Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Almen didaktik

Studieordning: 2004

Fag: Almen didaktik

Præambel

Kernen i faget almen didaktik er professionel lærervirksomhed med henblik på at målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning.

Didaktiske teorier, modeller og forskningsresultater danner afsæt for kritiske og konstruktive analyser af praksisbeskrivelser og undervisning.

Målet er, at den studerende tilegner sig

 1. teoretisk indsigt og praktisk kompetence til selvstændigt og i samarbejde med elever, forældre og kolleger at træffe og begrunde valg forbundet med målsætning, planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og
 2. forudsætninger for at udvikle og anvende teoretisk indsigt, professionelt sprog og praktiske kompetencer med henblik på videreudvikling af undervisningen og skolen.
Centrale kundskabs- og færdighedsområder
Skolen som institution og organisation – centrale og lokale rammer for undervisningen
 1. Skolens formål, fag og tværfaglighedsforståelse.
 2. Skolefagenes mål og indhold.
 3. Skolens organisering af elevers og læreres arbejde og samarbejde.
 4. Skolens samarbejde med eksterne parter.
Eleverne i undervisningen
 1. Elevernes forudsætninger og potentialer i et differentieringsperspektiv, herunder forholdet mellem den enkelte elev og klassens fællesskab.
 2. Elevernes med- og selvbestemmelse på undervisningens mål, indhold og arbejdsformer.
 3. Samarbejdet og samvirket med forældrene.
Undervisningens mål, indhold og arbejdsformer
 1. l) Forskellige fags erkendelses- og udtryksformer og potentialerne i tværfaglige emne- og projektarbejder.
 2. Målfastsættelse og kriterier for valg af indhold etc.
 3. Kriterier for valg af indhold i undervisningen og for valg af undervisnings- og arbejdsformer i forhold til forskelligt indhold og forskellige elever.
 4. Udformning af undervisningsplaner og kriterier for valg af undervisningsmidler og undervisningsmaterialer.
 5. Lærer-elevrelationer og samtaleformer i undervisningen.
 6. Læreren som vejleder og leder.
Udvikling af undervisningen og elevernes udbytte af skolegangen
 1. Løbende intern evaluering med henblik på at fremme elevernes læring og undervisningens kvalificering.
 2. Begrundelser for og veje til at beskrive og vurdere elevernes udbytte af skolegangen i forhold til de formulerede formål og mål.
 3. Forudsætninger for udvikling af det kollegiale samarbejde og for skolens udvikling.
 4. Forudsætninger for at udvikle både uddannelses- og dannelsesperspektivet i skolens opgave.
Samspillet med fagene

Studiet i almen didaktik inddrager kundskabsområder og erfaringer fra de øvrige pædagogiske fag i læreruddannelsen, den studerendes linjefag og praktik, hvilket giver mulighed for at organisere dele af undervisningen som tværgående studieforløb.

Indholdsbeskrivelse af almen didaktik på Frederiksberg Seminarium
Fagets ramme

Faget organiseres på 1. og på 2. årgang som mindre kursusforløb. Det sker på de eksisterende stamhold dannet ud fra linjefagssøjle A. På 3. årgang studeres faget på hold, der er dannet ud fra linjefagssøjle C.

Faget struktureres som 3 moduler med følgende overskrifter:
    1. årgang: Observation og metode (basismodul 1)
    2. årgang: Undervisning, læring og erkendelsesformer (basismodul 2)
    3. årgang: Dannelse, værdier og evaluering (fagmodul 3)

De studerende arbejder med konkrete og teoretiske problemstillinger vedrørende folkeskolelæreres undervisningsarbejde, herunder forholdet mellem plan og praksis. Planlægningsvirksomhedens komplekse sammenhænge studeres problemorienteret i relation til de modstridende holdninger og positioner til skolens centrale opgave.

Fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder tilegnes gennem arbejdet med problemområder, der relaterer sig til almendidaktiske begrundelser for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning.

Som eksemplarisk indhold inddrages temaer fra linjefag og praktik.

I studiet indgår såvel pædagogisk værditeori, empirisk baseret teori og den studerendes praktiske undervisningserfaring.

Almen didaktik på 1. årgang

Undervisningen gives inden den første praktik.

I samarbejdet med skolen i samfundet og pædagogik indføres de studerende i grundlæggende forhold vedrørende lærerens planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Fokus er lærerens perspektiv og begrebet undervisning.

Indholdstemaer er dels redskaber og metoder til at foretage observationer og undersøgelser i praktikken, dels en basal indføring i, hvordan man kan planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisningen. Der lægges vægt på, at de studerende efter praktikken skal efterbehandle og bearbejde deres observationer og øvrige praktikerfaringer.

Almen didaktik på 2. årgang

I samarbejde med psykologi videreudvikles de studerendes forståelse af didaktikken, idet fokus nu også omfatter elevens læring og forskellige måder at erkende på.

Indholdet problematiserer forholdet mellem begreberne, undervisning og læring. Desuden inddrages begreberne undervisningsdifferentiering, elevforudsætninger og elevpotentialer samt elevmedbestemmelse. Der lægges vægt på, at de studerende medtænker og inddrager eleverne og elevernes perspektiv i deres planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af praktikundervisningen. I samarbejde med faget psykologi studeres værktøjer til at foretage observationer og undersøgelser i praktikken.

Indstillingsopgave

De studerende skal i samarbejde med linjefag A udarbejde en relativ kort, begrundet plan over et undervisningsforløb med overvejelser over undervisningsdifferentiering og elevernes medbestemmelse. Dette forløb vurderes efterfølgende på baggrund af de studerendes observationer og undersøgelser i praktikken. Der udarbejdes et mindre skriftligt oplæg over praktikforløbet, hvori indgår den begrundede plan, beskrivelse af praksis og refleksioner over praksis.

Oplægget kan eventuelt indgå i den opgave, de studerende udarbejder i faget psykologi i relation til praktikken samt i en fagdidaktisk linjefagsopgave. Det er op til de involverede lærere og studerende på holdet at afgøre, om og hvordan oplægget kan integreres i holdets øvrige fag på linjefagssøjle A (jfr. studieordningens kapitel 9 om samarbejdet mellem linjefag, de pædagogiske fag og praktikken).

Almen didaktik på 3. årgang

Størstedelen af faget studeres på 3. årgang.

Der arbejdes med såvel normative som analytiske tilgange til faget. Centrale begreber er dannelse, det eksemplariske princip og evaluering. Desuden begrebet didaktisk refleksion herunder forholdet mellem teori, undervisningsplan og praksis.

Forskellige didaktiske modeller præsenteres og diskuteres. Forskellige didaktiske kategorier og deres indhold inddrages og belyses.

Nyere forskning om læreres undervisningspraksis inddrages.

Forholdet mellem pædagogik, almen didaktik og fagdidaktik diskuteres og præciseres, ligesom forskellige positioner af begrebet didaktik indgår.

I forbindelse med praktikken på 3. årgang og i samarbejde med linjefaget i søjle C udarbejder, gennemfører og evaluerer de studerende et begrundet undervisningsforløb i relation til linjefaget i folkeskolen. Opgaven består af 2 dele:

 1. En overordnet undervisningsplan med angivelse af det normative og teoretisk begrundede grundlag. Planen skal anvende pædagogiske og almendidaktiske begreber og kategorier og relatere sig til den kommende praktik.
 2. En analyse og evaluering af den i praktik gennemførte undervisning med afsæt i et eller flere selvvalgte didaktiske problemfelter. Analysen skal være baseret på observationer og undersøgelser samt indeholde problematiserende refleksion over den i praksis gennemførte undervisning og forslag til videreudvikling.
Afløsning

Afløsning indgår ikke som et element i almen didaktik

Eksamensbestemmelser
Fagets årsværk 0,2 ÅV/12 ECTS
Type Mundtlig eksamen
Form Den mundtlige eksamen tager afsæt i den samlede skriftlige opgave (1. og 2. del).
Der er mulighed for gruppeeksamen (maks. 3 studerende).
Den tilknyttede C-linjefagslærer er bi-eksaminator.
Varighed (inkl. votering) Én studerende: 30 minutter
To studerende: 50 minutter
Tre studerende: 65 minutter
Grundlag CKF, studieordning og redegørelse for eksamensgrundlag
Betingelser for indstilling til eksamen
 1. Godkendt didaktik opgave på 2. år.
 2. Afleveret skriftlig opgave bestående af 2 dele:
  1. del der afleveres før praktikken på 3. år (6-8 sider).
  Afleveres til tidsfrist fastsat af seminariet
  2. del der afleveres efter praktikken på 3. år (6-7 sider).
  Afleveres til tidsfrist fastsat af seminariet.
  Opgaven må samlet fylde 15-18 sider.
Karaktergivning Der gives én karakter efter 13-skalaen.
Karakteren er en samlet bedømmelse af såvel skriftlig som mundtlig præstation.
Ekstern censur.

Oversigt over studieordning 2004

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V