Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

VM2: Digital storytelling og interkulturelle kompetencer

Modultype, -omfang og -sprog

Specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet. 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk og engelsk.

 

Kort beskrivelse af modulet

Læringskonteksten i skolen;
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der fremmer elevers kendskab til og evne til at udtrykke sig gennem digitale fortælleformer, særligt digital storytelling.

Den studerende skal desuden have viden om og færdigheder i at planlægge og gennemføre varieret undervisning, der integrerer forskelligartede tekstformer, og som gennem arbejdet med tekst, kultur, samfund samt internationale kulturmøder fremmer interkulturel kompetence.

 

Indhold og genrer;
Digitale fortælleformer, medieanalyse, multimodalitet, multimodal produktion, kultursociologi, cultural exchange, teorier om identitet, kultur og samfund, mediedidaktik.

 

Receptivt;
Den studerende skal metodebevidst og med faglig terminologi kunne analysere forskellige typer af digital storytelling, såvel fortællemæssigt som i kulturelle kontekster.

 

Produktivt;
Den studerende skal kunne planlægge og gennemføre en produktion af digital storytelling.
Den studerende skal kunne planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter og undervisningsforløb om digital storytelling.
Den studerende skal kunne analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til undervisning i digital storytelling.
Den studerende skal kunne anvende digital storytelling i forbindelse med etablering af interkulturelle møder med andre kulturer i verden.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes i fagområderne

Dansk 1.-6. klassetrin, 10 ECTS

Dansk 4.-10. klassetrin, 10 ECTS

Engelsk, 10 ECTS-point.

 

Modulets vidensgrundlag

Grundlæggende teori om og nyere forskning i digital storytelling, multimodalitet, cultural exchange og kultursociologi.

 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til

Dansk 1.-6. klassetrin

Dansk 4.-10. klassetrin

Engelsk 1.-6. klassetrin

Engelsk 4.-10. klassetrin

 

Adgangsforudsætninger (knyttet til undervisningsfag og/eller øvrige)

Ingen

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Dansk:

 • Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning
 • Kompetenceområde 2 Fortsat læsning og skrivning
 • Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning

Engelsk:

 • Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation
 • Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk i indskolingen og på mellemtrinnet
 • Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen
 • Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik
   

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende skal kunne:

 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene elevgrupper
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer for heterogene elevgrupper
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og læringsmæssige strategier og processer
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige arbejde i indskolingen og på mellemtrinnet
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige arbejde på mellemtrinnet og i udskolingen
 • begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i engelsk på basis af egen praksis og aktuel forskningsbaseret viden om fremmedsprogsdidaktik

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med tekstproduktion i digitale medier

digitale medier i børns læse- og skrivepraksis i og uden for skolen

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk perspektiv

tekster, genrer og medier

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs kommunikative kompetence

sprogdidaktik

planlægge og gennemføre undervisning med fokus på kommunikationsprocesser og –strategier.

kommunikationsprocesser, herunder receptive og produktive processer og strategier, diskurs- og kommunikationsstrategier.

planlægge og gennemføre undervisning med eksempler på forskelligartede kulturelle praksisser og kulturmøder på mellemtrinnet og i udskolingen.

kultur og kulturmøder herunder pragmatisk kompetence og samspillet mellem sprog, kultur og identitet.

planlægge og gennemføre processer til støtte for egen og elevers udvikling af interkulturel kompetence samt internationalt samarbejde og interkulturelle projekter i engelskundervisningen.

interkulturel kompetence og metoder for internationalt samarbejde, herunder brug af it.

anvende relevante og differentierede tekster, medier og it i engelskundervisningen.

tekstkompetence, herunder it og medier.

planlægge og gennemføre undervisning og projekter, der styrker elevernes mestringsforventninger, handlekraft og foretagsomhed

kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisning

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende.

 

Modulets relation til praksis

Praksis vil blive inddraget, i det omfang det er muligt, bl.a. i form af eksempler på brug af digital storytelling i undervisningen i ind- og udland.

 

Deltagelseskrav

at den studerende deltager aktivt i undervisningen, herunder holder mindst ét oplæg inden for modulets emneområde

at den studerende individuelt eller som del af en gruppe laver en egenproduktion i Digital Storytelling

at den studerende i forlængelse  af sin egenproduktion formulerer didaktiske refleksioner og giver  konkret forslag til undervisning med Digital Storytelling

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V