Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

ASTE1: Sundhed – chance eller risiko?

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og –sprog

Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner

Specialisering, ASTE Modul 1 (Biologi og Matematik)

10 ECTS

Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

I modulet indgår grundliggende viden om menneskekroppens fysiologi og anatomi og sundhed både individuelt og i det større perspektiv.  I arbejdet med risikovurdering, fordeling og forudsigelse om sundhed indgår grundliggende viden om statistik og statistiske tests.

Modulet er bygget op om tre temaer:

 • Tema 1: Normalitetsbegreber i forhold til fx. vægt, højde, kondition og levealder vil blive behandlet såvel fysiologisk som matematisk. Dette vil bl.a. ske gennem statistiske undersøgelser med dataindsamling, statistiske beskrivelser, repræsentationer og bearbejdning fx i relation til fysiologiske træningsprogrammer.  IT vil spille en central rolle i disse statistiske undersøgelser, der i udgangspunktet vil være problemorienterede.
 • Tema 2: Analyser af udbredelse af forskellige sygdomme og sundhedsforhold såvel i tid (en historisk vinkel), som geografisk (nord-syddimension). Herunder mål for befolkningstilvækst og -tiltag i et forsøg på at begrænse tilvæksten. I relation hertil vil der blive udført nogle statistiske test med henblik på at vurdere risikoen for fx udvikling af bestemte sygdomme på baggrund af genetiske analyser.En historisk analyse af biologibøger for den danske folkeskole med henblik på en vurdering af de præsenterede sundhedsproblematikker, sundhedsdidaktikker og seksualundervisning. I relation hertil ses også på skiftende læseplaner tillige med den nuværende plan for matematikfaget i grundskolen med henblik på at se sammenhænge til samfundsmæssige og videnskabelige – især sundhedsvidenskabelige – udfordringer.
 • Tema 3: Udvalgte humanfysiologiske temaer

 

Forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Biologi, 7 ECTS

Matematik 4.-10. klassetrin, 3 ECTS

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Modulet indgår som en integreret del af ASTE-uddannelsen

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker inden for matematik og naturfagsundervisning, der er relevante for modulets fagområde

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Biologi:

 • Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring i biologiundervisning
 • Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi
 • Kompetenceområde 4: Undervisning i biologis kerneområder

Matematik:

 • Kompetenceområde 1: Matematiske emner
 • Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer
 • Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

 • begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i biologi.
 • begrundet planlægge, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med kernebegreber fra biologiens verden.
 • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget matematik og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner.
 • stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i, om og med matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin.
 • Beskrive, analysere og vurdere undervisning i og elevers læring af matematik med støtte i  matematikdidaktisk teori.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle undervisning i biologi på et naturfagsdidaktisk grundlag,

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning,

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i samfundet i biologiundervisningen,

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden om inddragelse af omverden i undervisningen,

planlægge og gennemføre undervisning, der fremmer elevers forståelse af sammenhænge mellem form og funktion hos levende organismer, herunder menneskekroppens anatomi og fysiologi samt gør elever i stand til aktivt at benytte den tilegnede viden og indsigt i forhold til egen og andres sundhed,

krop og sundhed, herunder sammenhænge mellem form og funktion hos levende organismer med vægt på menneskets anatomi og fysiologi samt sundhedsbegreber,

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning i undervisning,

nyere forskning inden for naturvidenskab,

anvende forskellige undervisningsressourcer,

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it,

planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der gør elever i stand til at forklare biologiske processer i produktionen og perspektivere dem i forhold til omverdenen,

bioteknologi og bioteknologisk produktion, herunder biologisk baggrund for og perspektiver i forhold til sundhed, miljø og naturforvaltning,

analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af deskriptorer og grafiske illustrationer med henblik på undervisning i statistik bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer,

statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og vurdering af data, deskriptorer for beliggenhed, spredning og sammenhænge samt brug af digitale værktøjer til analyse og præsentation,

anvende matematiske repræsentationsformer ved at forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige repræsentationsformer, herunder forstå deres indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder,

matematiske repræsentationer,

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og varieret,

matematisk kommunikation,

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling og teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.

tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling og teknologiens betydning for menneskers sundhed og levevilkår.

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende.

 

Modulets relation til praksis

Udvalgte dele af modulet afvikles i praksissammenhæng med ASTE-uddannelsens samarbejdende skoler og universiteter.

 

Deltagelseskrav

1: Deltagelse i produktion af en bog eller andet læremiddel til flerfaglig undervisning i udskolingen inddragende biologi og matematik og fagligt indhold fra modulet. Udover de to fag, må der gerne inddrages andre fagligheder som supplement.

Omfang svarende til ca. 12 sider i en normal skolebog for målgruppen.

Produktet udvikles løbende i modulet som studiearbejde. Dokumentering af arbejdsprocessen er en del af produktet inkl. bilag der dokumenterer nedenstående milepæle i projektet. Der gives vejledning.

Produktet produceres i grupper af passende størrelse.

Foreløbige milepæle i projektet er:

 • Etablering af grupper – herunder første forslag til ide og indhold
 • Arbejde med overblik over fagligt indhold og teori om udformning af læringsmateriale
 • Produktionsplan
 • Fremstilling af eksempler og testning i praksis
 • Endelig fremstilling

Detaljerede rammer og frister formuleres og fastsættes af underviser.

 

2: Deltagelse i aktiviteter direkte koblet til ASTE-uddannelsens samarbejdspartnere på skoler og universiteter.

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V