Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM4: Udvikling af matematikundervisning gennem observationsværktøjer og –metoder

Modultype, -omfang og –sprog

Specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Kort beskrivelse af modulet

I dette modul arbejder vi med forskellige praksisforløb og observation for at kvalificere de studerende til udvikling af matematikundervisning. Udgangspunktet er, hvad de studerende kan lære i og af selve undervisningssituationen, både didaktisk og matematikfagligt. I modulet arbejder vi med metoder og værktøjer, som kan skærpe de studerendes blikke på egen og andres undervisningspraksis samt elevers læreprocesser i klasserummet via observationer, analyser og vurdering i og af undervisning, fx lektionsstudieforløb, aktionslæring eller supervision. 

Der arbejdes ligeledes med vurdering af elevers læring via forskellige former for evaluering, dets muligheder og begrænsninger samt betydning af feedback-processer.  Evalueringen af læringsudbytte, læringsmiljø og matematikundervisning anvendes som grundlag for videre undervisningsplanlægning og udvikling af undervisning.

 

Modulets vidensgrundlag

Undervisningen baseres på national og international forskning, der omhandler, tematikker inden for udvikling af matematiklærerens praksis og matematikundervisning, samt relevant national og international forsknings- og udviklingsviden inden for områderne evaluering, observation og praksisudvikling. I modulet indgår det teoretiske vidensgrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Matematik 1.-6. klasse, 10 ECTS

Matematik 4.-10. klasse, 10 ECTS

Lærerens grundfaglighed, pædagogik og lærerfaglighed, 10 ECTS

 

Fagområder som modulet knytter sig til

Lærerens grundfaglighed – pædagogik og lærerfaglighed

Matematik 1.-6. klasse

Matematik 4.-10. klasse

 

Adgangsforudsætninger (knyttet til undervisningsfag og/eller øvrige)

Bekendtgørelens krav og adgangsforudsætninger til undervisningsfaget matematik

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Matematik:

 • Kompetenceområde 1: Matematiske emner
 • Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik
 • Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis

 

Lærerens Grundfaglighed:

 • Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence

 

Kompetencemål som indgår i modulet

Lærerens grundfaglighed og matematik:

Den studerende kan:

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.
 • beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori.
 • planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt i videnskabsfaget matematik og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at reflektere over egen undervisning, at identificere udviklingsbehov, holde sig ajour med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, samt følge nye tendenser, nye materialer og ny litteratur,

kompetenceudvikling som matematiklærer, ajourføring med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, nye materialer og ny litteratur,

planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og inspirerende matematikundervisning, som får elever til at engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ virksomhed

undervisningsmetoder, læringspotentialet i en engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen

udforme læringsmål

modeller til planlægning af læringsmålstyret undervisning i matematik

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til matematik

observationsmetoder, fortolkning af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, som bygger på forskellige syn på elevers matematiske læring,

forskellige syn på matematiklæring, herunder sprogets og dialogens betydning for indsigt og forståelse,

systematisk evaluere (elevers) læringsudbytte, læringsmiljø og undervisning og anvende resultaterne som grundlag for videre undervisningsplanlægning og udvikling af undervisning

evaluering og feedbacks muligheder og begrænsninger i forbindelse med undervisning og læring

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante kompetencer samt styrker deres lyst til at lære og motivation for at handle

kreativitet, innovation og entreprenørskab i relation til elevens dannelse, lærerens professionelle udvikling og udvikling af pædagogisk praksis

foretage strukturerede observationer af enkeltelever og grupper af elever

metoder til systematisk og løbende observation og evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil

samarbejde med skolens interne og eksterne ressourcepersoner

kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionalt samarbejde og forældresamarbejde 

kritisk vurdere og anvende forskningsmetoder og -resultater vedrørende undervisning og læring

forskningsmetoder, nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende.

 

Modulets relation til praksis

Arbejdet med udvikling i og af praksis i professionelle sammenhænge foregår i tæt samarbejde med praksis. Denne tilknytning lægger op til, at de studerende i løbet af modulet eksempelvis gennemfører praksisobservationer, lektionsstudier, aktionslæringsforløb eller supervision – i rammen af undervisningspraksis.

 

Deltagelseskrav

 1. At den studerende i rammen af en studiegruppe gennemfører praksisforløb, eksempelvis lektionsstudier eller aktionslæring, herunder skaber kontakt til relevante samarbejdspartnere (skoler, matematiklærere), samt planlægger, gennemfører og analyserer observationer med henblik på udvikling af den observerede matematikundervisning.
 2. At den studerende i rammen af en studiegruppe holder minimum et oplæg for holdet af 60 minutters varighed omhandlende studiegruppens fortløbende erfaringer fra praksisforløb.
 3. At den studerende sammen med sin studiegruppe har udarbejdet og afleveret en praksistilknytningsopgave, der beskriver en praksis og har teoretiske undersøgelser af en fagdidaktisk problemstilling. Krav til praksistilknytningsopgaven udformes af modulets underviser.

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V