Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM7: På rejse ind i fiktive verdener – børne- og ungdomslitteratur på tværs af fag i skolen

Modultype, -omfang og -sprog

Specialiseringsmodul, 10 ECTS, undervisningssprog dansk. Du læser fiktion på enten dansk eller tysk efter eget valg ud fra en anbefalet bruttolæseliste. Der kan forekomme korte tekster på andre skandinaviske sprog og engelsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Læringskontekst i skolen: Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i og med tekster i mange medier for at bidrage til udvikling af elevernes interkulturelle kompetence.

Der arbejdes ud fra en eksemplarisk tilgang til undervisningstilrettelæggelse og –gennemførelse  med:

 • Børns og unges tekstuniverser og hvordan de kan udfordres og udvikles
 • Didaktisering af forskellige tekster til undervisningsbrug
 • Hvordan fiktive tekster kan bidrage til at udvikle interkulturel kompetence
 • Hvordan fiktive tekster kan bidrage til at udvikle kommunikativ kompetence på modersmål såvel som fremmedsprog

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Dansk 1.-6. klassetrin 10 ECTS
Dansk 4.-10. klassetrin 10 ECTS
Tysk 10 ECTS.

 

Modulets vidensgrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om:

 • Tekster i mange medier til børn og unge
 • Undervisning i og med tekster i grundskolen på tværs af fag
 • Udvikling af børn og unges interkulturelle kompetence
 • Udvikling af børn og unges kommunikative kompetence

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Dansk:

 • Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

Tysk:

 • Kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering
 • Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

 • Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikleundervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer for heterogene elevgrupper.
 • Den studerende kan analysere eksplicitte kulturelle og samfundsmæssige fænomener, sætte dem ind i en fagdidaktisk kontekst samt kommunikere hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt herom
 • Den studerende kan begrundet anvende teorier om sprogtilegnelse med fokus på reception og produktion samt kommunikationsstrategier i forhold til udvikling af egne og elevernes kommunikative færdigheder på tysk

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner,

tekster til elever, elevers tekstbrug og børne- og ungelitteratur,

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv,

tekster, genrer og medier,

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog,

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv,

planlægge, gennemføre og evaluere tyskundervisning, der bidrager til udvikling af elevers kulturelle bevidsthed og interkulturelle kommunikative kompetencer,

sammenhængen mellem sprog og kultur samt interkulturel kompetence, tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning

forstå hovedindholdet i varierede tekster, sætte dem ind i deres historiske sammenhæng samt analysere, udvælge og anvende tekster og medier, der passer til tyskundervisningen i folkeskolen,

samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv, som det kommer til udtryk i litteratur, film, musik og medier,

samarbejde med kolleger om inddragelse af fremmedsproglige kompetencer i øvrige fag.

tværfaglighed.

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende.

 

Modulets relation til praksis

Der arbejdes med tekster og undervisningstilrettelæggelse, der kan afprøves i grundskolen. Der inddrages undersøgelser af børns mediebrug og –vaner og introduceres til børnekulturportaler.

 

Deltagelseskrav

 • For at den studerende skal kunne skabe en sammenhængende forståelse af sit arbejde i modulet, skal der udarbejdes en portfolio med følgende indhold:
 1. Anmeldelser af mindst tre værker fra bruttolæselisten på dansk eller tysk.
 2. Didaktisering af mindst to tekster med fra bruttolæselisten som ikke er anmeldt, med konkrete forslag til undervisning i og med teksterne i enten dansk eller tysk.
 3. Litteraturpædagogiske overvejelser med inddragelse af mindst tre af modulets teoretiske
 4. Nedskrevne refleksioner over opnåelse af egne mål og egen progression i modulet.
 5. tekster (ca. 2 sider).
 6. En lydfil med egen oplæsning (på dansk eller tysk) af mindst to tekster eller tekstuddrag.
 • Modulet afsluttes med en portfoliosamtale i grupper, hvori den studerende præsenterer sit arbejde i modulet og deltager i en reflekterende samtale om dette.

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V