Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM10: Udeskolepædagogik - kvalificeret brug af det udvidede klasserum

Modultype, -omfang og –sprog

10 ECTS Specialiseringsmodul.

Modulet foregår på dansk. Litteratur på nordiske sprog og engelsk vil forekomme.

 

Kort beskrivelse af modulet

I modulet arbejdes med, hvordan skolen kan bruge skolens omverden som et omdrejningspunkt for undervisningen i skolen både særfagligt og tværfagligt og på den måde bidrage til elevernes alsidige udvikling.

Der arbejdes særligt med, hvordan undervisning udenfor og indenfor kan spille hensigtsmæssigt sammen, og hvordan man kan sikre, at læringen forankres i det faglige arbejde på skolen. Undervisningen tager udgangspunkt i lokale læringsressourcer.

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på national og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler, tematikker inden for udeskolepædagogik. I studieforløbet indgår det teoretiske vidensgrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Lærerens grundfaglighed, 10 ECTS

Natur/teknologi, 10 ECTS

Dansk 1.-6. klassetrin, 10 ECTS

Dansk 4.-10. klassetrin, 10 ECTS

Engelsk 1.-6. klassetrin, 10 ECTS

Engelsk 4.-10. klassetrin, 10 ECTS

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Undervisningsfag og lærerens grundfaglighed

 

Adgangsforudsætninger (knyttet til undervisningsfag og/eller øvrige)

Ingen adgangsforudsætninger

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Dansk:

 • Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning
 • Kompetenceområde 3: Danskdidaktik

Engelsk:

 • Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation

Håndværk og design:

 • Kompetenceområde 3: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur

Lærerens grundfaglighed:

 • Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling,
 • Kompetenceområde 3: Specialpædagogik

Natur/teknologi:

 • Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi
 • Kompetenceområde 2: Natur/teknologiundervisning i et kompetenceperspektiv
 • Kompetenceområde 4: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, udvikling og beskrivelse

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Dansk:

 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster
 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret og innovativ danskundervisning for heterogene elevgrupper i et flerkulturelt og internationalt perspektiv

Engelsk:

 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og læringsmæssige strategier og processer

Håndværk og design:

 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med den materielle kultur som inspirationskilde og ramme for fortidige og nutidige kulturers teknologier og formudtryk i en innovativ produktudvikling

Lærerens grundfaglighed:

 • Den studerende kan alene og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber og facilitere elevers læring og udvikling, lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge
 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer

Natur/teknologi:

 • Den studerende kan begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere, og udvikle undervisning i natur/teknologi
 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologi-undervisning med henblik på at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer
 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere samt udvikle undervisning i natur/teknologi, der styrker elevernes evne til at forstå og forholde sig til de naturgivne og teknologiske udviklingsprocesser fra universets tilblivelse og til nutiden både på mikroplanet og på makroplanet

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Samarbejde med kolleger om begrundet gennemførelse og udvikling af tværfaglige forløb

Tværfagligt samarbejde i skolen

planlægge, gennemføre og evaluere

differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence

Sprogdidaktik

 

Engelsk

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

inddrage elevinterne og – eksterne faktorer af betydning for sprogtilegnelsesprocessen

Faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx motivation, forholdet mellem modersmåls-, andetsprogs- og fremmedsprogstilegnelse, målsætning og evaluering, lærerens rolle

anvise differentierede læringsstrategier for elever med forskellige læringsforudsætninger

Læringsstrategier

 

 

Lærerens grundfaglighed

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante kompetencer samt styrker deres lyst til at lære og motivation for at handle

kreativitet, innovation og entreprenørskab i forhold til elevens alsidige dannelse, lærerens professionelle udvikling og udvikling af pædagogisk praksis

samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner

kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde

 

Natur/teknik

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende forskellige undervisningsressourcer

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it,

 

Begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologiundervisning i samarbejde med skolens øvrige fag og obligatoriske emner

 

naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt samarbejde med andre vidensområder.

vælge fysiske rammer i forhold til undervisningens naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til såvel den enkelte elevs som grupper af elevers læreproces,

brug af udeundervisning og uformelle læringsmiljøer

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende.

 

Modulets relation til praksis

Modulet anvender løbende nærområdets kultur, natur, virksomheder mv. i undervisningspraksis. I forbindelse med undervisningen besøges eksterne ressourcepersoner og mulighederne for inddragelse af disse i undervisningen perspektiveres.

 

Deltagelseskrav

Titel

Udvikling af udeskoleforløb til skoveniskolen.dk

Type/Form

Skriftlig skabelon udfyldes og sendes til skoveniskolen.dk i grupper af 3-4 studerende

Omfang

2-3 sider

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig tilbagemelding

 

Titel

Didaktisk refleksioner over undervisningsforløb

Type/Form

Individuel skriftlig opgave

Omfang

3 sider

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Skriftlig tilbagemelding

 

Titel

Portfolio

Type/Form

A) Refleksioner: Nedskrevne refleksioner over min. 10 tekster (Omfanget af disse refleksioner bør være ½-1 side pr. tekst og skal indeholde en kort opsummering af teksten, overvejelser i forhold til praksis (pædagogiske og didaktiske implikationer) samt en vurdering af teksten. Udarbejdes individuelt.

B) Læringslog: En redegørelse for og refleksion over indhold, temaer, aktiviteter i og udbytte af min. 10 undervisningsgange i løbet af semestret (Omfanget af denne læringslog skal være på ca. 5-10 sider). Udarbejdes individuelt.

Omfang

 

Bedømmelse

Godkendt/ikke-godkendt

Respons

 

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V