selvvalgt emne (jf. delprøve 2). Afleveres til tidsfrist fastsat af seminariet (ca. 1. maj).

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren bygger på en samlet vurdering af de to delprøver.
Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V