Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Billedkunst

Studieordning: 2004

Fag: Billedkunst

Præambel

Kernen i faget billedkunst som læreruddannelsesfag er arbejdet med billeder som midler til oplevelse, erkendelse og dannelse. Billeder defineres bredt som visuelle, kommunikative udtryk. Centralt for undervisning i faget er tilegnelsen af undervisningskompetencer på baggrund af en integrering af fagets hovedområder.

Målet er, at den studerende

 1. opnår indsigt og kompetence i at forbinde og anvende skolefagets hovedområder og fagdidaktik i en reflekteret undervisning i billedkunstfaget,
 2. tilegner sig praktiske færdigheder gennem eksperimenterende og undersøgende arbejde med billeder, samt indsigt i, hvordan form, indhold og funktion indgår i et samspil i dette arbejde,
 3. får erfaringer med og indsigt i billedarbejde som middel til oplevelse og erkendelse,
 4. tilegner sig teoretisk viden om billeder, kunst og anden visuel kultur i en kommunikativ, kulturel og historisk kontekst,
 5. tilegner sig viden om børn og unges billedfremstilling og brug af billeder,
 6. tilegner sig viden om billedpædagogik og fagets historie, og
 7. tilegner sig fagdidaktisk viden og kompetencer som forudsætning for at begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning i billedkunst, herunder deltagelse i tværfagligt samarbejde og kulturprojekter.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Fagdidaktik

Skolefagets begrundelse, indhold og historiske udvikling. Bestemmelser om faget i folkeskolen.

Teorier om børn og unges billedbrug. Herunder børn og unges billedsproglige udvikling og socialisering til samfundets visuelle kulturformer.

Billedpædagogiske teorier, aktuelt og historisk, herunder teori om æstetiske læreprocesser.

Billedfremstilling

Praktisk undersøgende og eksperimenterende billedarbejde inden for et alsidigt udvalg af udtryksformer og genrer.

Erfaring med og refleksioner over, hvordan samspillet mellem form, indhold og funktion indgår i betydningsdannelsen, herunder valg og brug af medier, materialer og teknikker.

Billedkundskab

Analyse- og samtalemetoder, der bidrager til oplevelse, beskrivelse, fortolkning og sammenligning af billedudtryk, og som er redskaber i forbindelse med vejledning i, tematisering og evaluering af billedarbejde.

Teorier og problemstillinger til belysning af billeder som sprog og kommunikation.

Teorier og problemstillinger til belysning af kunst- og æstetiksyn.

Strømninger i dansk og international kunst og andre visuelle kulturformer, herunder behandlingen af centrale temaer i forskellige billedkulturer.

Fagets samspil med de øvrige fag i læreruddannelsen

Tværfagligt samarbejde tilstræbes i arbejdet med billedformer og visuel kultur, der integrerer andre fagområder, eller hvor samarbejde med andre fagområder kan kvalificere behandlingen af bestemte temaer.

Faget bidrager med kundskaber om og færdigheder i at arbejde med billedudtryk, billedanalyse, formidling og brug af visuelle medier i andre faglige sammenhænge.

Indholdsbeskrivelse af billedkunst på Frederiksberg Seminarium

Fagdidaktik, billedfremstilling og billedkundskab vil fortrinsvis indgå i studieforløbet i sammenhæng med hinanden med henblik på at udvikle den studerendes overvejelser over egen praksis.

Der arbejdes i skabende, eksperimenterende og analyserende billedprocesser inden for forskellige skildringsformer. Udgangspunktet herfor er plane, rumlige og elektroniske billedformer. Omfanget inden for de forskellige kategorier vil kunne vægtes forskelligt. Dette planlægges i samarbejde mellem lærer og studerende.

I studiets forløb vil der blive stillet individuelle opgaver med udgangspunkt i billedsproglige udtryksformer, hvor den studerende skal arbejde aktivt med sin egen billedproduktion og samtidig udvikle færdigheder til at kunne redegøre for fagets begreber og metoder.

Det må påregnes, at en del af det billedskabende arbejde foregår uden for den egentlige undervisning.

Der arbejdes med fagets teoriområder i relation til CKF.

Ekskursioner kan indgå i relation til emner, som er aktuelle i forhold til undervisningen. I studiet kan indgå en studierejse, som planlægges i et samarbejde mellem lærer og studerende.

Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i billedkunst.

Eksamensbestemmelser

Fagets årsværk

0,55 ÅV/33 ECTS

Type

Mundtlig prøve

Form

Samtale på baggrund af skriftligt oplæg.
Gennemgang af den studerendes udstilling samt individuelt emne med udgangspunkt i det skriftlige oplæg.
Eksamen er individuel

Varighed (inkl. votering)

60 min.

Grundlag

CKF, studieordning, redegørelse for eksamensgrundlaget.

Betingelser for indstilling til eksamen

 • En udstilling af et repræsentativt udsnit af den studerendes arbejder udført gennem studieforløbet. Udstillingen ophænges før eksaminationsdagen og præsenteres ved eksamen. Der kan i udstillingen indgå op til 15% gruppefremstillede produkter, som den studerende har udarbejdet i samarbejde med andre studerende. Det skal fremgå hvilke andele af værket den enkelte studerende har udført.
 • Et skriftligt oplæg (maks. 5 sider) som indeholder:
  1. En didaktisk redegørelse for et undervisningsforløb.
  2. Beskrivelse og analyse af et billedtema.

Det skriftlige oplæg kan udarbejdes af max to studerende, beskrivelse og analyse af billedtema skal være individuelt. Det skriftlige oplæg kan suppleres med bilag, som forklarer og uddyber problemfelter i opgaveteksten.

Afleveringsfrist for det skriftlige oplæg fastsættes af seminariet (ca. 1. maj).

Karaktergivning

Der gives én karakter efter 7-skalaen.

Bedømmelsen er en samlet vurdering af udstilling og eksamination. Det skriftlige oplæg indgår ikke i bedømmelsen.
Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V