Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM8: Læsemakkere – fokus på læsevanskeligheder og særligt tilrettelagt undervisning

Modultype, -omfang og –sprog:

Specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet. 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk

 

Kort beskrivelse af modulet:

Modulet indeholder dels 1: en teoretisk del, hvor forskellige typer læsevanskeligheder og indsatsmuligheder bliver introduceret, dels 2: praksistilknytning i form af et læsemakkerforløb, hvor teorierne afprøves i praksis i forhold til en enkelt elev. De studerende coaches til at være læsemakkere for elever i indskolingen, der har identificerede behov for særligt tilrettelagt undervisning.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Dansk 1.-6. klassetrin: 10 ECTS

Lærerens grundfaglighed – pædagogik og lærerfaglighed: 10 ECTS-point.

 

Modulets vidensgrundlag

Grundlæggende teori om og nyere forskning i læse- og skriveprocesser og literacy, herunder læsevanskeligheder og evidensbaserede tiltag.

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Dansk:

  • Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning

Lærernes grundfaglighed:

  • Kompetenceområde 3: Specialpædagogik.

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper
  • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge og gennemføre aktiviteter, der understøtter elevers læsning og læseudvikling i 1.- 6. klassetrin

teorier om læsning

 

planlægge og gennemføre differentierede læseudfordringer og understøtte den enkelte elevs læseudvikling, herunder tosprogede elevers læseudvikling på andetsproget

læsningens didaktik

 

anvende resultater af test og andre evalueringsformer med henblik på at understøtte den enkelte elevs læseudvikling.

test og evaluering

 

vurdere elevers læsestrategier under læsning af fiktions- og fagtekster

læsestrategier

understøtte elevers læseudvikling ved at integrere digitale teknologier i undervisningen.

it som læringsressource i læseundervisningen

analysere kompleksiteten i egen og andres praksis i det specialpædagogiske arbejde

paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i komplicerede læringssituationer, herunder forståelser af normalitetsbegrebet

foretage strukturerede observationer af enkelte elever og grupper af elever

metoder til systematisk og løbende observation og evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil

 

begrundet vælge specialpædagogiske og inkluderende indsats

forebyggende, foregribende og indgribende indsatser samt brug af it og andre læremidler i den daglige undervisning

samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner

kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde

identificere andetsprogspædagogiske udfordringer for undervisningen

andetsprogspædagogisk forskning og udviklingsarbejde

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende.

 

Modulets relation til praksis

De studerende får bygget bro mellem uddannelsespraksis og skolens praksis, idet de gennemfører et konkret læsemakkerforløb, hvor de kobles på en specifik opgave målrettet en elev i 2.-3. klasse. Det foregår i en række en-til-en sessioner, 10 uger med 1-2 lektioner ugentligt. Der ydes supervision af modulets lærere hver 14. dag, dvs. 5 lektioner i alt.

 

Deltagelseskrav

  1. Fuldt fremmøde til selve læsemakkerforløbet.
  2. Mundtlig fremlæggelse af elevcase

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

  • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
  • Hvor er de primære mangler?
  • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V