Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

TP1: Udsatte børn og unge

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Formål

Formålet med modulet er at ruste de studerende til aftagernes behov for medarbejdere, der er kompetente til at arbejde på tværs af professioner.  

Derudover skal de studerende træne og øve sig i at indgå i naturlige arbejdsfællesskaber med andre og med afsæt i egen professionsfaglighed bidrage til fælles opgaveløsning.

Modulet sigter på at fremme tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, hvor:

 • Det centrale fokus er borgerens/patientens behov.
 • Fagprofessionelle fra to eller flere professioner indgår i løsning af en fælles opgave indenfor naturlige arbejdsfællesskaber beskrevet i praksisproblemstillingen
 • Hver fagperson bidrager til opgaveløsningen med sin monoprofessionelle kundskab.
 • Samarbejdet foregår i en atmosfære præget af tryghed, ligeværd, gensidig respekt og imødekommenhed. Værdien af forskellighed understøttes og anvendes til gavn for borgeren/patienten.

 

Modulets rammer

På modulet indgår studerende fra Metropols 12 professionsbacheloruddannelser

Modulet udbydes to gange årligt i et samlet forløb over 10 uger med start henholdsvis uge 6 og uge 35. 

Modulets placering og uddannelsernes deltagelse henholdsvis forår og efterår fremgår nedenstående:

Uddannelser

Placering på uddannelsen

Deltagelse

Bioanalytiker

Ergoterapeut

Ernæring og sundhed Fysioterapeut

Jordemoder

Sygeplejerske

Radiograf

Modul 5

Forår og efterår

Katastrofe- og risikomaneger

Modul 7

Forår og efterår

Socialrådgiveruddannelsen

Modul 10

Forår og efterår

PB i offentlig administration

Modul 7

Forår

Global Nutrition and Health

Modul 9

Efterår

Læreruddannelsen

Start af 3. semester

Efterår

 

Fælles ramme for læring

Den studerende har ved modulets afslutning opnået:

Viden om:

 • aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentitet
 • professionens opgaver, roller og ansvar og samspillet med andre professioner i tværprofessionelle og tværsektorielle sammenhæng
 • juridiske rammer og etiske aspekter i samarbejdet mellem professioner og sektorer

 

Færdigheder i at:

 • arbejde helhedsorienteret på baggrund af praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden
 • identificere og kritisk vurdere en relevant tværprofessionel problemstilling samt planlægge og koordinere indsatser eller forløb i forhold hertil
 • kommunikere målrettet og reflekteret i tværprofessionelle sammenhænge, og i relationer med borgere/brugere/patienter,

 

Kompetencer til at:

 • planlægge og koordinere forløb/indsatser på tværs af professioner og sektorer
 • indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen og andres professionsansvar
 • reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde.

 

Temaets praksisproblemstililing

Til det tværprofessionelle modul med temaet udsatte børn og unge er knyttet følgende praksisproblemstilling:

Det har store konsekvenser for børns og unges trivsel, hvis der ikke reageres i tide i forhold til problemstillinger, der kan påvirke deres opvækstvilkår. Med Barnets Reform kom der i 2011 fokus på at sikre en tidligere indsats, samt at sikre udsatte børn og unges rettigheder.

En tidlig indsats er afhængig af, at forskellige professioner kan samarbejde omkring tidlig opsporing og behandling af børn og unge i udsatte positioner. Undersøgelser på området peger på, at et samarbejde på tværs kan føre til gode resultater.

Der arbejdes med udsatte børn og unge i forskellige arenaer og inden for forskellige professioner. Da omdrejningspunktet i nærværende tema er det tværprofessionelle arbejde omkring barnet og den unge, vil praksisproblemstillingerne variere, alt efter hvilke professioner og i hvilken kontekst fokus er rettet. Forebyggelse og tidlig indsats i relation til udsatte børn og unge, er en af de centrale praksisproblemstillinger. For at kunne tage afsæt heri, må udgangspunktet være dér hvor professionerne mødes, eller hvor det kunne være relevant, at professionerne mødes i det tidlige forebyggende arbejde med børn og unge. 

Et centralt fokus er - hvordan identificeres de udsatte børn og unge i de forskellige areaner, eksempelvis i skolen, klubben, på sygehusenes børne- og fødeafdelinger? Hvordan handler forskellige professioner, når de bliver bekymrede for et barn eller en ung? Hvad kan professionerne gøre, og hvad har de pligt til? Hvordan arbejdes der i den kommunale forvaltning, når denne får kendskab til en bekymring? Hvordan kan der i det tværprofessionelle arbejde støttes op omkring barnet/den unge, når der er tale om børn med behov for særlig støtte? Hvordan kan forældre og barnet/den unge blive aktivt deltagende aktører i dette samarbejde?

 

Modulets indhold og opbygning

Tværprofessionel virksomhed

Undervisningen tager afsæt i tværprofessionelle og tværsektorielle arbejdsopgaver, som professionernes praksis er knyttet til.

 

Modulets indhold

Modulets indhold og undervisning er inddelt i følgende områder:

 • Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde omkring udsatte børn og unge.
 • Betydning af de monoprofessionelle perspektiver, for at opnå et helhedssyn og en fælles tværprofessionel indsigt.
 • Juridiske og etiske aspekter knyttet til temaet.
 • Kommunikation i tværprofessionelle sammenhænge knyttet til temaet.
 • Konflikthåndtering.
 • Teamsamarbejde.
 • Forældre og børneperspektiver.
 • Arbejde med centrale begreber omkring udsathed.

 

Undervisningens tilrettelæggelse

Undervisningen

På temaet deltager studerende fra 3-4 uddannelser. De studerende er fordelt i klynger á 35 studerende i hver. I klyngerne dannes 5-6 tværprofessionelle grupper á ca. 5-7 studerende. Grupperne er sammensat af studerende fra mindst 2 forskellige professioner. Jordemoderstuderende og lærerstuderende er aldrig i samme gruppe, idét de ikke/sjældent har et naturligt arbejdsfællesskab.

Modulet vil bestå af forelæsninger, dialogbaseret undervisning, projektarbejde og vejledning.

Til hver klynge knyttes to gennemgående undervisere, der også fungerer som facilitatorer, vejledere og 1. eksaminatorer ved den interne prøve. Der vil endvidere være gæsteundervisere.

Gruppernes samarbejde vil være et gennemgående og centralt element, idet  et velfungerende teamsamarbejde styrker det tværprofessionelle samarbejde. Der vil derfor være fokus på gruppeprocesser og gruppedynamik. Undervisers rolle vil være faciliterende, og det er de studerendes arbejde i grupperne, der er bærende gennem modulet.

Grupperne introduceres  til tankegangen om multible sandheder, da de studerende alle byder ind med forskellige kompetencer, der samlet set kan bidrage til et bredere perspektiv på samarbejdet omkring udsatte børn og unge.

Tre gange i løbet af modulet mødes hele klyngen til en fælles mundtlig feedback af de enkelte gruppers arbejde. De studerende forventes at deltage aktivt, både ved fremlæggelse og feedback.

 

Samarbejde med praksis

De studerende besøger i grupper á 5-7 et praksissted, for at få indblik i de forskellige professioners samarbejde omkring udsatte børn og unge.

Fokus i besøgene er professionernes kernefaglighed og tværprofessionelle samarbejde herunder eventuelle muligheder og barrierer for samarbejdet.

Grupperne aftaler et indledende besøg, hvor de undersøger/spørger ind til organisering og strukturer, der påvirker samarbejdet på makro-, meso- og mikroniveau. Desuden identificeres en tværprofessionel problemstilling, der kan arbejdes videre med i en projektopgave.

På andet og evt. tredie besøg indsamles empiri til til projektopgaven.

I uge 41 inviteres praksisstederne ind på uddannelsesstedet, for at høre de studerendes oplæg  om den indsamlede empiri i forhold til den tværprofessionelle problemstilling. Her lægges op til en diskusssion og konstruktiv kritik.

De studerende er som udgangspunkt selv ansvalige for at finde et  praksissted, der knytter an til gruppens tværprofessionelle problemstilling. Praksisstedet godkendes af klyngeunderviseren inden første besøg.

 

Obligatoriske studieelementer

 1. Deltagelse i temaets fagfestival, der forløber over to dage. De studerende vælger sig ind på to workshops hver dag (nærmere anvisning følger af klyngens underviser, når modulet opstartes).
 2. Deltagelse i fremlæggelse og opponering af gruppernes foreløbige problemstillinger. Praksissteder inviteres, således at de kan give feedback på fremlæggelsen. Krav til fremlæggelse og opponering gives af klyngeunderviser.
 3. For sygeplejestuderende er deltagelse i monofaglig undervisning i sundhedsinformatik obligatorisk og gennemførsel er en forudsætning for at gå op til intern prøve LINK

Ved manglede studieaktivitet skal den studerende udarbejde en erstatningsopgave.

 

Studieaktivitet

De studerende skal være aktive i hele forløbet og deltager i fremlæggelser, vejledning, forelæsninger, facilitering, undervisning og projektudarbejdelse etc.

Hvis der i en gruppe er samarbejdsproblemer eller manglende studieaktivitet inddrages vejleder og evt. temaansvarlig. Hvis der ikke kan findes en løsning inddrages uddannelsesleder for Enhed for Tværprofessionel Uddannelse.  

De 15 ECTS fordeler sig således:

 

Studieaktivitetsmodel: (Skabelon skal sættes ind)

 

 

Retningslinjer for den tværprofessionelle projektopgave

Indhold

Der er ingen fast rækkefølge for indholdet i det skriftlige projekt, men følgende punkter skal være indeholdt i opgaven:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Problemstilling

Præsentation af den tværprofessionelle problemstilling samt argumentation for problemets relevans i forhold til modulets formål. Argumentation for problemstillingens samfundsmæssige og organisatoriske betydning samt relevans for barnet/den unge. Afgrænsning af projektets problemstilling. Her præciseres de fokusområder, der danner udgangspunkt for problemformuleringen. En problemstilling rummer ikke nødvendigvis et problem, der skal løses. Det er ligeså relevant at belyse et tværprofessionelt samarbejde, der fungerer godt.

 • Problemformulering
 • Metode
  • Beskrivelse af det skriftlige produkts struktur (opgavens opbygning).
  • Videnskabsteoretiske overvejelser.
  • Beskrivelse af og argumentation for valg af metode til indhentning af empiri.
 • Teori

Begrundelse for valg af teori og teoretiske begreber, som planlægges anvendt som analyse redskaber.

 • Analyse og diskussion

Analyse og diskussion af empiriske fund ved hjælp af valgte teorier og begreber i relation til problemformuleringen.

 • Konklusion
 • Litteraturliste
 • Bilag

 

I alt max 24000 tegn, eksklusiv litteraturliste. Se endvidere retningslinjer for opgaveskrivning på Intrapol.

 

Bedømmelse

Nedenstående retningslinier for prøve på 10 ugers tværprofessionelt modul, tema Udsatte børn og unge tager udgangspunkt i Fælles retningslinier for prøve på 10 ugers tværprofessionelt modul Godkendt den 9. april 2015.

 

Prøveform

Mundtlig intern gruppeprøve med 4-7 studerende i hver gruppe.

Individuel bedømmelse efter 7-skalaen.

To interne bedømmere fra to forskellige professioner.

Eksaminationen tager udgangspunkt i en tværprofessionel problemstilling, der præsenteres mundtligt og på et videoklip af ca. 3 minutters varighed.

 

Det er en forudsætning for at kunne gå op til mundtlig prøve, at den studerende har afleveret/opfyldt obligatoriske studieelementer, beskrevet under pkt6.2. Manglende aflevering/opfyldelse medfører, at den studerende har brugt et prøveforsøg.

For bestemmelser vedrørende eventuelle erstatningsopgaver henvises til det konkrete temas modulbeskrivelse.

Der henvises i øvrigt til Eksamensbekendtgørelsen og Karakterbekendtgørelsen. Se IntraPol og/eller www.phmetropol.dk  

 

Prøve- og bedømmelsesgrundlag

Prøvegrundlaget er de samlede læringsaktiviter på modulet.

Bedømmelsesgrundlag er den mundtlige præstation.

 

Prøven

Prøven tager udgangspunkt i et selvvalgt videoklip af maksimalt 3 minutters varighed fra den tværprofessionelle problemstilling, de studerende har arbejdet med i det tværprofessionelle projekt.

 

Prøven afvikles på følgende måde:

 • Gruppen præsenterer og begrunder, hvilke problemstillinger, de ønsker at illustrere gennem videoklippet, maksimalt 10 minutter. Problemstillingerne skal relateres til læringsrammen og inddrage teori og begreber fra temaets litteratur. Præsentationen fordeles over flere studerende.
 • Videoklip vises, 3 minutter.
 • Herefter stiller bedømmerne spørgsmål til videoklippet og de præsenterede problemstillinger. Her inddrages det samlede prøvegrundlag med henblik på en faglig teoretisk diskussion i relation til både det tværprofessionelle og tværsektorielle perspektiv og til den studerendes egen profession.
 • Bedømmerne voterer (15 minutter) og giver fælles feedback med individuel karaktergivning til de studerende (20 min).
 • Alle studerende i gruppen er til stede under hele prøveforløbet samt ved den fælles tilbagemelding og individuelle karaktergivning, under forudsætning af, at alle studerende er indforståede med at de individuelle karakterer gives i gruppen.

 

Samlet er prøvens varighed:

 • 4 studerende – 55 minutter, samt 35 minutter votering og feedback, i alt 90 minutter
 • 5 studerende – 65 minutter, samt 35 minutter votering og feedback, i alt 100 minutter 
 • 6 studerende – 75 minutter, samt 35 minutter votering og feedback, i alt 110 minutter
 • 7 studerende – 85 minutter, samt 35 minutter votering og feedback, i alt 120 minutter

Prøven er offentlig og praksispartnere kan inviteres med som tilhørere, men kan ikke deltage ved votering, fælles feedback og karaktergivning.

 

Vejledning

Der gives gruppevis, skemalagt vejledning.

Feedback indgår systematisk i forløbet  fx i form af feedback-seminar med deltagelse af andre studerende og samarbejdspartnere fra praksis som en del af planlægning og forberedelse til prøven.

 

Individuel feedback

Efter prøven tilbydes de studerende individuel feedback med fokus på den studerendes fremadrettede studie og læringsmål. Den individuelle feedback gives  indenfor 14 dage efter prøvens afholdelse.

 

Fravær ved prøve grundet sygdom, orlov eller barsel

Deltagelse ved prøve kan kun afmeldes ved dokumentation for sygdom, orlov eller barsel.

 

Ved sygdom

Bliver den studerende forhindret i at deltage ved prøven på grund af sygdom, melder den studerende sig syg pr. mail på 10uger@phmetropol.dk hurtigst muligt og senest om morgenen på dagen for prøven.

Sygdom skal lægeligt dokumenteres. Dokumentation sendes til Studieservice på 10uger@phmetropol.dk senest 3 dage efter prøvens afholdelse. Såfremt en studerende ikke deltager i prøven og ikke kan fremvise gyldig dokumentation, tæller det som et brugt prøveforsøg.

Ny prøve afvikles så vidt muligt i ugen efter forløbets slutning, dvs. i uge 45/uge16. Den studerende er på forhånd tilmeldt reprøve og datoen for reprøve udmeldes med plan for ordinær prøve.

Hvis den studerende fortsat kan dokumentere sygdom, aftaler bedømmerne ny dato for prøve, når den studerende er raskmeldt. Studieservice giver den studerende skriftlig besked om ny dato for prøve.

Ny prøve foregår som en individuel prøve på baggrund af gruppens fælles udarbejdede videoklip.

Den studerende har 5 minutter til individuelt oplæg. Herefter er der 15 minutter til bedømmernes spørgsmål og diskussion, 15 minutter til votering og 10 minutter til feedback /tilbagemelding.

 

Ved ikke bestået prøve

Ved ikke bestået prøve afvikles 1. omprøve som udgangspunkt i ugen efter modulets afslutning, dvs. i uge 45/uge 16 eller følger temaets prøveafvikling på næste semester.

1. og 2. omprøve foregår som en individuel prøve på samme vilkår som ny prøve grundet sygdom.

 

Uredelighed og snyd ved prøven

Hvis der under eller efter prøven opstår mistanke om uredelighed eller snyd, kan den studerende nægtes adgang til prøven. I særlige grove tilfælde eller ved gentagne tilfælde af dokumenteret uredelighed/snyd kan den studerende bortvises fra uddannelsen. Der henvises til Eksamensbekendtgørelsen og til Metropols ordensregler.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V