Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

TY3: Tyskundervisningens mål, metoder og materialer

Studieordning: 2015 (LU 13, Frb.)

Fag: Tysk

Modultype, -omfang og -sprog

Basis, lokalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er tysk.  Der kan også læses relevant litteratur på andre sprog.

 

Kort beskrivelse af modulet

Dette modul arbejder med den konkrete udformning af tyskundervisningen inden for de gældende rammer for faget.

Der arbejdes med spørgsmål som: Hvilke mål skal folkeskolens tyskundervisning arbejde hen imod - og hvordan finder evaluering sted? Hvilke læremidler og læreprocesser er konstruktive i vejen mod målene? Hvilke medier og it-værktøjer kan med fordel inddrages og kvalificere tyskundervisningen?

Der arbejdes desuden med:

 • Bestemmelser (mål og evalueringsformer) for faget tysk
 • Analyse, afprøvning samt udarbejdelse af læremidler til tyskundervisningen
 • Forskellige metoders og mediers motiverende potentiale
 • Evalueringsværktøjer i fremmedsproget tysk
 • Aktionslæring og undersøgelse af praksis

Der arbejdes løbende med de studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder.

 

Evt. forudsætninger for at læse modulet

Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag.

 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse

Modulet godkendes til tysk med 10 ECTS

 

Modulets vidensgrundlag

Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om:

 • Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af en kommunikativ funderet fremmedsprogsundervisning
 • Sprogtilegnelse og sproglig progression
 • Læremiddelanalyse- og udvikling i fremmedsprogsundervisning
 • Forskellige evalueringsformer
 • IT som et pædagogisk/didaktisk redskab
 • Fremmedsprogsdidaktik

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet

Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse

Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik

 

Kompetencemål, som indgår i modulet

Den studerende kan:

 • begrundet anvende teorier om sprogtilegnelse med fokus på reception og produktion samt kommunikationsstrategier i forhold til udvikling af egne og elevernes kommunikative færdigheder på tysk
 • begrundet planlægge, gennemføre og evaluere differentieret tyskundervisning med heterogene elevgrupper.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

motivere eleverne til selvstændigt brug og eksperimenter med sproget i samspil med andre

læreprocessers betingelser og faktorer

anvende teknologi og mediers muligheder for udvikling af såvel egen som elevers sprogtilegnelse

informationsteknologiens muligheder i forhold til egen og elevernes sprogtilegnelse

anvende lovgrundlag og gældende bestemmelser til fastlæggelse af mål og delmål i undervisningsplanlægning i samarbejde med eleverne og med inddragelse af data fra evalueringer

lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger nationalt og internationalt herunder viden om læremidler, om læringsmålstyret undervisning og evalueringsformer

udvælge læremidler og medier og tilpasse dem til konkrete undervisningsmål og målgrupper

læremidler og medier til anvendelse i tyskundervisningen

anvende forskningsresultater samt observationer til analyse og udvikling af egen undervisning

aktionslæring og andre undersøgelsesmetoder

anvende teorier, værktøjer og redskaber til udvikling af innovative kompetencer hos eleverne

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i undervisningen

Begrundet planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyrede undervisningsforløb med anvendelse af forskellige metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer og evalueringsformer i relation til heterogene elevgrupper

Læringsmålstyret undervisning, undervisningsdifferentiering og progression, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning

 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen)
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.

 

Modulets relation til praksis

Modulet er et praksissamarbejde modul. Rammerne for praksissamarbejdet er beskrevet under afsnittet om praktikvirksomhed i studieordningen.

 

Deltagelseskrav

Evaluering i modulet består af en portfolio med følgende indhold:

 • Forberedelse af en mundtlig præsentation på holdet på tysk af et kortere forløb eller af flere opgaver til folkeskolens tyskundervisning.
 • En skriftlig besvarelse udarbejdet parvis (omfang  5 sider) på tysk, der på et teoretisk/didaktisk grundlag reflekterer over tyskundervisningens mål og evalueringsformer, metoder og materialer.
 • En skriftlig intersprogsanalyse af en elevtekst på dansk.
 • Udnævnelse af 3-5 fokusområder ift. sproglig opmærksomhed samt plan for i hvilken kontekst arbejdet skal finde sted og med hvilket mål.  
 • Nedskrevne refleksioner ift.  min. 8 tekster/problemområder fra semesterplanen på tysk.
 • En portfoliosamtale i grupper med underviseren på tysk.

 

Underviseren tilkendegiver ved semesterets start deadlines for de forskellige opgaver, der skal overholdes.

 

Evaluering af modulet

Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af kompetencemålsopfyldelse. 

Der gives mundtlig feedback ud fra følgende:

 • Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende?
 • Hvor er de primære mangler?
 • Hvad kunne blive bedre og hvordan?

 

Kriterier for gennemført modul

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav.

Oversigt over studieordning 2015 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V