Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Færdselslære

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus. Modulsproget er dansk.

 

Kompetenceområde

Færdselslære omhandler trafikal adfærd, forstået som samspillet mellem den enkelte og trafikken samt ansvar, medansvar, forpligtelser og sikkerhed. Ulykkeshåndtering omhandler standsning af ulykker, livredende førstehjælp, mindre skader og uheld samt hjælp og omsorg.

 

Kompetencemål

Den studerende kan

  • planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i Færdselslære i folkeskolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning ud fra konkrete undervisningsmaterialer for færdselslære,

adfærd, holdninger og ansvar i trafikken,

redegøre for øvelser, der fremmer sikker trafikal adfærd, og forklare deres teoretiske baggrund,

Færdselsregler, sikker trafikal adfærd, og samspil i trafikken,

prioritere rækkefølgen af indsatser i forbindelse med ulykker i trafik eller skolesammenhænge og tilrettelægge undervisning i dette, der tager hensyn til, hvad elever på forskellige klassetrin kan overskue og magte,

ulykkeshåndtering i forhold til tilskadekomst og ulykker i trafik og hverdag: skabe sikkerhed, vurdere tilskadekommen, tilkalde hjælp og yde førstehjælp,

demonstrere livreddende førstehjælp, herunder anvendelse af hjertestarter, i en række tænkte situationer,

livreddende førstehjælp,

redegøre for håndtering af mindre uheld som standsning af blødning og behandling af ledskader og

håndtering af mindre uheld og

anbringe en person i aflåst sideleje og vide, hvornår det skal anvendes.

aflåst sideleje.

 

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V