Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

ASTE4: Naturens terningespil

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og –sprog

Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner

Specialisering, ASTE Modul 4 (Matematik og Fysik/Kemi)

10 ECTS

Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk

 

Kort beskrivelse af modulet

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk og naturfaglig kompetence i arbejdet med  på 4. - 10. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et didaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et tværfagligt perspektiv.

I det didaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige typer af evalueringsmetoder til vurdering af elevers matematikfaglige læring, herunder muligheder og begrænsninger ved de enkelte metoder.

Praksisperspektivet omfatter hvorledes nyere forskning i naturvidenskaben kan inddrages i undervisningen, hvilket også repersenterer en mulig vej for læreren kompetenceudvikling.

Det tværfaglige perspektiv drejer sig om stokastiske processer i naturen, deres beskrivelse og modellering med metoder hentet fra matematikken, kemien og fysikken.

 

IT indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Matematik, 4.-10. klassetrin, 7 ECTS

Fysik/Kemi , 7-9. klassetrin, 3 ECTS

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Modulet indgår som en integreret del af ASTE-uddannelsen

 

Modulets vidensgrundlag

Vidensgrundlaget omfatter national og international forskning og teoridannelse inden for:

 • Forskellige evalueringsformer til vurdering af elevers udbytte.
 • Stokastiske processer i naturen
 • Viden og kompetencer knyttet til professionen som tværfaglig sciencelærer.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Matematik:

 • Kompetenceområde 1: Matematiske emner
 • Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer
 • Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik
 • Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis

Fysik/Kemi:

 • Kompetenceområde 2: Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning
 • Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Der indgår dele af kompetenceområdernes kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.

 

Matematik:

Den studerende kan:

 • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget matematik og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner.
 • stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i, om og med matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin.
 • beskrive, analysere og vurdere undervisning i og elevers læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.
 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning med henblik på udvikling af elevernes naturfaglige kompetencer og almendannelse.
 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag med henblik på at fremme elevernes naturfaglige kompetencer og deres forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer,

evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til aldersgruppen og af relevans for matematikundervisningen,

vurdere forskellige evalueringsformer, herunder deres muligheder og begrænsninger for at diagnosticere elevers faglige udbytte,

forskellige evalueringsprincipper, deres muligheder og begrænsninger, herunder forskellen på summativ og formativ evaluering,

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at reflektere over egen undervisning, identificere udviklingsbehov, holde sig ajour med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, samt følge med i nye tendenser, nye materialer og ny litteratur,

kompetenceudvikling som matematiklærer, analyse og refleksion over egen undervisning, identifikation af udviklingsbehov, ajourføring med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, nye materialer og ny litteratur,

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til matematik,

observationsmetoder, fortolkning af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik,

anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i undervisningen samt simulere stokastiske processer og arbejde med sandsynlighedsfordelinger, herunder anvendelse af it,

sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk sandsynlighed, simulering af stokastiske situationer i blandt andet stikprøver samt eksempler på sandsynlighedsfordelinger og anvendelse af it,

tage stilling til muligheder og begrænsninger i anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler, herunder anvendelsen af digitale værktøjer,

matematiske hjælpemidler,

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, som inddrager eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisningen,

folkeskolerelevante områder af nyere forskning inden for naturvidenskab og didaktiske perspektiver på inddragelsen af denne i undervisningen,

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende og vurdere modeller til forståelse af fysiske og kemiske fænomener og sammenhænge,

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige modeller,

anvende forskellige undervisningsressourcer.

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it.

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende.

 

Modulets relation til praksis

Udvalgte dele af modulet afvikles i praksissammenhæng med ASTE-uddannelsens samarbejdende skoler og universiteter.

 

Deltagelseskrav

Deltagelse i indsamling af data fra eksperimentelt arbejde, databehandling og udarbejdelse et begrundet undervisningsforløb i forbindelse med en naturvidenskabelig problemstilling. Problemstillingen formuleres af underviseren som også fastsætter rammer og afleveringsfrist.

Deltagelse i aktiviteter direkte koblet til ASTE-uddannelsens samarbejdspartnere på skoler og universiteter.

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V