Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM15: Kunst, kultur & kreativitet

Modultype, -omfang og –sprog

Specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet. Omfang: 10 ECTS. Modulsproget er dansk; der kan forekomme litteratur på nordiske sprog og engelsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Modulet handler om, hvordan kunst og kultur indgår i skolens fag, i den understøttende undervisning og i udvikling af den åbne skole med inddragelse af det lokale kunst- og kulturliv.

 • De studerende udarbejder et kunstnerisk produkt, fx installation, performance, video, udstilling, koncert, som præsenteres for et publikum. Der anvendes kunstneriske, innovative, entreprenante og håndværksmæssige arbejdsmetoder.
 • De studerende udarbejder et praktisk kunst/kultur-formidlingsprojekt med en selvvalgt målgruppe, gerne i samarbejde med fx museum, koncertarrangør, udstillingssted. Der arbejdes med kulturdidaktik i en deltagerorienteret og undersøgende optik. Modulet udvikler viden om og metoder til brobyggeri mellem kulturinstitutioner, hverdagskultur og skolens fagligt orienterede undervisning.

Der arbejdes med udvalgte materialer, metoder og fagsyn fra fagene billedkunst, idræt, håndværk og design samt musik, med særlig vægt på tværfaglige/-æstetiske synergier i såvel arbejdsform som i produkter.

 

Modulets vidensgrundlag

Modulet har basis i både vidensbaserede og kunstneriske erkendelsesformer. Æstetisk teori, kulturteori, oplevelses- og formidlingsdidaktisk teori, kreativitets- og innovationsteori samt teori fra fagene billedkunst, idræt, håndværk og design samt musik.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Billedkunst (10 ECTS), håndværk og design (10 ECTS), idræt (10 ECTS) og musik (10 ECTS).

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Billedkunst, håndværk og design, idræt og musik.

 

Adgangsforudsætninger (knyttet til undervisningsfag og/eller øvrige)

Opfyldelse af adgangsbetingelserne til mindst et af fagene billedkunst, håndværk og design, idræt, musik.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Billedkunst:

 • Kompetenceområde 1: Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder
 • Kompetenceområde 3: Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer

Håndværk og design:

 • Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt

Idræt:

 • Kompetenceområde 1: Elevers kropslige muligheder og alsidighed

Musik:

 • Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i praktisk billedproduktion og refleksion inden for forskellige billedkategorier, samt at den studerende har bevidsthed om billeders bidrag til videnudvikling inden for forskellige fagområder, genrer og visuelle kulturer
 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers billedsproglige kompetencer i at arbejde med æstetiske, innovative og entreprenante arbejdsformer i fysiske og digitale læringsmiljøer
 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, hvor designprocesser udvikles i et kreativt og innovativt miljø gennem skabende, håndværksmæssigt arbejde
 • Den studerende kan udføre, analysere og formidle alsidige bevægelser med henblik på at udvikle elevers alsidige kropslige og idrætslige kompetencer
 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvælge materialer og formsproglige virkemidler,

komposition, materialers anvendelsesmuligheder, form, farve, funktion,

anvende analoge og digitale billeder og visualiseringer,

varierede billedkulturelle koders kommunikative funktioner i forskellige sammenhænge og i forskellige historiske perioder,

beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk,

bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk,

skabe musik på baggrund af egne vokale og instrumentale færdigheder med musikalsk nysgerrighed, autenticitet og overblik,

kreative processer, musikalsk interpretation og varierede udtryksformer,

planlægge, gennemføre og evaluere praktisk-undersøgende undervisning i kunstneriske udtryksformer,

skabende håndværksmæssig virksomhed, kulturanalyse, genstandsanalyse og kulturforståelse,

lede kreative musikalske processer i vokal-, bevægelses- og instrumentalaktiviteter, herunder såvel komposition som improvisation,

kreative processer, eksperimentelt arbejde, teorier om improvisation og komposition samt musikkens æstetiske og innovative potentialer,

anvende kunstneriske metoder i facilitering af innovative processer,

kunstneriske metoders funktioner i innovative processer,

anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab og kreativt værktøj,

lydbearbejdning, nodeskrivning på computer, it og internetressourcer,

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende.

 

Modulets relation til praksis

Æstetisk formidling i folkeskolen og/eller kunstinstitutioner
Samarbejde med kulturformidlingsnetværk m.v., fx kulturpakker

 

Deltagelseskrav

 • Udarbejdelse og præsentation af tværæstetisk produkt, fx installation, performance, video
 • Gennemført dokumenteret formidlingsprojekt af æstetisk oplevelse
 • Egne skriftlige refleksioner over æstetisk produktion (1-3 sider)

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V